Genveje


Unge i udsatte positionerUnge i udsatte positioner

Projektet undersøger hvordan samarbejdet foregår omkring unge i udsatte positioner på 3 lokale forebyggende indsatser.


Om projektet og resultater

Projektet fokuserer på samarbejdet, relationerne og dialogen mellem ansatte i en familieafdeling, ansatte på tre lokale indsatser samt de unge og deres familier.

Projektets ambition er at få de professionelles erfaringsbaserede viden i spil for at sikre, at forskningen bliver anvendelig og relevant for såvel praksisfeltet og forskningsfeltet som undervisere på professionshøjskolerne. Denne tilgang indebærer i første omgang dialog med de professionelle, der arbejder med unge i udsatte positioner fx gennem deres inddragelse i indkredsningen af undersøgelsestemaer.

I forbindelse har de involverede udtrykt ønske om, at undersøgelsen også skaber viden og læring i forhold til, hvad de unge og deres familier oplever som kvalitet i indsatserne, herunder hvordan de oplever samarbejdet mellem Familieafdelingen og indsatsstederne.  

Projektet koncentrerer sig om to overordnede temaer.


Det første undersøgelsestema: handleplaner
For de parter, som er involveret i arbejdet med unge i udsatte positioner gælder at handleplaner – på forskellig vis – står som en central dimension af samarbejdet, men at man mangler viden om, hvordan de i praksis bliver brugt, samt hvad aktørerne omkring de unge såvel som de unge selv opfatter som kvalitet i handleplanerne:
  • hvordan sikrer man, at handleplanerne bliver brugbare for både de professionelle og de unge?
  • hvordan sikrer man, at de unge tager ejerskab over dem og finder dem meningsfulde?
  • er der elementer i handleplanerne, som alle aktører finder betydningsfulde og brugbare – og som man dermed fremadrettet bør arbejde med at udvikle yderligere?

Det andet undersøgelsestema: den lokale indsats
Projektet belyser, hvad den lokale forankring betyder for samarbejdet mellem de professionelle omkring den unge. Endvidere søger projektet at belyse, hvordan de unge forstår og oplever indsatsen i relation til den bredere sociale kontekst, de indgår i (fx skole- og uddannelsesinstitutioner, fritidsliv, familie og sociale netværk) samt hvordan denne kontekst spiller sammen med den indsats, de modtager.

Undersøgelsen udføres ved feltarbejde, hvor forskeren følger de professionelles praksis over en periode. De primære dataindsamlingsmetoder er deltagerobservation ved møder, samtaler og i de professionelles hverdag, kvalitative semistrukturerede interviews med forskellige aktører i indsatserne samt de unge, fokusgruppediskussioner samt diverse former for dokumentlæsning.

Samarbejdspartnere

Projektet er et partnerskab mellem Børneinstituttet, Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol og Frederiksberg Kommune, Børne- og Ungeområdet, Familieafdelingen.

Projektet varetages af projektleder Dorthe Høvids

Tidsplan

September 2013 - september 2015

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljø 'Socialt udsatte børn, unge og familier' i institut for socialt arbejde.

​Læs mere om projektet i UC-viden

Dorthe Høvids Possing

Lektor, Ph.d.

Tlf.: +45 51632746