Genveje


Approaching Inclusion - AppInApproaching Inclusion - AppIn

Formålet med projekt AppIn er at undersøge, hvordan tilblivelsen af fællesskaber gennem inklusions- og eksklusionsprocesser har betydning for udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Undersøgelsen tager udgangspunkt i de professionelles arbejde og samarbejde. I projektet deltager i alt fire kommuner, seks skoler og 12 klasser. Projektets data stammer fra både ind- og udskoling gennem observationer og interviews, samt fra de professionelles forskellige møder.

På trods af at udvikling af den inkluderende skole siden starten af 1990’er har været sat på den uddannelsespolitiske dagsorden, er der fortsat for mange elever, der ikke er inkluderet i skolernes læringsmiljøer.

For mange elever forlader folkeskolen med dårlige resultater eller uden en afgangseksamen. Og endelig er der fortsat for mange unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er mange og komplekse grunde til, at de politiske mål ikke i tilstrækkelig grad er blevet indfriet. 

I det igangværende forskningsprojekt AppIn har vi valgt at flytte fokus fra at undersøge inklusion som et spørgsmål om pædagogiske og didaktiske greb til at iagttage inklusion som et sociologisk begreb. Dermed udforsker vi inklusion som en social praksis, der konstituerer sig gennem både inklusions- og eksklusionsprocesser.

Om projektet og resultater

Vi undersøger, hvordan fælles normer, værdier, regler og rutiner etableres i kraft af sociale processer, relationer og interaktioner, og som fører til etablering af en specifik social orden, som eleverne orienterer sig mod. Altså en form for kollektiv identitet, som betyder, at skolens praksis balancerer mellem kollektivitet og individualitet og hermed sætter grænser for, hvor høj grad af forskellighed fællesskabet kan rumme, uden at det bryder sammen. 

Vi udforsker således de processer, som fører til, at visse former for forskelligheder - forskellige typer af adfærd og elever – er mulige og meningsfulde at inkludere, mens andre ikke er det. 

Dette med henblik på at identificere de sociale mønstre, naturligheder og implicitte forståelser, som udelukker visse forskelligheder og dermed blokerer for at udvikle mere inkluderende miljøer. 

I projektet har vi valgt at sætte fokus på lærere, interne resursepersoner (fx inklusionsvejledere, adfærd/kontakt/trivsel-lærere, skolepædagoger mv.) og eksterne resursepersoners (blandt andet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) praksis og samarbejde, og betydningen heraf for elevers deltagelsesmuligheder. 

Vi følger undervisningen i indskoling og udskoling, samt resursepersoners arbejde. Vi er optaget af, hvordan de professionelle gennem deres arbejde og samarbejde implicit og over tid bidrager til at skabe specifikke sociale mønstre, der henholdsvis inkluderer eller ekskluderer elever fra deltagelse.

Vi har udarbejdet et internationalt forskningsreview. Vores søgning gav 1257 forskningsartikler, og 82 artikler blev valgt ud på baggrund af læsning af artiklernes abstracts. Ud af de 82 læste artikler, har vi inddraget i alt 13, som levede op til de kriterier, vi som udgangspunkt havde sat op. 
Vores feltarbejde består af videoobservationer i fem dage i hver af de 12 klasser, samt interviews med 49 elever og 53 professionelle. 

Samarbejdspartnere

Approaching Inclusion (AppIn) er et 4-årigt grundforskningsprojekt bevilget af Velux-fonden og udført af forskere fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), og professionshøjskolerne VIA og Metropol.

Tidsplan 

Projektet løber fra 2016-2019.

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljøet Inkluderende læringsmiljøer på Institut for Skole og læring

​LÆS mere om projektleder Christina Maria Secher Schmidt på UC-Viden

Maria Christina Secher Schmidt har sammen med sit forskerteam skrevet artiklen ”Inklusion og eksklusion i skolens praksis – et forskningsprojekt med en sociologisk vinkel”.
LÆS artiklen i Folkeskolens tillæg om skoleforskning side 36-39


Forskerteam