Genveje


Når der samarbejdes om unge – forebyggende arbejde i et ungdoms­perspektivNår der samarbejdes om unge – forebyggende arbejde i et ungdoms­perspektiv

Projektet zoomer ind på kriminalitetstruede unge i udskolingen. Hovedspørgsmålet er, hvilken betydning samspillet mellem skole/uddannelse og de sociale/pædagogiske indsatser kan siges at have for unge og deres uddannelses- og livsstrategier.

Det er forskningsmæssigt dokumenteret, at en succesfuld skoledeltagelse er den bedste enkeltstående metode til at forebygge kriminelle handlinger blandt unge. Ud fra forskningen ved vi også, at en flerstrenget indsats med en høj grad af samarbejde kan have en positiv betydning for forebyggelse af marginalisering, men samtidig også at samarbejde for de professionelle er en udfordring.

 
Der er imidlertid meget sparsomt med forskning om karakteren af det konkrete samarbejde mellem skolen/ uddannelse og eksterne forebyggende indsatser (i det omfang det eksisterer). Og 

Undersøgelsen På kanten af skolen - skoletilknytning og forebyggelse i et ungdomsperspektiv vil kunne anvendes til at inspirere udviklingen af det forebyggende arbejde med blik for de unges liv og oplevelser af samspillet mellem indsatserne. I projektet vil der i dialog med praksis blive udviklet modeller for særlig virksomme samarbejdsformer mellem de forskellige indsatser med henblik på at forebygge kriminalitet og fremme deltagelsen i skolen.
Vi ved således, at samarbejde mellem skolens lærere, pædagoger i fritidsklubber, frivillige, uddannelsesvejledere, PPR, socialrådgivere, misbrugskonsulenter, gadeplansmedarbejdere, mentorer m.fl. typisk foregår, men ikke hvilken effekt samarbejdet har for de unge (EUCPN 2012). Og i særlig grad ved vi ikke, hvordan og i hvilket omfang der eksisterer et samarbejde mellem de mange sociale indsatser og så indsatsen i skole- og uddannelsesverdenen.

Projektets formål er derfor at skabe og formidle viden om de udfordringer og problemstillinger, der rejser sig for kriminalitetstruede unge, når flere indsatser på samme tid forsøger at gøre positiv forskel for dem. Projektet har derved særligt fokus på de forbindelsesveje og udviklingsrum, der bliver til for den kriminalitetstruede unge som en del af et mere eller mindre bevidst samspil mellem skolen og de eksterne ressourcepersoners indsats i det forebyggende arbejde.

Om projektet og resultater

Projektet zoomer ind på unges oplevelser af og deres deltagelse i det forebyggende arbejde i sin kompleksitet ud fra en forståelse af, at i forskellige arenaer er der forskellige ressourcer til rådighed for den unge, som i et komplekst samspil udgør de den unges livsbetingelser og handlemuligheder

Projektet er opdelt i to faser med henblik på at kvalificere og nuancere vidensopsamlingen i projektet:
Første fase af projektet gennemføres som interviews med unge, som i dialog med skole og eksterne ressourcepersoner vurderes som kriminalitetstruede. Herved beskrives de unges oplevelser af indsatserne, samt de unges deltagelsesformer i de forskellige sammenhænge. Hensigten med dette analysearbejde er: 

1. at få viden om hvordan de unge oplever samspillet, og om der ud fra de unges perspektiv er samspilsformer som er særligt positivt/negativt betydningsfulde. 

2. at få viden om hvilke forudsætninger blandt de unge som støtter/modvirker deres deltagelse på tværs af de eksisterende indsatser 

I undersøgelsen følges de unges deltagelse på tværs af indsatser med udgangspunkt i tre forskellige folkeskoler og de forebyggende indsatser i skolernes lokalområde. Viden i denne undersøgelse frembringes gennem interviews med 4-5 unge med tilknytning til hver af de tre skoler, samt feltarbejdet i de unges deltagelseskontekster.
 
Anden del af projektet bidrager til at give grundlæggende viden om de professionelles vurdering af udviklingsmuligheder på baggrund af den indsamlede viden blandt de unge. Der afholdes derfor i alt 3-4 fokusgruppeinterviews med de forskellige fagprofessionelle. 

Gruppeinterviewene vil have til formål at kortlægge de professionelles vurderinger af indsatsen overfor de unge og give indblik i deres vurdering og oplevelser af samspillet og/eller mangel på samme mellem de forskellige professionelle og de forskellige indsatser. På baggrund af fokusgruppeinterviewene analyseres de professionelles udfordringer og såvel som deres bud på forbedringer af indsatsen og samspillet mellem de forskellige indsatser. 
 
​Læs artiklen 'Udskolingen svigter sårbare unge'

Samarbejdspartnere 

Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet indgår som samarbejdspartner i projektet som rådgivende partner.

Tidsplan  

Marts 2014 - januar 2015. 

FoU-miljø og institut 

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljøet Inkluderende LæringsmiljøerInstitut for Skole og Læring.

​Læs mere på UC-Viden