Genveje


En god start på folkeskolenEn god start på folkeskolen

Projektets overordnede fokus er at udvikle en medarbejderstyret inter-ventionsmodel, som øger udsatte børns trivsel og læring - med særligt fokus på elever i 0. og 1. klasse, samt fagene dansk og matematik. Grundlæggende arbejdes der ud fra hypotesen om, at børn der synes det er rart at gå i skole, har et bedre udgangspunkt for trivsel såvel som læring.

Med implementeringen af den danske folkeskolereform er der konkretiseret et ønske om øget læringsudbytte og trivsel for alle elever, ligesom betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes. 

I ph.d.-projektet arbejdes der på den baggrund med at udvikle en medarbejderstyret intervention for udsatte børn i 0. og 1. klasse i den danske folkeskole, som potentielt fremmer de udsatte børns trivsel og læringsudbytte. I projektet undersøges derudover, hvordan lærere og pædagoger forstår udsathed, og hvorvidt der er forskelle og ligheder deri, særligt i henhold til læringsdimensionerne faglighed og det sociale, og hvilken betydning dette har for de udsatte børn.

Om projektet og resultater

Projektets titel: En god start på folkeskolen– en medarbejderstyret intervention for udsatte børn i folkeskolens 0. – 1. klasse.

Projektet udføres som et kontrolleret forsøg med afsæt i aktionsforsk-ning, hvormed interventionsmodellen udvikles i tæt samarbejde mellem praktikere og den ph.d. studerende. Data indsamles via et mixed-methods design bestående af kvalitative interviewdata og kvantitative test- og vurderingsdata. 

I projektet arbejdes blandt andet med Class-room Assessment Scoring System (CLASS), som er særligt velegnet til at vurdere voksen-barn interaktioner og med Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), som er et internationalt anerkendt redskab til at måle trivsel. Teoretisk er projektet forankret i den særlige del af såvel dansk som international uddannelsessociologi, der beskæftiger sig med social reproduktion og social mobilitet, og som klarlægger hvordan social baggrund traditionelt har været en udslagsgivende faktor for børn og unges uddannelseschancer. Selvom dansk og nordisk forskning vedrørende intervention for udsatte børn og unge i folkeskolen for nuværende er begrænset, så ved vi, at særligt voksen-barn interaktioner har betydning for såvel trivsel som læring. Styrkelse af disse interaktioner vil der-for have særskilt fokus i projektet. 

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres med Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet, som hovedvejleder, og placeres under forsknings-programmet Social- og specialpædagogik, Inklusion og Ledelse af Organisationer (SILO). 

Programmet er under ledelse af professor Susan Tetler, og dets forskningsstrategi retter sig mod at kvalificere sammenhængen mellem analytisk forskning og praksisudvikling. Derudover til-knyttes professor Peter Allerup, DPU, Aarhus Universitet, som særskilt ekspert omkring projektets kvantitative tilgang. 

Tidsplan 

Januar 2016 – december 2018
 

FoU-miljø og institut

Med Charlotte Østergaard, docent, ph.d., Professionshøjskolen Metropol, som vejleder, tilknyttes projektet ligeledes Institut for Skole og Læring og forsknings- og udviklingsmiljøet Inkluderende Læringsmiljøer. Miljøet opbygger bl.a. viden til at opkvalificere læreruddannelsen. 


​Læs mere på UC-viden

Lars Ladefoged

Ph.d.-studerende

Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet
Institut for Skole og Læring
Læreruddannelserne
Tlf.:72489621
lala@phmetropol.dk