Genveje


Regulering af den tidlige indsats overfor udsatte børn og unge Regulering af den tidlige indsats overfor udsatte børn og unge

Ph.d.- forløbet undersøger, hvordan reglerne om opsporing og forebyggelse på børne- og ungeområdet påvirker beslutningstagernes adfærd. Eller sagt på en anden måde: Hvordan giver reglerne mening i praksisfeltets beslutningsprocesser og i mødet med børn og forældre?

Der er de seneste årtier gennemført en stadigt mere intens regulering af den offentlige indsats overfor børn og unge. Det gælder både på det sociale område og på tilgrænsende områder, som fx undervisning, sundhed, beskæftigelse, kriminalitet og forældreansvar. Fokus i reguleringen er på opsporing og forebyggende indsatser og på opfølgning og kontrol.

Om projektet og resultater

Det er undersøgelsens tese, at reguleringens intentioner - om velfærd og effektivitet og autonomi og frihed - i praksis vil kunne fremstå på den ene side umiddelbart uforenelige, men på den anden side potentielt samfundsmæssigt produktive hver for sig. Det vil sige, at de to udgangspunkter er komplementære, og at man derfor i praksis vil være henvist til at prioritere en af vinklerne ad gangen. En anden mulighed er at opfatte hensynene som supplerende eller konkurrerende.

​Læs om projektet i artiklen Udsatte i regeljunglen

Det er endvidere undersøgelsens tese, at disse karaktertræk ved reglerne har afgørende betydning for beslutningstagernes adfærd, i det de er med til at præge det konkrete beslutningsmiljø, hvor beslutningerne træffes i praksis. 

Undersøgelsen vil besvare følgende hovedspørgsmål

  • hvordan påvirker reguleringens karakter, - fx at indeholde supplerende, konkurrerende eller komplementære hensyn - beslutningstageres adfærd i praksis?
  • hvilke konsekvenser har denne adfærd i forhold til såvel det enkelte individ (barn, forældre) som samfundsmæssigt (resten af befolkningen)?
  • hvordan kan reguleringen udvikles ud fra denne viden?

Samarbejdspartnere

Projektet har ingen officielle samarbejdspartnere. Projektet gennemføres af ph.d.-studerende Idamarie Leth Svendsen

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljø 'Socialt udsatte børn, unge og familier' i institut for socialt arbejde.

​Læs mere om ph.d.-studerende Idamarie Leth Svendsen i UC-viden