Genveje


Digital Diabetes Gamification (DDG)Digital Diabetes Gamification (DDG)

I et tæt innovationssamarbejde med en gruppe unge med type 1 diabetes (T1D), klinisk praksis og private virksomheder søger dette projekt at afdække de problemer, som de unge med T1D har behov for, at der bliver taget hånd om.

Fuld projekttitel: Digital Diabetes Gamification (DDG) -  sundhedsteknologisk støtte til håndtering af hverdagslivet hos unge med diabetes 

Projekt Digital Diabetes (DDG) er et projekt, der er påbegyndt af Institut for sygepleje (ISY) i samarbejde med Praksis- og Innovationshuset. Projektet omhandler unge med type 1 diabetes (T1D). En gennemgang af allerede eksisterende digitale løsninger, som fx apps og telemedicinske tiltag, viser at behovet for at understøtte unge med T1D og deres psykosociale problemstillinger i hverdagen, endnu ikke er dækket. 

Derfor vil vi, i et tæt innovationssamarbejde med en gruppe unge med T1D, klinisk praksis og private virksomheder, afdække nogle af de problemstillinger, der mangler at blive taget hånd om. Samtidig vil vi udvikle, teste og evaluere en ny digital løsning, der inviterer til samarbejde, hvor behandlingen kan foregå over afstand og hermed være med til at understøtte de udfordringer de unge diabetikere oplever at have i transitionen mellem ung og voksen. Projektet bygger videre på erfaringer fra andre projekter med teknologiske støtteaktiviteter til unge med Type 1 diabetes.  

​Se Praksis- og Innovationshusets projekter 

Litteraturen påpeger, at man stadig mangler viden om hvilke digitale løsninger, der bedst understøtter unge med T1D i transitionen mellem ung og voksen. Mange unge med diabetes oplever problemer med at passe deres diabetes og ny forskning viser en klar sammenhæng mellem unge diabetikere med et ikke velreguleret HbA1 og en stigning i dødelighed som voksen. Nogle teenagere vil i transitionen fra ung til voksen gerne glemme og ignorere deres diabetes, og føler vrede, sorg eller uretfærdighed. Som ung med diabetes har man nogle andre bekymringer og spørgsmål end andre unge. De unge diabetikere har brug for at tale med nogen, som de har tillid til. Det kan være en god ven, en lærer, en træner, en forælder eller en sundhedsprofessionel. I denne periode af de unges liv udvikler de deres identitet og uafhængighed af forældrene. Et kronisk sygdomsforløb kan forstyrre denne udvikling, fordi sygdommen ofte medfører mange brud i hverdagen på grund af daglige blodsukkerkontroller og medicinering, og mange af de unge har endvidere svært ved at passe uddannelse samt deres sociale liv. Kronisk sygdom kan være svær at forene med et almindeligt teenageliv, og det kan blive belastende for den unge og familien, da de unge samtidig er meget afhængige af deres forældre, hvilket besværliggør selvstændiggørelse i transitionen fra ung – voksen.

Digitale behandlingstiltag inviterer til samarbejde på nye måder, hvor behandlingen ikke er afhængige af det personlige fremmøde, men kan foregå over afstand, hvor de unge støttes i at opnå et bedre hverdagsliv. Unge med kroniske sygdomme vurderes at være en gruppe, hvor det er relevant at sætte fokus på udvikling af digitale behandlingstiltag. De unge er opvokset i en digital verden. De er vant til at begå sig på internettet og dagligt forholde sig til, hvad der sker på de sociale medier.

Om projektet og resultater

Projektets overordnede formål er, i et innovativt miljø, at udvikle, afprøve og evaluere en digital løsning til unge med T1D og undersøge muligheden for derigennem at forbedre hverdagslivet for denne gruppe.

Projektet gennemføres inden for rammen af komplekse interventioner og er opdelt i tre delprojekter:

Delprojekt 1: Innovation og udvikling - Fase 1 og 2 (2017), fase 3 (2018): 

  • Fase 1A:Undersøge hvilke udfordringer og barrierer unge med diabetes har i deres hverdagsliv
  • Fase 1B: Brugerinvolvering af en digital løsning til understøttelse af de unge, i samarbejde med virksomheder og de studerende i Praksis- og Innovationshuset på Metropol
  • Fase 2: Udvikling fra konceptbeskrivelse til endelig prototype


Delprojekt 2 (2019): Pilotafprøvning og procesevaluering

  • Fase 1: Pilottestning af prototype (digital løsning)
  • Fase 2. Procesevaluering af den brugerudviklede løsning i klinisk praksis


Delprojekt 3 (2020): Implementering og effektevaluering (RCT)

  • Fase 1: Implementering af den digitale løsning i klinisk praksis med løbende effektevaluering.

Vi vil undervejs i forløbet inddrage studerende fra Metropol. Ideen er, at de studerende skal hjælpe os og de involverede virksomheder med at teste og udvikle prototypen, som så endeligt testes og evalueres sammen med de unge patienter og eksperter fra klinisk praksis, før den bliver implementeret i relevante ambulatorier for børn og unge med diabetes. Erfaringer fra projektets implementering af en ny digital løsning, hvor behandlingen vil foregå over afstand, vil efterfølgende kunne inddrages i undervisningsforløb i efter- og videreuddannelses-sammenhænge. Fokus kunne i denne sammenhæng være på udvikling af de sundhedsprofessionelles teknologiforståelse til at indgå i forløb med pleje og behandling af patienter over afstand.

Læs vores nyhedsbreve om digital diabetes:
​Nyhedsbrev nr. 1
Nyhedsbrev nr. 2

Resultater af delprojekt 1 Fase 1A og B (innovation og udvikling):

Første delprojekt, der har omhandlet innovation og udvikling, har givet et unikt indblik i de unge diabetikeres udfordringer i hverdagslivet med diabetes. Der er genereret ny viden om brugernes behov for digitale løsninger samt udarbejdet en konceptbeskrivelse til udvikling af et behandlingsspil, der skal hjælpe de unge med TD1 til at styre deres diabetes og deres hverdag. Gennem simpel, men historierig gamification og positiv feedback motiverer app’en brugerne til at benytte de forskellige funktioner, der kan hjælpe med at skabe en hensigtsmæssig adfærd. Projektet har i innovations- og udviklingsfasen haft fokus på unge i alderen 12-16 år, men vi kan se, at den udviklede konceptbeskrivelse vil kunne målrettes en langt større målgruppe. 
Projektet har indtil videre afledt et bachelorprojekt gennemført af en sygeplejestuderende, der har været tilknyttet projektgruppen som studentermedhjælper.

Samarbejdspartnere

Forskere, undervisere og studerende fra Metropol i samarbejde med virksomhederne Copenhagen Game Lab og Open Tele Health samt Diabetes Services og klinisk praksis. Københavns Universitet, Steno Diabetes Center, Herlev børne- og unge ambulatorium og Copenhagen Healthtech Cluster(CHC) er repræsenteret i projektets styregruppe og ekspertgruppe.

Projektets delprojekt 1 (fase 1A og B) har været delvist finansieret af Industriens Fond i samarbejde med Praksis- og innovationshuset og Institut for sygepleje, Professionshøjskolen Metropol. Projektets videre fremdrift fra delprojekt 1, fase 2 og delprojekt 2 og 3 skal finansieres delvist af Professionshøjskolen Metropol og ekstern finansiering.

Tidsplan 

Januar 2017 - september 2021

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljøet Sundhedsteknologi, Institut for sygepleje, og Praksis – og innovationshuset ved konsulent Ann Rasmussen og delprojektleder Hanne Selberg.

​Se mere på UC-Viden: Ulla Gars 

Forskningsteam

Katrine Haase

Lektor

Tlf.: +45 51380556

Ulla Gars Jensen

Lektor

Tlf.: +45 51632759

Lone Helle Schou

Docent, ph.d.

Tlf.: +45 51632439

Hanne Selberg

Lektor

Tlf.: +45 51632401

Ann Rasmussen

Konsulent

Tlf.: +45 24296291