Genveje


Tavs viden og skjulte indsigter i beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupperTavs viden og skjulte indsigter i beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper

Projektet ”Tavs viden og skjulte indsigter i beskæftigelsesindsatsen” har til formål at udfordre den eksisterende forskning på området ved at finde indsatser og tilbud med formodet positive erfaringer og resultater for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere og belyse de metoder, der benyttes, og de processer, der er aktive i indsatsen.

Det er kendetegnende, at socialarbejdere på beskæftigelsesområdet ofte beskriver, at de beskæftigelsesrettede indsatser kan gøre en positiv forskel i forhold til at hjælpe personer med omfattende sociale problemer i retning af job.

Men hvilke indsigter og indsatser handler det om? Projektet skal afdække oversete indsigter om veje til beskæftigelse i indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate med henblik på at kvalificere grundlaget for mere omfattende evalueringsindsatser fremover. I det omfang erfaringerne har karakter af ”tavs viden”, skal projektet bidrage til at fremkalde og eksplicitere denne viden.

Om projektet og resultater

Gennem analyse af indsatsernes indhold, tilrettelæggelse og praktisk forankrede vidensgrundlag skal projektet dels bidrage til eksplicitering af praksisforankrede erfaringer og viden i beskæftigelsesindsatsen, og dels bidrage til en kritisk udfordring af det praktiske vidensgrundlag og derigennem medvirke til udvikling af de beskæftigelsesrettede kvaliteter i de undersøgte tilbud.

Projektet kan med fordel gennemføres i knopskydende delrunder, gerne med inddragelse af flere forskerteams med base forskellige steder i landet.

På længere sigt skal projektet kunne bidrage til, at de udpegede virksomme processer i beskæftigelsesindsatsen kan afprøves kvalificeret i større målestok, gerne med andre metoder (fx kvantitative metoder og kontrollerede forsøg). 

Projektet belyser bl.a. følgende spørgsmål:

  • Hvad opfattes som positive udviklinger i indsatsen (af projektmedarbejdere såvel som deltagere)?
  • Hvad opfattes som virkningsfulde elementer (processer) i indsatsen?
  • Hvordan konstateres sådanne udviklinger?
  • Hvad er forudsætningerne for, at de positive udviklinger kan udfolde sig?
  • Hvordan underbygger de positive udviklinger beskæftigelseschancer for deltagerne?
  • Hvordan italesættes og kommunikeres indsigter om positive udviklinger?

Metode
Projektet vil omfatte en variation af tilbud med formodet positive resultater og tilbuddene undersøges  dels gennem interviews med projektmedarbejdere og  deltagere , dels gennem deltagerobservation.

Projektet tilrettelægges i første omgang som et studie af et begrænset antal aktiveringssteder (2-5). Udvælgelsen af aktiveringssteder foretages endeligt baseret på interview/samtaler/fokusgruppe i jobcentre. Det tilstræbes at få udpeget aktiveringssteder, hvor jobcentrene har en opfattelse af, at der foregår særligt kvalificeret indsats. I udvælgelsen af aktiveringssteder prioriteres steder, der håndterer kontanthjælpsmodtagere med mulig vej mod rehabilitering.

Dataindsamlingen består af deltagerobservation og af interview. Hertil kommer indsamling af skriftlige dokumenter såsom bestillinger, tilbagemeldinger/progressionsrapporter, hele journaler.

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljøet Beskæftigelse og BeskæftigelsesindsatsenInstitut for Socialt Arbejde.

​Læs mere i projektleder og adjunkt Mikkel Bo Madsens faglige profil og projekter på UCViden


Mikkel Bo Madsen

Docent, Ph.d.

Tlf.: +45 24296385