Genveje


Kompetenceløft i praksisKompetenceløft i praksis

Forskningsprojektet der skal skabe viden om de forskellige måder, hvorpå erhvervsskolelærere underviser eleverne i - og mod en given erhvervsmæssig praksis.

Projektets anvendelsessigte er, at bidrage til udviklingen af erhvervsskolelærernes kompetencer ved at undersøge de potentielle sammenhænge mellem erhvervspraksis og undervisningsdifferentiering i erhvervsuddannelserne: Hvordan underviser lærerne i erhvervsfaglig praksis på uddannelsernes grundforløb 1 og 2 samt hovedforløb, og hvordan kan vi anskue de forskellige former for praksisbaseret undervisning som et led i lærernes måder at undervisningsdifferentiere på? Hvilke implikationer kan der være forbundet med de forskellige måder at bedrive praksisundervisning på, og hvordan kan svarene på ovennævnte spørgsmål anvendes i erhvervsskolelærernes kompetenceudvikling med særligt henblik på deres undervisningsdifferentiering?

Om projektet og resultater

Projektet forløber i to parallelle spor, som søger at skabe gensidig synergi gennem processen: Et ”aktionsforskningsspor” og et spor der baserer forskningen i den ”fænomenologiske tradition”, og som gør brug af kvalitativ metode i form af deltagende observationer og fokusgruppeinterviews. Af projektets seks forskere, arbejder to hovedsagligt i aktionsforskningssporet og fire i det fænomenologiske spor. Der foregår løbende fælles reviewing, empiritolkning og analyse i den samlede forskningsgruppe. 

Empirien genereres via et tæt samarbejde med ni skoler, der har en stor geografisk spredning. Forskerne er relativt hyppigt til stede på skolerne, idet det tilstræbes, at både skoler og forskere får løbende udbytte af projektet. Dette i bestræbelsen på at mediere forskning og praksis på en måde som både sikrer en høj forskningsmæssig kvalitet og samtidig tilgodeser praksis og de skoler/lærere, som medvirker i forskningsprojektet. Der genereres empiri, samtidig med at de medvirkende ’lærere lærer’. De to spor arbejder med de samme ni skoler, men empiri og analyse foretages på forskellig vis. Begge spor har fokus på undervisningsdifferentiering og praksis, og ligeledes har begge spor et særligt fokus på forløbene i den nye erhvervsuddannelsesreform: Grundforløb 1, Grundforløb 2 og hovedforløb. Det undersøges hvordan praksis kommer til udtryk på forskellig vis i lærernes undervisning i de tre forløb, og hvordan disse forskellige udtryk kan være en del af lærernes undervisningsdifferentiering. 

Projektet afsluttes med udgivelsen af en antologi om praksisbaseret undervisning som led i undervisningsdifferentieringen i erhvervsuddannelserne. Antologien vil blive brugt i undervisningen på Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.

Samarbejdspartnere

De primære samarbejdspartnere er ni erhvervsskoler, der ligger geografisk spredt over Danmark: EUC Nord (Hjørring). Tradium (Randers). IBC (Aabenraa). EUC Syd (Sønderborg). Kold College (Odense). Svendborg Erhvervsskole (Svendborg). Selandia (Slagelse). CELF (Nykøbing F.). Campus Bornholm (Rønne).

Tidsplan 

Marts 2015 til juni 2016

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljø NCE i institut for pædagogisk efter- og videreuddannelse

​Læs mere om projektet i UC-viden


Henrik Hersom Jensen

Lektor, Ph.d.

Tlf.: +45 51380467


--- nyt fra Laura----