Genveje


Supervision indenfor børne og unge områdetSupervision indenfor børne og unge området

Supervision er i dag obligatorisk i næsten alle landets børn & unge-forvaltninger. Men hvad er supervision? Projektet undersøger hvilke former og rammer supervision tilbydes til socialrådgiverne i kommunernes socialforvaltninger.

Supervision er en vidt udbredt faglig praksis i det sociale arbejde, men der findes ikke megen viden om, hvordan det praktiseres og litteraturen om supervision er primært af teoretisk karakter.

Om projektet og resultater

Projektets titel: Supervision indenfor børne og unge området – en katalysator for faglig udvikling?

Projektet vil med aktiv inddragelse af de studerende på B&U diplom uddannelsen undersøge supervisionens udbredelse og anvendelsesformer i danske børne- & ungeforvaltninger.

Projektets udviklingsperspektiv er at undersøge og teste supervisionens potentiale som et omdrejningspunkt for lokal faglig kvalitetsudvikling.

Arbejdshypoteser


Med udgangspunkt i en beskrivelse af begrebet supervision, dets praksis samt udviklingspotentiale skal projektets udredning teste følgende 3 hypoteser:

  1. At supervision anvendes og praktiseres meget forskelligt i kommunerne
  2. At supervision rummer et stort ledelsesmæssigt og organisatorisk potentiale for kvalitetsudvikling af det socialfaglige arbejde i kommunernes socialforvaltninger
  3. At supervisors rolle er afgørende for supervisionens effekter.

Metode. Projektet er et redesign af en ansøgning fra 2010 som fik afslag fra Socialstyrelsen på grund af manglende relevans for de studerende, herunder manglende kompetenceløft af de studerende. Den nye ansøgning fastholder det oprindelige design med observationer, interview, casestudier, logbøger og en spørgeskema-undersøgelse, men  projektet udvides til også at involvere studerende på B&U diplomuddannelsen direkte i projektets datagenerering og analysedel.

Udover det direkte udviklingsperspektiv i projektets nye design og den pædagogisk-didaktiske gevinst forventes der også en lettere adgang til kommunerne gennem den aktive brug af de studerende som deltager i forsknings- og udviklingsprojektet.

Projektets kvalitative del består både af et traditionelt analytisk perspektiv og et direkte praksis- og brugerperspektiv. Med inddragelse af de studerende trækker projektdesignet desuden på aktionsforskningens forståelse og anerkendelse af både kontekstens betydning for den producerede videns gyldighed samt et eksplicit forandringsperspektiv (Nielsen 2004).

Projektets resultater 


Projektets udviklings- og aktionsforskningsdel er nyskabende og vil skabe opmærksom hos de deltagende kommuner.

Projektet vil desuden bidrage med ny viden til underviserne og undervisningen på Socialrådgiveruddannelsen og Diplomuddannelsen i børn og unge i form af konkret undervisningsmateriale ud fra de gennemførte casestudier og følgeprojektet om effektkategorier. Hensigten er at udarbejde øvelsesopgaver, så de studerende kan arbejde konkret med kvalitetsudvikling.

Formidlingen vil ske gennem skrivning af forskningsartikler og formidlingsartikler. Formidlingen vil også ske gennem afholdelse af eksterne workshops og en bogudgivelse i 2015
For at sikre en formel kommunal opbakning til supervisionsprojektet indgås der partnerskabsaftaler med de studerendes arbejdspladser og dermed kommuner og leverandører. En sådan partnerskabsaftale indgås med henblik på en formel accept af den studerendes deltagelse og frikøb til projektet, men også for at sikre kommunens deltagelse og interesse i projektet.

Samarbejdspartnere

Der er indgået aftaler med undervisere og studerende på Metropols Diplomuddannelse i Børn og Unge om at medvirke i projektet.

Projektleder for projektet er lektor og ph.d. på Institut for socialt arbejde, Jakob Magnussen

Projektet støttes med midler fra Socialstyrelsen.

Tidsplan

Projektet løber i perioden fra foråret 2012, hvor projektet præsenteres for de studerende på diplomuddannelsen til efterår 14, hvor projektet afsluttes med en konference og rapportudgivelse.

FoU-miljø og Institut

Projektet er forankret i FoU-miljø 'Socialt udsatte børn, unge og familier' i institut for socialt arbejde.

​Læs mere om projektet på UC-viden