Genveje


Myndighed og leverandør - samspil og aftalerMyndighed og leverandør - samspil og aftaler

Med afsæt i kommunernes implementering af BUM-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager-modellen)på børne- og ungeområdet er Forskningscenter for Socialt Arbejde i gang med et forskningsprojekt, der sætter fokus på samspillet mellem myndighedsfunktion og udføredel. Forskningscenter for Socialt Arbejde har fået midler af Servicestyrelsen til gennemførelse af forskningsprojektet. Formålet med projektet er dels at skabe ny viden på området dels at kvalificere undervisningen på børne- og ungediplomuddannelsen. Forskningsprojektet forventes afsluttet med en publikation og en konference primo 2011.

Forskningsprojektet Myndighed og leverandør – samspil og aftaler gennemføres i forlængelse af en pilotundersøgelse, der blev gennemført i 2008 i et samarbejde mellem Forskningscenter for Socialt Arbejde og tre kommuner. Pilotundersøgelsen satte fokus på Myndighedsfunktionen, og undersøgelsens resultater er publiceret i rapporten ”Myndighed og leverandør - i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte”. Rapporten kan rekvireres på tlf. nr. 7248 7100.

Forskningsprojektet Myndighed og leverandør – samspil og aftaler sætter tillige fokus på leverandørfunktionen og gennemføres med forskellige dataindsamlingsmetoder såsom interviews, spørgeskemaer, mødeobservationer og sagsgennemgange. 

Forskningsprojektet Myndighed og leverandør – samspil og aftaler udføres af Lektor Birgitte Zeeberg fra professionshøjskolen Metropol og Lektor Helle Nørrelykke University  college Lillebælt begge tilknyttet socialrådgiver uddannelsen.
Forskningsprojektet er tilrettelagt i samarbejde med to kommuner og en følgegruppe er tilknyttet projektet.