Genveje


Beredskab og katastroferBeredskab og katastrofer

Metropols eksperter inden for dette område, som kan kontaktes med forespørgsler inden for hvert deres vidensfelt. Se nedenfor, hvem de er og hent deres billede i høj kvalitet ved at klikke på selve billedet.

Lene SandbergLene Sandberg, adjunkt, Institut for Teknologi, katastrofe- og risikomanageruddannelsen 

Hvordan kan samfundet sikre sig mod katastrofer og blive mere robust? Jeg er ekspert på beredskabsområdet med fokus på emner som samfundssikkerhed og -robusthed, beredskabsplanlægning, risikovurdering og risikostyring, krisestyring, operativ ledelse og krisestabsarbejde – herunder tværfagligt samarbejde.


Nina Blom Andersen, ph.d., docent

Jeg forsker i risiko- og krisekommunikation. Jeg har både fokus på, hvordan der kan arbejde med forebyggelse gennem kommunikation, hvordan kommunikation om usikkerheder, store ulykker og alvorlige hændelser falder ud, samt hvordan kommunikation anvendes for at skabe genopretning i en krise. Jeg har blik for både borgernes, mediernes og myndighedernes perspektiver og håndtering og derfor på de muligheder og barrierer, der er for kommunikationen. I mit arbejde er der særlig fokus på kommunikation mellem beredskabsmyndigheder, medier og borgere.


Kira Vrist Rønn, adjunkt, Institut for Forvaltning og Administration, Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. 

Mine primære interesser ligger inden for politiforskning og sikkerhedsstudier. Jeg har en faglig baggrund i filosofi, og jeg har ligeledes i en årrække arbejdet som analytiker og faglig udvikler i Rigspolitiet. Jeg beskæftiger mig i særdeleshed med efterretningsarbejde, professionsetik, politistrategier og vidensformer i politiets praksis.

Lene SandbergRico Kongsager, Adjunkt (PhD), Katastrofe og Risikomanageruddannelsen

Ekspert i klimaændringer (både klimatilpasning og –afbødning). Forsker bl.a. i klimatilpasning i Danmark, og ser lige nu på ansvarsplacering og finansieringen af diger langs de danske kyster. Har tidligere undervist og forsket i klimaændringer, landbrug og fødevaresikkerhed (Climate Change, Agriculture and Food Security). Er desuden ekspert i klimarelaterede problematikker i for hold til skov- og landbrugsområder i tropiske egne (især i Centralamerika, og specielt landet Belize, hvor jeg har lavet forskning og feltarbejde igennem en årrække). I den forbindelse har jeg også et indgående kendskab til problematikkerne vedrørende oliepalmeplantager.
Mit interessefelt relaterer sig overordnet til naturkatastrofer og fødevaresikkerhed i udviklingslande, og til samspillet mellem international humanitær- og udviklingshjælp. Min ambition er at bidrage til en bedre forståelse af, hvad en katastrofe er, hvordan vi kan forebygge, og de konsekvenser den globale opvarmning forventes at have for mennesker, der lever i fattigdom og fødevareusikkerhed. Jeg har særligt fokus på tværprofessionelt samarbejde og borgerinddragelse.
Hvilken rolle spiller politiet for samfundssikkerheden? Og hvordan bør politiet arbejde, organiseres og ledes i en demokratisk retsstat? Jeg interesserer mig for etik og politiarbejde, for politiuddannelse, for politiet som organisation, for politiledelse og styring af politiet, for politi og demokrati og for de måder, som en moderne politiorganisation arbejder, herunder efterretningsbaseret politiarbejde og grænseindsats. Jeg har selv arbejdet i mange år for politiet og har som ambition at kombinere forskning og akademisk viden med et konkret indblik i politiets arbejde. 
Nina Baron 

Hvordan kan borgere og myndigheder i Danmark samarbejde om at skabe et samfund, der kan modstå ekstremt vejr og kommende klimaforandringer? Jeg forsker i klimatilpasning og klimaberedskab med et særligt fokus på borgeres viden, perspektiver og roller. Jeg har særlig indsigt i borgernes beslutningsprocesser relateret til  klimatilpasning, i konflikter om klimatilpasning og årsagerne til disse, samt i danskernes bekymringer omkring klimaforandringerne i forhold til egne hjem og lokalområder

 

--- nyt fra Laura----