Genveje


Behandling af patienter med ­type 2-diabetes i shared careBehandling af patienter med ­type 2-diabetes i shared care

Projektet er et randomiseret klinisk studie med afprøvning af et shared care forløb, på tværs af primær og sekundær sundhedssektor, for patienter med type 2-diabetes.

Type 2 diabetes er i dag en af de hyppigst forekomne kroniske sygdomme i Danmark. For at optimere den sundhedsfaglige kvalitet og sikre effektiv ressourceudnyttelse er det nødvendigt at afprøve nye strukturer for organiseringen af pleje og behandling. 

Shared care projektet er et proof-of-concept-studie, hvor et nyindført shared care patientforløb sammenlignes med et veletableret ambulant patientforløb i hospitalsregi. Patienterne i shared care følges både i almen praksis og i Diabetesklinikken, mens patienterne i det monosektorielle forløb udelukkende følges i Diabetesklinikken.

Om projektet og resultater

Projektets titel: Behandling af patienter med type-2-diabetes i shared care, et tværsektorielt forløb

Risikostratificering af patienter med type 2-diabetes (substudie)
En tværsnitsundersøgelse af diabetespopulation, der følges i Diabetesklinikken, Gentofte hospital. 

Formål: At beskrive populationen i forhold til risikostratificeringsniveauer, samt at undersøge graden af compliance blandt speciallæger til at stratificere patienterne.
  
Materiale og metode: Alle patienter med type 2-diabetes, der har været tilknyttet Diabetesklinikken gennem en periode på 15 måneder blev identificeret via GS. Individuelle patientdata blev indsamlet via elektroniske database. Data er bearbejdet statistisk.

Relevans: At få viden om i hvilken udstrækning stratificering af diabetespatienter kan anvendes og har konsekvens for behandlings- og kontrolforløb.

Behandling af patienter med type-2-diabetes i shared care

Nærværende projekt er et åbent, kontrolleret og randomiseret studie, hvor vi vil initiere og evaluere shared care patientforløb for patienter med type 2-diabetes.

Hypotese: Hypotesen i er, at patienter med type 2-diabetes, der følges i shared care, med én årlig diabeteskontrol hos det hospitalbaserede diabetesteam og de øvrige kontroller hos patientens praktiserende læge, har et ligeværdigt outcome bedømt på HbA1C, proces- og behandlingsindikatorer samt livskvalitet, sammenlignet med niveau-2-patienter, der følges med 4 årlige diabeteskontroller i ambulant hospitalsregi. 

Relevans: Nærværende studie kan have afgørende betydning for den fremtidige organisering af behandling for patienter med type 2-diabetes 

Samarbejdspartnere

Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital

Tidsplan 

Januar 2015 – Juni 2018
 

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljøet ”Tværsektorielle forløb” under tematikken ”Tværsektorielle forløb” på Institut for Sygepleje

 

​Læs mere på UC-viden