Genveje


Metropols dimittendundersøgelse 2016: 71 % er i job og 11% er i uddannelseMetropols dimittendundersøgelse 2016: 71 % er i job og 11% er i uddannelse

Metropols dimittendundersøgelse 2016 giver et grundigt indblik i, hvor de seneste to års dimittender er i deres arbejdsliv. Tallene varierer på tværs af uddannelserne, men beskæftigelsesgraden er høj og særligt på de tekniske sundhedsuddannelser føler dimittenderne sig godt rustet til opgaverne i deres første job.

Af Flemming Peter Schultz, Kommunikationschef

Kvalitetsenheden i Ledelses- og kommunikationssekretariatet på Metropol har i løbet af foråret lagt sidste hånd på dimittendundersøgelsen 2016. Undersøgelsen giver et indblik i 4.391 af de seneste to års dimittenders arbejdsliv lige nu.

Dimittendundersøgelsen 2016 viser, at 71% af Metropols dimittender fra de seneste to år er i arbejde på målingsdagen for undersøgelsen. Af de resterende er 11% under uddannelse, 11% er ledige, mens undersøgelsen ikke kan fange, hvad de sidste 6 % laver. Undersøgelsen har målt dimittendernes beskæftigelsessituation lige netop den 30. september 2016. 

Som man kan se i fig. 1 herunder er der imidlertid store variationer mellem enkelte uddannelser. Uddannelser med særlig høj beskæftigelse er Sygeplejerske, Radiograf, Jordemoder og Lærer. Her er mindst fire ud af fem i gang med et arbejde. Modsat er der uddannelser med relativt høje ledighedstal. Det er drejer sig om Administrationsøkonom, Laborant, Ernæring og sundhed, Ergoterapeut, Socialrådgiver og Global Nutrition and Health. Alle uddannelserne har mindst en ledighed på 15% ifølge undersøgelsens opgørelsesmetode. 

For Laborantuddannelsen er det en særlig høj ledighed, i forhold til hvad der er normalt for uddannelsen. Det skyldes sandsynligvis efterårets fyringsrunder i medicinalindustrien, som generelt er hovedaftagerne af dimittender fra Laborantuddannelsen. 

”Vi har generelt en høj beskæftigelsesgrad på vores uddannelser. Det er meget positivt, og vi skal bruge blandt andet denne undersøgelse til at give os viden omkring, hvor der er områder, hvor vi skal arbejde i endnu højere grad at sikre, at vore dimittender lander godt i professionsrelevant beskæftigelse”, siger rektor for Metropol, Stefan Hermann. 

Fig. 1: Dimittendernes beskæftigelse den 30. september 2016 (4.391 dimittender)
Dimittendundersøgelse figur 1

Kilde: Registerundersøgelse af Metropols dimittender gennemført af Danmarks Statistik 2016.
Kategorien ”uddannelse” indeholder alle, der modtager SU. Kategorien ”ledig” indeholder både personer, der er registret som ledige, og personer på passiv forsørgelse (kontanthjælp, sygemeldt og på barsel uden job mm.) Kategorien ”ukendt” indeholder bl.a. personer, hvor der hverken er oplysninger om lønudbetaling eller offentlig forsørgelse i registret. Bemærk kategorien kan derfor indeholde selvstændige erhvervsdrivende, og personer der er ansat i udlandet. 

Dimittendundersøgelsen 2016 er gennemført med en række metodiske forbedringer af indsamlingsmetoden ift. Metropols tidligere dimittendundersøgelser. Det er nu alle dimittender, der indgår i undersøgelsen gennem både registerdata og ved at modtage et spørgeskema. Det giver undersøgelsen en højere svarprocent og en bedre repræsentativitet – men det betyder samtidig, at det ikke er muligt at sammenligne tallene med tidligere undersøgelser. 

Til gengæld kan vi sammenligne undersøgelsens resultater med andre typer af opgørelser af ledighedstal. Fx opgør Undervisnings- og forskningsministeriet hvert år ledighedstallene for nyuddannede, i 4. – 7. kvartal efter deres dimension. Her kan man se, at Metropol samlet set har en mindre ledighed end den gennemsnitlige ledighed for professionshøjskoler, men som det også fremgår af figur 1 er der dog stor variation mellem ledigheden på de enkelte uddannelser.   

11% af dimittenderne læser videre

I gennemsnit læser 11% videre, efter de har afsluttet deres uddannelse på Metropol, som det fremgår af figur 1. På nogle uddannelser er andelen dog væsentligt større. Det gælder Administrationsbachelor, Ernæring og sundhed, Katastrofe- og risikomanagement, Global Nutrition and Health og Administrationsøkonom. På disse uddannelser er det mindst hver fjerde, der læser videre. Tallene giver anledning til overvejelser om, hvorvidt niveauet på uddannelserne faktisk er for højt ift., at uddannelser er rettet mod et professionsrelevant arbejde. Administrationsbachelorerne vælger især at læse videre på samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser, mens dimittenderne fra Ernæring og sundhed især læser videre på naturvidenskabelige kandidatuddannelser, som fx fødevarevidenskab. Katastrofe- og risikomanagerne er til gengæld at finde på både samfundsvidenskabelige og tekniske kandidatuddannelser.

Halvdelen af dimittenderne vurderer sig godt rustede til job

Som led i undersøgelsen er dimittenderne blevet bedt om at vurdere, om uddannelsen har rustet dem til deres første professionsrelevante job. Som det fremgår af fig. 2. svarer 52% af dimittendener ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ til dette. 

Også her er der imidlertid stor variation mellem uddannelserne. På nogle uddannelser vurderer store andele af dimittenderne at de er godt rustede. Det gælder ikke mindst dimittenderne fra Laborantuddannelsen (89%), Radiografuddannelsen (81%) og Jordemoderuddannelsen (77%). Det er uddannelser som bl.a. er kendetegnet af omfattende praktikperioder. Men der er også en række uddannelser, hvor det er relativt lave andele af de dimittenderne, som vurderer, at de er godt rustede. Det gælder særligt uddannelserne Administrationsøkonom (33%) Katastrofe- og risikomanagement (35%) og Lærer (39%). 

Det er især mere praksiserfaring under uddannelsen, dimittender peger på, når de bliver spurgt om, hvad der kunne have rustet dem endnu bedre til deres første job.

Fig. 2: I hvilken grad vurderer du, at din uddannelse rustede dig til at starte i dit første professionsrelevante job? 
Dimittendundersøgelse

Kilde: Metropols spørgeskemaundersøgelse blandt dimittender 2016.
Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet.

En spørgeskemaundersøgelse foretaget i forbindelse med Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Uddannelseszoom” indikerer også, at der er grund til at Metropol har en særlig opmærksomhed på, om dimittenderne kan blive bedre rustet til deres job end det er tilfældet i dag. Ministeriets undersøgelse viser nemlig, at Metropols dimittender vurderer deres jobparathed lavere end dimittender fra andre professionshøjskoler. Det skal dog bemærkes at forskellene i vurderingerne af jobparathed er relativ små, som det fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Min uddannelse har rustet mig til mit nuværende eller seneste arbejde?
Dimittendundersøgelse tabel 1

Kilde: Resultater fra spørgeskemaundersøgelse til uddannelseszoom. Uddannelses- og Forskningsministeriet, notat "Nyuddannedes vurderinger af uddannelsernes relevans" fra 1. marts 2017.

Dimittenderne fra Metropols ønsker om at praksis i endnu højere grad bliver integreret i undervisningen går godt i tråd med Metropols 2020 strategi, hvor målsætning er at integrere praksis bedre i undervisningen og sørge for, at de studerende træner og øver sig mere. En særlig indsats, som understøtter disse målsætninger, er det nyåbnede Praksishus, hvor de studerende kan træne og øve professionsfaglige og praktiske kompetencer.

Dimittendundersøgelsen er redskab for kvalitetsudvikling

Uddannelserne har alle modtaget rapporter med deres specifikke resultater, og resultaterne vil indgå i det kommende arbejde med handleplaner på uddannelserne. Ledelses- og Kommunikationssekretariatet har desuden drøftet undersøgelsens resultater mere indgående med en række af uddannelserne.

Læs dimittendundersøgelsen her


Fakta om dimittendundersøgelsen

Dimittendundersøgelsen er gennemført i efteråret 2016. Den omfatter alle, der er dimitteret i perioden januar 2015 – juli 2016.
Undersøgelsen bygger på:
■   En registerundersøgelse som Danmarks Statistik har gennemført for Metropol.
■   En spørgeskemaundersøgelse blandt dimittenderne. 1.648 ud af 4.391 dimittender svarede på undersøgelsen, det giver en svarprocent på 38%.

Dimittendundersøgelsen blev gennemført første gang i 2011 og er løbende blevet videreudviklet, og en fremtidig videreudvikling vil bl.a. indbefatte en større koordinering med Uddannelses- og Forskningsministeriets spørgeskemaundersøgelse anvendt til Uddannelseszoom.