Genveje


Vidensprojekt om udsatte børn og unge - VISOVidensprojekt om udsatte børn og unge - VISO

VISO har oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser vedrørende udsatte børn og unge. Projektet skal undersøge den store stigning i antallet af sager, årsager til stigningen og danne grundlag for at kvalificere VISO's arbejde fremadrettet

VISO har oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser vedrørende udsatte børn og unge. Den store stigning i antallet af sager giver behov for viden om årsager til stigningen, som kan danne grundlag for at kvalificere VISO's arbejde fremadrettetVISO har på den baggrund ønsket en undersøgelse der afdækker de bagvedliggende årsager til stigningen i antallet af henvendelser til VISO om udsatte børn og unge og belyser:

 • hvad kommunerne har efterspurgt i de sager om udsatte børn og unge
 • hvilken viden (redskaber og metoder) VISO's specialister har bragt i anvendelse i sagerne om udsatte børn og unge i 2011

 • hvordan viden fra VISO-forløbene er blevet forankret i modtagerorganisationen


Hvad er VISO?

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen.
VISO's rådgivning er gratis og landsdækkende. VISO's rådgivning  bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

Få mere information om VISO


Om projektet og resultater

VISO er en relativ ny organisation, som betjener kommuner, som for få år siden blev omstruktureret, og efterfølgende har skullet etablere sig med nye konstellationer af forvaltninger og medarbejdere. Den senere tids opmærksomhed på en række sager om overgreb, har desuden sat fokus på kommunernes sagsbehandling på børne- og ungeområdet. Der kan derfor være en større opmærksomhed på sagsbehandlingen og interesse for at inddrage den relevante ekspertise fra VISO.

Hypoteser om årsager til stigningen i antallet af sager

 • At VISO har ændret praksis i forhold til håndteringen af henvendelser
 • Kommunerne er i stigende omfang blevet bekendt med, hvordan de kan bruge VISO

 • Kvaliteten af og tilgængeligheden til VISO’s løsninger fører til, at flere efterspørger ydelserne.
 •  At opmærksomheden på børnesager fører til, at kommunerne ønsker at sikre sig mod fejl ved at inddrage VISO.

De fire ovenstående hypoteser kan opstilles med afsæt i en overordnet analyse af VISO rolle og udvikling siden starten i 2007. Hypoteserne danner afsæt for undersøgelsen af stigningen i antallet af henvendelser til VISO om udsatte børn og unge, men suppleres og udbygges gennem et fokusgruppeinterview med konsulenter i VISO's Team Børn og Unge.

Undersøgelsesmetodik:

 • Undersøgelsen indledes med et fokusgruppeinterview med medarbejdere i VISO for at supplere og udvikle de ovennævnte hypoteser.  VISO udvælger medarbejdergruppen, som skal deltage i alle tre fokusgruppeinterviews.
 • Derefter gennemføres en sagsundersøgelse der rummer en gennemgang af to tilfældige udsnit af sager. De skal analysere, om der er forskel i sagstype og ydelser fra den ene årgang til den anden.
 • Derpå præsenteres en foreløbig præsentation af sagsgennemgangens analyse på et  fokusgruppeinterview rummer der vil handle om de fire hypoteser og sagsgennemgangen, og give anledning til at nuancere forståelsen af VISO’s opgave og kontakt med kommunerne.
 • Efterfølgende gennemføres kommuneinterviews i kommuner med VISO-sager skal undersøge, hvilke forhold sagsbehandlere lægger vægt på, når de vælger at bruge VISO.  Kommuneundersøgelsen består desuden af telefoninterviews af 50 ledere og 50 sagsbehandlere.
 • Afslutningsvis afrundes undersøgelsen med en præsentation af resultaterne gennem et fokusgruppeinterview med VISO's medarbejdere. Dermed suppleres det indsamlede materiale med forklaringer og nye vinkler på det indsamlede materiale.
 • Det hele sammenfattes i en rapport fra Metropol. 

Samarbejdspartnere

Projektleder på projektet er lektor og jurist, Karen Elmegaard, institut for Socialt Arbejde, Metropol.

Tidsplan

Januar 2012 - April 2012

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljø 'Socialt udsatte børn, unge og familier' i institut for socialt arbejde.

​Læs mere om projektleder Karen Elmegaard i UC-viden

Projektbeskrivelse