Genveje


Inkluderende idrætsundervisningInkluderende idrætsundervisning

Den overordnede hensigt med projektet er at motivere alle elever i folkeskolen til at deltage i idrætsundervisningen og fremme deres interesse for at være fysisk aktive resten af livet.

Den danske skolereforms skærpede fokus på motion og bevægelse i skoletiden nødvendiggør et øget fokus på de inklusions- og eksklusionsprocesser, der foregår, når elever er sammen om idræt og bevægelse inden for skolens rammer. 

Idrætsundervisningen er et oplagt rum for at undersøge disse mekanismer. Idrætsundervisningen har desuden en central rolle, når det handler om inklusion, idet centrum for faget er kroppen og samarbejdet omkring praktiske færdigheder, og det giver en unik mulighed for at arbejde med inkluderende fællesskaber.

I første fase i 2014-2015 kom vi via et interventionsstudie frem til en inkluderende idrætsundervisning, der blev udviklet på baggrund af motivationsteorien Self-determination Theory, SDT. I den fase havde vi specielt fokus på de demotiverede piger.
 
I anden fase i 2015-2016 videreformidlede vi den inkluderende idrætsundervisning til en gruppe idrætslærere i folkeskolen på tre workshops. Lærerne afprøvede bl.a. sammen med idrætsstuderende fra Institut for skole og læring principperne bag den inkluderende idrætsundervisning på deres egne klasser. 

På baggrund af lærernes erfaringer, observationer og analyser udviklede vi den inkluderende idrætsundervisning yderligere. 

Om projektet og resultater

I den første fase af projektet undersøgte vi via kvalitative metoder en før- og efter-situation for at søge svar på spørgsmålene: 

  • Hvad motiverer pigerne for idrætsundervisningen? 
  • Deltager pigerne i højere grad i den inkluderende undervisning? 

Selve interventionen bestod af en syv ugers periode, hvor bachelorstuderende gennemførte ”Inkluderende Idrætsundervisning” i mellem- og udskolingsklasser på fire forskellige skoler i København og på Frederiksberg. De studerendes/praktikanternes planer var udviklet på baggrund af motivationsteorien Self-Determination Theory, interviews og observationer samt tidligere forskning på området. 

Der blev indsamlet empiri undervejs ved fokusgruppeinterviews med udvalgte piger samt ved observationsstudier før og under interventionen. Undersøgelsen kom frem til, at de forhold, der havde størst betydning for pigernes motivation for idrætsundervisningen var forholdet til læreren, muligheden for medbestemmelse, læringsmål for undervisningen, mulighed for at mestre og når drengene ikke fik mulighed for at dominere så meget, som pigerne følte, at de normalt gjorde.

I fase 2 var der i højere grad et lærerfokus. De involverede idrætslærere fra folkeskolen deltog i tre workshops om inkluderende idrætsundervisning herunder erfaringsudviklingssamtaler om deres motivation for at undervise i idræt. 

Ved observationsstudier før og under interventionen kom projektet frem til at med et øget fokus på specielt tre områder kunne idrætsundervisningen forbedres yderligere. De tre områder er
  • Mål for undervisningen, tydeliggørelse og opfølgning 
  • Dreng-pige relationen, opmærksomhed på at undgå stereotyper, opmærksomhed på sprogbrug og gruppedannelse 
  • Mestringen, feedbackmekanismerne (indsats og/eller færdigheder)

Derudover deltog eleverne i interventionsklasserne (ca. 350) og eleverne i kontrolklasserne (ca. 350) i en spørgeskemaundersøgelse, hvor de blev spurgt til deres motivation for idrætsundervisningen. Spørgeskemaerne er udviklet på baggrund af teorierne, Self-Determination Theory og Goal Achivement. Resultaterne er endnu ikke behandlet.

Præsentation på konference Resultaterne for projektets fase 1 blev præsenteret på den Sportsvidenskabelige konference ESCC i Malmø i juni 2015. De studerende i projektet har skrevet og skal skrive deres bachelorprojekter ud fra resultaterne og på den måde inddrages forskningsprojektet i læreruddannelsen. 

Teorien og resultaterne fra projektet inddrages i høj grad i idrætsundervisningen på læreruddannelsen. De studerende finder teorien og projektets nære tilknytning til praksis i folkeskolen meget anvendelig.

Samarbejdspartnere

I første fase havde projektet et samarbejde med professor Gertrud Pfister og Ninna with Nielsen fra Center for holdspil og sundhed, KU i forbindelse med State of the art og den kvalitative forskningsmetode.

I anden fase har projektet et samarbejde med Glen Nielsen og Johan Wikman, Institut for Idræt og Ernæring, KU. De er ansvarlige for spørgeskemaundersøgelsen, og der er planlagt en publikation omkring de kvantitative data i samarbejde med dem.

Tidsplan 

Projektet tog sin begyndelse i foråret 2014 og forventes afsluttet i 2017. I 2016-2017 skal der arbejdes med publikation af fund fra både fase 1 og fase 2. Der skal udvikles et efteruddannelseskursus for folkeskolelærere, og der skal laves en praksispublikation. Derudover er det planen, at der laves en fondsansøgning med henblik på videre empiriindsamling..

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i Inkluderende læringsmiljøerInstitut for skole og læring på det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Professionshøjskolen Metropol.

​Læs mere om de projekt- og forskningsansvarlige på UC-Viden: Projektleder Solveig Rostbøll og forskningsansvarlig Charlotte Østergaard

forskningsteam

Solveig Fogh Rostbøll

Lektor

Tlf.: +45 51632547