Genveje


Beslutningsprocesser og faglige roller i rehabiliteringsteamsBeslutningsprocesser og faglige roller i rehabiliteringsteams

Forskningsprojektet sætter fokus på, hvordan førtidspensionsreformens introduktion af rehabiliteringsteams udmøntes i praksis - med særligt fokus på hvordan koordinering og tværprofessionelt samarbejde udføres i teamene.

Reformen af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft i januar 2013, har som et af de overordnede formål at fastholde flere personer i en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed bremse tilgangen til førtidspension. Et af redskaberne til at opnå dette, er de tværprofessionelle rehabiliteringsteam, som med reformen indføres i sager på vej mod fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb. Teamene skal sikre tværprofessionel koordinering og et helhedsorienteret blik på den enkelte borgers situation. 

Rehabiliteringsteamenes behandling af sager på vej mod fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension giver en unik mulighed for at opnå viden om, hvad der sker i det tværprofessionelle vurderingsarbejde, herunder hvilke roller de forskellige deltagere udøver, hvilke faktorer der påvirker samarbejdet og på hvilken måde. Endvidere giver rehabiliteringsteamene en indgang til de beslutningsprocesser, de forskellige professionelle sammen med borgeren samles om.

Om projektet og resultater

Forskningsprojektet har til formål at opnå viden om det tværprofessionelle samarbejde og de beslutnings- og vurderingsprocesser, der pågår i rehabiliteringsteamene, samt hvordan kommunernes organisering har indflydelse herpå. 

Projektet vil besvare følgende forskningsspørgsmål: 
  • Når rehabiliteringsteamene frem til en tværfaglig vurdering og fælles beslutning?
  • Hvordan foretages vurdering og træffes beslutninger i teamet?
  • Hvordan anvendes dokumentation i beslutningsprocessen, herunder; hvilken dokumentation og viden lægges der vægt på?
  • Hvilke roller har hhv. borger, præsenterende sagsbehandler og teammedlemmer i beslutningsprocessen og samarbejdet?
  • Hvilken betydning har organiseringen af teamet for beslutningsproces og roller?
Det er en del af forskningsprojektets ambition, at opnå forskningsmæssig viden, der både har relevans for og kan omsættes i praksis. Derudover har projektet til formål at bidrage med viden og materiale til socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol. På denne måde søger projektet på samme tid at opnå viden om og føre viden tilbage til det socialfaglige arbejde, som det udføres af eksisterende og kommende professionsudøvere.

Metode Forskningsspørgsmålene belyses gennem en række kilder:
  • Via egne observationer af rehabiliteringsteammøder
  • Via henholdsvis teammedlemmernes, sagsbehandlernes og borgernes oplevelser af, at deltage i rehabiliteringsteammøder (interview)
  • Via det skriftlige materiale der danner grundlag for teammøderne (forberedende del af rehabiliteringsplan), og er resultatet af møderne (indstillinger fra teamet)
Over projektet foretages i alt to datarunder i hver af de deltagende kommuner; for de første to deltagerkommuner i foråret og efteråret 2015. Der kan tilføjes flere kommuner med forskudte datarunder. Hver datarunde består af observation, interview og indsamling af skriftligt materiale. 

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret af Institut for Socialt Arbejde, og foretages under fagmiljøet for Beskæftigelse. Der er lavet aftale med to jobcentre om deltagelse i, og samarbejde omkring forskningsprojektet. Der kan tilføjes flere kommuner undervejs i projektet.

Det er en del af forskningsprojektets ambition, at opnå forskningsmæssig viden der både har relevans for, og kan omsættes i praksis. Udgangspunktet er formidling i kommunerne efter hver dataindsamlingsrunde, hvor foreløbige fund og tentative analyser kan præsenteres og danne grundlag for diskussion af både analyser og praksis, med henblik på kvalificering af både forskningsprojektets analyser og af kommunernes praksis. Det nærmere format for vidensdelingen tilrettelægges i samarbejde med de deltagende kommuner.

Tidsplan

Februar 2014 – december 2015.

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljøet Beskæftigelse og Beskæftigelsesindsatsen og Institut for Socialt Arbejde

​Læs mere på Tanja Dall Jensens faglige profil og projekter på UCViden

 PublikationerSocialkritik.dk

Se følgende publikationer på www.socialkritik.dk

  • Sanne Vinter Nielsen / Danny Fogsgaard 2016: "Det er jo ikke sådan, at vi har en fri hylde" - tværfaglige rehabiliteringsteams under lup. Social Kritik, 147, 26-34  
  • Eva Børjesson Buus 2016: Når brugerinddragelse er vanskelig. Social Kritik, 145, 17-25