Genveje


Ikt og transfer i erhvervsuddannelserIkt og transfer i erhvervsuddannelser

Et casestudie om ikt-mediering, transferforståelser og -praksis i et sociokulturelt perspektiv.

Forskningsprojektet har til formål at skabe viden om, hvordan erhvervsskolelærere på hovedforløbet identificerer og håndterer transfer i og imellem forskellige kontekster gennem brug af ikt. På baggrund af denne viden, er formålet endvidere at komme med anbefalinger til, hvordan erhvervsskoler kan arbejde med at styrke deres skole-virksomhedssamspil.

Inden for vekseluddannelsessystemet er forskellighed i kontekster et grundvilkår, der kan medføre didaktiske-pædagogiske udfordringer i forhold til at skabe mening og sammenhæng. Blandt andet viser en nyere undersøgelse af sammenhængen mellem skole og praktik på tekniske skoler foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut:

  • at det er vigtigt for elevernes læring at der er sammenhæng
  • at virksomheder efterlyser mere viden om elevernes uddannelsesforløb
  • at det er op til skolerne at påtage sig ansvaret for at sikre sammenhængen

Netop manglende sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske del i erhvervsuddannelser udgør en tilbagevendende problemstilling i erhvervsuddannelsesforskningen. I projektet adresserer vi dette ved at sætte fokus på, hvordan ikt kan indgå i og understøtter sådanne sammenhænge.

Om projektet

Forskningsprojektet er designet som et multipelt casestudie, hvor vi benytter interviews og observation som primære dataindsamlingsmetoder. Vi samarbejder med forskellige erhvervsskoler, der udgør cases, men herudover benytter vi også undervisningen på NCEs moduler på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik som cases. Med henblik på at imødekomme projektets formål, har vi opstillet følgende overordnede mål:

  • 1. Videnudvikling og generel formidling – gennem klarlægning af forskning og praksis indenfor feltet og besvarelse af forskningsspørgsmål er målet at producere en webbog om ikt i EUD. Herudover er det målet at videndele projektets resultater gennem konferencedeltagelse med papers og forskningsworkshops. 
  • 2. Omsætning af viden i profession og erhverv – gennem seminar- og netværksaktiviteter, eksempelvis i Forsker-praktikernetværket og produktion af inspirationskataloger, er det målet at videndele med diverse interessenter gennem hele projektperioden 
  • 3. Omsætning af viden til brug i uddannelse og undervisning – gennem udvikling og feltvalidering af didaktisk materiale, modeller og metoder. 

Samarbejdspartnere

I forskningsprojektet samarbejder vi med forskellige erhvervsskoler, lærere, elever og i mindre omfang også med praktiksteder.

Tidsplan

Projektet er igangsat i maj 2015 og forventes afsluttet sommeren 2017.

Projektet kan følges via vores forskningsblog her.

Kontakt

Projektleder Marianne Riis for mere information.