Genveje


Tilhørsforhold for anbragte børn og unge (ph.d.)Tilhørsforhold for anbragte børn og unge (ph.d.)

Hvem føler børn i familiepleje tilhørsforhold til? En vigtig og underbelyst problemstilling i relation til samværsaftaler, når børn anbringes i plejefamilier. Sigtet med dette treårige ph.d.-projekt er at skabe viden om, hvad der betyder noget for børn i pleje i forhold til at 'høre til'.

I den danske praksis for anbringelse af børn i plejefamilier har man prioriteret, at de biologiske forældre så vidt muligt fortsat skal spille en rolle i det anbragte barns liv. Helt konkret betyder det, at sagsbehandleren ifm. anbringelsen af et barn, skal fastlægge en ramme for hvor ofte og hvordan forældrene kan være sammen med deres børn – også kaldet ’samvær’.

Barnets Reform har til hensigt at styrke børns rettigheder. Imidlertid er grundlaget for at bedømme, hvad anbringelsen i en plejefamilie og den medfølgende samværsindsats betyder for de anbragte børns trivsel ikke gennemsigtigt. 

Om projektet og resultater

Sigtet med ph.d.-forløbet er at skabe en viden om, hvad der betyder noget for børn i pleje i forhold til 'at høre til'. En sådan viden vil kunne styrke de voksne omkring barnet i at tage disse dramatiske og livsindgribende beslutninger omkring anbringelser og samvær på et mere velfunderet grundlag.

Undersøgelsen af barnets oplevelse af tilknytning vil søges besvaret ved hjælp af et mikroperspektiv på det enkelte barn og den enkelte sag i relation til de biologiske forældre, plejeforældre, og professionelle som sagsbehandlere og samværskonsulenter.

Det overordnede forskningsspørgsmål er

"Hvordan og i forhold til hvem oplever barnet i pleje et tilhørsforhold, og hvilke muligheder og begrænsninger oplever barnet i pleje i forhold til at etablere tilhørsforhold"?

Undersøgelsen vil på denne måde bidrage med udvikling af en socialvidenskabelig pendant til begreber som 'tilknytning' og 'samvær' og kan derved orientere samtalen væk fra det universelt kontekstfrie til en viden om  tilhørsforhold og børn i pleje, som udspringer af deres eget blik.

Desuden vil undersøgelsen kunne bidrage til den opbygning af viden omkring gode anbringelser generelt, som igen kan styrke praksis på området. 

Undersøgelsen bygger på interview med 10 børn i pleje i alderen 5-18 år. Børnene er blevet interviewet ad to omgange med ca. fem måneders mellemrum. Derudover er plejeforældre, forældre til børn i pleje og samværskonsulenter interviewet. 

Børn og plejeforældre har desuden indtalt en dagbog til undersøgelsen på hver deres diktafon, hver aften i en uge.

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret af RUC, Institut for Samfund og Globalisering (ISG), Metropol og Familieplejeorganisationen ’Børn og Familier’.

Projektleder: Projektet ledes af ph.d. studerende, Ida Hammen
Hovedvejleder: Hanne Warming, RUC
Bivejleder: Turf Böcker Jakobsen, SFI

Tidsplan

15. marts 2011 til 14. marts 2014

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljø 'Socialt udsatte børn, unge og familier' i institut for socialt arbejde.