Genveje


Tid til læring? En undersøgelse af hvad organiseringen af tid i skolen betyder for elevernes deltagelseTid til læring? En undersøgelse af hvad organiseringen af tid i skolen betyder for elevernes deltagelse

Ph.d.-projektet sætter fokus på betydningen af tid i organiseringen af hverdagslivet i folkeskolen. Hvordan spiller tiden i form af regulerende, disciplinære og opdragende foranstaltninger som skema, ringeklokke, ugeplan, ure m.fl. en rolle for eleverne i forhold til deres daglige læring?

At tid spiller en rolle i pædagogisk praksis er en velkendt oplevelse for mange lærere, pædagoger og ledere i skolen. Men det er i mindre grad systematisk undersøgt, hvordan det spiller en rolle for eleverne.

I det daglige arbejde med at indfri skolens formål, iværksættes en mangfoldighed af rammesættende, regulerende, disciplinære og opdragende foranstaltninger med direkte eller indirekte afsæt i tid. Fx skema, ringeklokke, ugeplan, ure, samt en lang række didaktiske redskaber i undervisningen.

Med henvisning til Philip Jacksons begreb ’the hidden curriculum’ (Jackson, 1968), kan man sige, at den tidslige organisering af skolens sociale liv bidrager til elevernes uformelle læring. Den tidslige organisering skaber vaner, normer og krav til elevernes tidsorientering og tidshåndtering, og det er ikke alle elever der mestrer de krav. Hvordan- og hvorvidt den uformelle læring spiller sammen med den tilsigtede læring, rejser sig også som et spørgsmål i projektet.

Om projektet og resultater  

På baggrund af omtrent fem måneders etnografisk feltarbejde på 1., 6. og 9. klassetrin er det en ambition i projektet at undersøge, hvordan tid gør en forskel og gøres til noget, der gør en forskel. Det overordnede forskningsspørgsmål lyder: Hvordan - og med hvilke logikker og praksisser - er børns liv i folkeskolen organiseret temporalt, og hvordan oplever, agerer og deltager børn i relation til disse temporale normer i skolen?

Ved at følge elevernes vej gennem skoledagen og undersøge sammenhænge mellem tidsmæssige organiseringer, elevernes oplevelser af tid og deres deltagelsesstrategier, har projektet til formål at levere praksisnær viden og et udvidet fagsprog for, hvordan skolens aktiviteter organiseres og gennemføres på måder der understøtter børns deltagelsesmuligheder i skolen.

Undersøgelsesdesign. Projektets empiriske forankring består hovedsageligt i etnografisk feltarbejde på tre forskellige klassetrin på to folkeskoler. Skolelivets tidslige logikker og praksisser undersøges især gennem observationer og uformelle samtaler med elever, hvor eleverne følges fra ankomst til skolen, gennem lektioner, frikvarterer, pauser, overgange herimellem, og afslutning på dagen. Centralt for indsigten står også interview med elever, lærere, skemalæggere og inklusionsvejledere. Supplerende inddrages også elev-produceret materiale om deres oplevede tidsforbrug henover en uge. Det etnografiske feltarbejde analyseres og kontekstualiseres ydermere gennem oparbejdelsen af et historisk perspektiv på skolens tidslige organiseringsformer.

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret af Ph.d.rådet for Uddannelsesforskning og forankret delvist i Professionshøjskolen Metropol og Aarhus Universitet, DPU. På Aarhus Universitet er projektet forankret i Afdeling for Pædagogisk Antropologi, og er en del af forskningsenheden ”Barndom, Ungdom og Institution”, med lektor Eva Gulløv som hovedvejleder.

FoU-miljø og institut

Projektet er på Metropol forankret i FoU-miljøet Inkluderende Læringsmiljøer på Institut for Skole og Læring.

Forskerteam

Stine Karen Nissen

Lektor, ph.d.-studerende

Tlf.: +45 51632852