Genveje


FoU-miljøet Digitalisering i skolen (DiS)FoU-miljøet Digitalisering i skolen (DiS)

FoU-miljøet Digitalisering i Skolen (DiS) kvalificerer skolernes og læreruddannelsens fortsatte arbejde med at imødegå de uforudsigelige konsekvenser af samfundsudviklingen, via et forsknings- og udviklingsbaseret, kritisk refleksivt og konstruktivt fokus på koblingerne mellem it, læring, didaktik, pædagogik og fag i skolen.

I disse år ser vi et tiltagende fokus på digitalisering i samfundet. Det rejser en række væsentlige spørgsmål: Hvad betyder digitaliseringen for læringsformerne i skolen? Hvordan sikrer vi, at it og digitale medier i skolen understøtter arbejdet med elevernes kreative og skabende læreprocesser? Hvordan understøtter vi det fortsatte arbejde med læreres og elevers teknologiforståelse? Via praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter bidrager FoU-miljøet DiS til udvikling og kvalificering af disse didaktiske og pædagogiske refleksioner, samt skolens og læreruddannelsens konkrete uddannelsespraksisser.

Læs FoU-miljøets faglige strategi her

FoU-miljøet har fokus på elevernes kreative og skabende læreprocesser med it, hvilket er i tråd med det tværgående tema innovation og entreprenørskab i den seneste folkeskolereform, og det som OECD har betegnet som det 21. århundredes læringskompetencer. Der er fokus på it og digitale medier i skolen og behov for et fortsat fokus på at kvalificere arbejdet med læreres og elevers teknologiforståelse. 

De særlige kendetegn for FoU-miljøet, er et fokus på forsknings- og udviklingsaktiviteter, der arbejder med at udvikle feltet omkring følgende tre områder:

 1. Kreativitet, it og digitale medier 
 2. Digital dannelse, teknologiforståelse og digitalt medborgerskab  
 3. Udvikling og spredning af it-didaktiske innovationer og interventioner 

Forskningsfokus 

FoU-miljøet Digitalisering i Skolen er kendetegnet ved, at vi arbejder med teknologiforståelse. Det betyder, at vi forholder os åbent til nye digitale teknologiers betydning for skolen, undervisningen, lærernes og elevernes læring.

På dansk kan ”digitalisering” både referere til det at ”gøre digital” og til ”den tiltagende adoption og anvendelse af it og digitale medier” i samfundet og skolen. På engelsk skelnes mellem ”digitization” (den første betydning) og ”digitalization” (den anden betydning). 

I DiS har vi fokus på den tiltagende adoption og anvendelse af it og digitale medier i samfundet og de affødte behov, udfordringer og konsekvenser for skolen og skolens organiseringer.

Digitaliseringen i samfundet
Når vi ser på digitaliseringen i samfundet, er der flere mulige ståsteder fx kan børne- og mediekulturelle perspektiver bidrage med nye blikke for børns uformelle lærings- og deltagelsesformer med it og digitale medier i et hverdagslivsperspektiv. Børne- og mediekulturelle perspektiver kan bidrage til forståelse for fx hvilke it- og mediekompetencer og andre relaterede kompetencer, der er behov for at understøtte i skolen; men også hvordan netop de børne- og mediekulturelle perspektiver kan danne afsæt for udvikling af nye undervisningsformer og læringsmiljøer, der understøtter at alle børn tilbydes de nye deltagelsesformer og læringsmuligheder i skolen. 

Digitaliseringen i skolen
Ud over samfundsperspektiverne på it og digitale medier og de affødte behov, udfordringer og konsekvenser for skolen, så kan vi også rette blikket mod digitaliseringen i skolen. Her rejses nye spørgsmål såsom: hvordan kan og skal it og digitale medier indvirke på skolens organisering, fagene, undervisningen og læringen? 
 
 

Organisering og samarbejde

FoU-miljøet rummer ca. 30 deltagere, som alle er undervisere i Metropols læreruddannelse. Herudover rummer DiS også undervisere og konsulenter fra Metropols Lærerfaglige Efter- og Videreuddannelse. Vi har mange forskellige erfaringer med forsknings- og udviklingsprojekter inden for feltet digitalisering  i skolen fx

 • Samspil mellem opdaterede fagforståelser, elevernes digitale dannelse og 21. århundredes kompetencer
 • Programmering, kodning og elevernes kreative kompetencer i skolen
 • Informatik og computationel tænkning i og på tværs af fag i skolen
 • Robotteknologier og pædagogisk-didaktiske greb i almen- og specialskolen
 • It i den innovative skole
 • Digitalt understøttede læringsmål
 • Elevernes egenproduktioner
 • Vurdering af multimodale elevproduktioner
 • Øget læring gennem multimodale repræsentationsformer i naturfagsundervisningen
 • It-fagdidaktik, læring og lærerkompetencer
 • Digitale læremidler og fagdidaktik
 • Læringsplatforme i undervisningen
 • It-løft og kompetenceudvikling for lærere
 • Inklusion og differentiering i digitale læringsmiljøer
 • Grænseoverskridende nordiske undervisningsaktiviteter
 • Fablabs og elevernes kreative og innovative kompetencer
 • It og medier, lærer- og elevfaglig teknologiforståelse i læreruddannelsen
 • MOOCs som efter- og videreuddannelsesmulighed i et lærerprofessionsperspektiv.

Forsknings- og udviklingsmetodisk favner vi bredt:
 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder
 • Mixed-methods
 • Følgeforskning
 • Interventionsorienterede FoU-aktiviteter
 • Design-baseret forskning
 • (techno-)antropologiske metoder
 • Virtuel etnografi
 • Participatoriske metoder 
 
Andre aktiviteter:
 • Reviews
 • Konsulentydelser
 • Dokumentations- og evalueringsopgaver
Vi er altid på udkig efter nye interessante samarbejdspartnere, projekter og aktiviteter. Vi holder et vågent blik på de nye tendenser indenfor såvel teknologiudviklingen, som pædagogisk og didaktisk udvikling. Og vi ønsker selv at være dagsordensættende og medudviklende af fremtidens uddannelsespraksisser.

Vi samarbejder med mange forskellige partnere fra universiteter (fx AAU og DPU/AU), henover andre professionshøjskoler og vidensinstitutioner, samt private virksomheder (fx IT-Branchen og læremiddeludbydere), frivillige foreninger (fx Coding Pirates), kommuner, skoler og ministerier.    

Forskningsmiljøet arbejder endvidere tæt sammen med Pædagogisk MedieCenter, hvis opgave er at støtte, udvikle og fremme god brug af it og digitale medier i læreruddannelsen. Flere af vores projekter involverer de lærerstuderende på uddannelsen, og sikrer synergieffekter og transfer af viden ind i læreruddannelsen.

Kontakt

Forskningskoordinator Mikala Hansbøl

​Se Mikala Hansbøls tiltrædelsesforelæsning 

 

Kontakt FoU-miljøet

Mikala Hansbøl

Docent, ph.d.

Email: mikh@kp.dk

Telefon: +45 24296382