Genveje


SundhedSundhed

Metropol har eksperter inden for mange forskellige områder vedrørende sundhed. Se nedenfor, hvem de er og hent deres billede i høj kvalitet ved at klikke på selve billedet.

Jeppe Thue Andersen, lektor, Institut for Fysioterapi og Ergoterapi, Fysioterapeutuddannelsen

Jeg har specialviden om undersøgelse og behandling af skader relateret til bevægeapparatet (det neuro-muskulo-skeletale system). Jeg er ekspert i nakke og lændeproblematikker samt kroniske (muskuloskeletale) problematikker som fx Whiplash / piskesmæld. Derudover har jeg en del viden om smerte-teori og om kognitiv (psykosocial) undersøgelse og håndtering af komplekse smerter.

Tina Berg Johnson, lektor, Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse

Mit ekspertfelt er pædiatri og kommunikation med børn. Jeg har desuden en særlig viden og interesse for børns medbestemmelsesmuligheder i sundhedssektoren. Jeg har bred viden og erfaring i kompetenceudvikling indenfor kommunikation og pædagogik. Har særlig ekspertise indenfor vejledning og supervision.

Christian Neergaard, lektor, Institut for Fysioterapi og Ergoterapi, Fysioterapeutuddannelsen.

Mit ekspertiseområde er indenfor ultralyds- scanning af især sportsskader. Jeg er ansvarlig for idrætsfysioterapien på fysioterapeut­uddannelsen. Jeg har særlig viden om løbeanalyse og løberelaterede skader samt sportstapening.

Mette Zebis, docent, Institut for Fysioterapi og Ergoterapi

Min specialviden omhandler forebyggelse og rehabilitering inden for knæ- og skulderproblematikker. Jeg har som forsker primært arbejdet inden for området smerte og funktionsevne, men jeg har også stor teoretisk viden og praktisk erfaring med kliniske testmetoder som bevægelsesanalyse (3D kinematik og kinetik), måling af muskelaktivitet (EMG) og måling af muskelstyrke (dynamometri) både i professionspraksis og i idrætsmiljøer.

Jonna Anne Jensen, lektor, Institut for Fysioterapi og Ergoterapi 

Mit ekspertfelt er psykiatri og psykosomatik. Jeg har en bred viden indenfor feltet og specifikt i forbindelse undersøgelse og behandling indenfor fysioterapi. Jeg har også stor erfaring med vejledning og supervision i tilslutning til området. Derudover har jeg en del viden om undersøgelse og behandling af komplekse smerter.

Jette Aaroe Clausen, lektor, ph.d., Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Jordemoderuddannelsen

Mit interessefelt er medicinske indgreb og deres utilsigtede følgevirkninger. Mine redskaber finder jeg både i kvantitativ og kvalitativ forskning. Min ph.d. tager afsæt i Science and Technologi Studies (STS), et tværfagligt forskningsfelt, der udvikler begreber til at undersøge, hvilken betydning teknologi har for f.eks. fødslen. Aktuelt arbejder jeg med et projekt om brugen af ikke-godkendt medicin i fødselshjælpen.

Lone Decker, Lektor, Institut for Fysioterapi og Ergoterapi

Jeg har specialviden som relaterer sig til krydsfeltet mellem psykiatri, psykologi og ergoterapi. Min viden omhandler interventioner, der kan hjælpe mennesker med psykisk sygdom til at opnå et meningsfuldt hverdagsliv. Endvidere har jeg mere end 15 års erfaring med behandling af mennesker med angst. Aktuelt forsker jeg i samarbejde med Psykiatrisk Center København i, hvordan bipolar sindslidelse påvirker evnen til at udføre almindelige daglige aktiviteter så som rengøring og madlavning. 

Dorthe Overgaard, docent, ph.d., Institut for Sygepleje

Jeg er ekspert i mennesker med kroniske sygdomme, såsom hjerte- og lungelidelser, med særlig fokus på hverdagslivet. Jeg har stået i spidsen for et større forskningsprojekt om medfødt hjertelidelse (singleventrikel) og har indgående viden om lungelidelser og begrebet åndenød. Med udgangspunkt i personcentrerede pleje- og behandlingsforløb har jeg endvidere undersøgt lungefibrosepatienter og de pårørendes behov samt de efterladtes sorgproces.

Lone Helle Schou, docent, ph.d., Institut for Sygepleje 

Jeg er ekspert i teknologiske/digitale løsninger indenfor sundhedsområdet med fokus på telemedicin, brugerdreven udvikling og afprøvning samt implementering ift. mennesker med kroniske sygdomme. Mit fokus er især på, hvordan teknologien kan blive personcentreret og understøtte den enkelte patients self-management og care-planning. En gentænkning af sundhedsvæsenets service og ydelser.

Gitte Wind, docent, ph.d. Institut for Sygepleje

Jeg er ekspert i sygdomsopfattelser og sundhedsadfærd i hverdagslivet og i samspillet mellem patient, pårørende og sundhedsprofessionelle. Med udgangspunkt i forståelsen af sundhed og sygdom, som relationelle og fælles anliggender, er mit fokus, som medicinsk antropolog, især på hvordan hverdagslivet med kronisk sygdom håndteres af den enkelte og i familien.

Kathrine Hoffmann Pii, antropolog, ph.d, adjunkt, Institut for Sygepleje 

Jeg er ekspert i patientinvolvering og optaget af, hvordan patienter og pårørende kan deltage aktivt i sundhedsvæsenets opgaver og være med til at sikre et personcentreret sundhedsvæsen. Jeg interesserer mig både for, hvordan patientinvolvering udspiller sig i individuelle patientforløb såvel som på det organisatoriske plan. Jeg har forsket i, hvordan patienter og pårørende involveres i behandling og pleje på hospitaler, i hjemmesygeplejen, på tværs af sektorer samt som medforskere i forskningsarbejde. 

Lotte Evron, adjunkt, ph.d., Institut for Sygepleje 

Jeg forsker i faldforebyggelse alderdommen ud fra borgernes og det politiske perspektiv og har en særlig viden om ældreområdet. Navnlig er jeg interesseret i at forstå ældre menneskers frafald og fravalg af forebyggende tilbud i sundhedsvæsnet, når de har en kronisk sygdom eller er faldet . En anden interesse er anvendelsen af overvågnings- og selv-overvågningsteknologier som særligt findes inden for velfærdsteknologien. I min undervisning har jeg fokus på stigmatisering af ældre mennesker i samfundet og inddrager de studerendes egne erfaringer fra hverdagen og medierne - fx sammenligninger jeg de studerendes (unge) og ældre menneskers faldoplevelser. Derudover er jeg optaget af sundhedsprofessionelles motivator-rolle i arbejdet med behandling og forebyggelse af kronisk sygdom. Jeg deltager i flere nationale og internationale netværk på ældreområdet. 

Signe Stelling Risom, sygeplejerske, ph.d., Institut for Sygepleje 

Jeg forsker i hjerterehabilitering for patienter med atrieflimren. Jeg indgår i CopenHeart gruppen på Hjertecentret, Rigshospitalet som udforsker rehabilitering til patienter med forskellige hjertesygdommer. Jeg interesserer mig for livet med atrieflimren, og specielt har jeg undersøgt gruppen af patienter der har fået en overbrændingsbehandling for atrieflimren. 

Ulla Gars Jensen, lektor Institut for Sygepleje

Specielle kompetencer indenfor teknologiforståelse
Som deltager i det danske forskningsprojekt ’Technucation’, har jeg  forsket i sygeplejerskers forståelse af et arbejdsliv med nye teknologier. På baggrund af denne forskning har jeg været med til at  udvikle viden om, hvilken teknologiforståelse sygeplejersker og andre professionsuddannede samlet set har behov for i professionsarbejdet. Særligt er jeg interesseret i hvad teknologi gør i det relationelle arbejde. Forskningen viser at teknologierne fx. har betydning i forhandlingssituationerne, da forhandlingerne bliver synlige gennem de digitale teknologier og herved får indflydelse på måder at forhandle i relationen mellem de sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende. 

Specielle kompetencer indenfor støtte til udenlandske sygeplejersker der ønsker dansk autorisation  
I perioden 2006 – 2012 havde Institut for Sygepleje en kvalificeringsuddannelse for udenlandske sygeplejersker, der var uddannet udenfor Norden og EU  som jeg var koordinator for. Herudover vurderer jeg sygeplejerskeuddannelser fra lande udenfor Norden og EU for Styrelsen for patientsikkerhed (dette var tidligere under Sundhedsstyrelsen). Jeg er med denne baggrund ekspert i viden omkring mulighed for at opnå dansk autorisation som sygeplejerske i Danmark, hvis man har en sygeplejerskeuddannelse fra lande udenfor Norden og EU. 

Hanne Selberg, lektor, simulationskoordinator, Institut for Sygepleje

Jeg er ekspert inden for simulationsbaseret undervisning med en bred praktisk erfaring og stor teoretisk viden. Særligt interesserer jeg mig for simulationspædagogik og anvendelsen af forskellige simulationsteknologier, der overordnet set kan bidrage til kobling af teori og praksis og til udvikling af studerendes velfærdsteknologiske og digitale kompetencer.
Aktuelt er jeg delprojektleder i Praksis-og Innovationshuset med særligt fokus på simulationsteknologier og mobile plejeløsninger til behandling i borgerens eget hjem. I denne kontekst er jeg særligt optaget af tværprofessionelt samarbejde i simulationsbaseret undervisning. 

 

 


--- nyt fra Laura----