Genveje


2020-222020-22

Københavns Professionshøjskole udbyder i 2020-22 6 kompetenceforløb for lærere på FGU-institutionerne.

De 6 forløb dækker til sammen alle de institutionsrettede emner, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tildeler puljemidler til i forbindelse med de årlige institutionsudviklingsaftaler.

1. Prøver og Progression 

Eleverne skal opleve, at der er en meningsfuld sammenhæng mellem deres læringsforløb og de prøveformer, som bringes i anvendelse under deres uddannelse. Lærerne skal derfor kunne arbejde med både løbende evaluering og afsluttende prøver i et bevidst samspil med den enkelte elevs udvikling og læringsprogression.
I dette forløb arbejder vi med at forstå og udvikle sammenhængen mellem prøver og læringsprogression. De deltagende lærere vil få konkret mulighed for at forberede egne prøver, så de kan gennemføre dem efter de retningslinjer, der findes i FGU’s regelgrundlag, læseplaner/fagbilag og i prøvevejledningerne. 
 
Når lærerne har afsluttet forløbet, kan de: 

 •  Arbejde med de afsluttende standpunktsvurderinger og FGU-prøver 
 • Løbende vurdere og vejlede eleverne med udgangspunkt i den faglige dokumentation, der udarbejdes af eleven i forbindelse med undervisningen 
 • Ud fra indsigt i og erfaring med specialressourcer og sproglige hjælpemidler arbejde differentieret med faglig dokumentation samt prøveforberedelse og gennemførelse

2. Samarbejde og kultur

Eleverne skal møde en skolekultur, der giver dem tryghed og gode betingelser for at vokse både fagligt og menneskeligt. Det fordrer, at lærerne trives på arbejdspladsen og bliver trygge i det samarbejde, som er afgørende for didaktikken i FGU. 
I dette forløb arbejder vi med at skabe en fælles forståelse af opgaverne i FGU, og hvordan lærerne kan bringe deres forskellige kompetencer i spil i fælles løsninger af opgaverne. Her får lærerne i teams eller i mindre grupper mulighed for at opøve og afprøve, hvordan de kan styrke elevernes vækst ved at arbejde i fælles retning og med samme opgave.
 
Når lærerne har afsluttet forløbet, kan de: 

 • Planlægge og gennemføre undervisning i fællesskab og i overensstemmelse med uddannelsens didaktik og regelgrundlag 
 • Medvirke til i fællesskab at udvikle FGU-institutionen som et lærende fællesskab med fælles værdier, pædagogisk, didaktisk grundlag og med elevernes læring og dannelse i fokus 
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere for at skabe grundlag for elevernes læring og udvikling i praksis, produktion og praktik.

3. Praksis og produktion 

Eleverne i FGU skal møde et meningsfuldt læringsmiljø, hvor praktiske og produktive opgaver gør det meningsfuldt at tilegne sig det teoriske eller abstrakte. Det fordrer, at lærerne tilrettelægger undervisningsforløb, hvor viden, færdigheder og kompetencer udvikles gennem arbejde med konkrete praktiske opgaver og produktionsopgaver. 
I dette forløb arbejder vi med, hvordan praksis og produktion kan bringes i spil i og på tværs af almene fag og faglige temaer.  Lærerne får i teams eller i mindre grupper mulighed for at udvikle praksis- og produktionsbaserede undervisningsforløb - lige til at anvende i deres egen undervisning. 
 
Når lærerne har afsluttet forløbet, kan de: 

 • Udvikle pgu og egu forløb, hvor læringsmål fra fagbilag kobles til produktionsopgaver, og som sikrer elevens progression 
 • Udvikle agu forløb, der på forskellige måder tager udgangspunkt i eller inddrager praksis i de almene fag; enten gennem konkrete og autentiske opgaver i praksis, hvor de almene fag bringes i spil i virkelige kontekster eller gennem anvendelsesorienteret undervisning, hvor der fx arbejdes med cases 
 • Udvikler autentiske og differentierede produktions- og praksisopgaver – gerne i samarbejde med lokale virksomheder og foreninger

4. Relationer og samarbejde

FGU-lærernes relationsarbejde med eleverne er afgørende for at uddannelsesforløbet bliver en succes for den enkelte og fællesskabet. På FGU vil undervisningen ofte være baseret på samarbejdsaktiviteter, og derfor er det ekstra vigtigt, at eleverne styrkes i at skabe konstruktive relationer med hinanden. Hvis FGU som en helhedsorienteret uddannelse skal virke, kræver det omvendt, at den enkelte lærer selv behersker at danne stærke samarbejdsrelationer med kollegaer inden for og uden for FGU-institutionen.

I dette forløb arbejder vi med, hvordan FGU-læreren gennem en helhedsorienteret og konkret undervisningspraksis kan understøtte elevernes udvikling, så de kan indgå i samarbejde. Det handler både om hensigtsmæssig kommunikation, styrkelse af sociale kompetencer og anerkendende pædagogik. Samtidig arbejder vi med at skabe grundlag for, at læreren skaber gode og uddannelsesstøttende relationer til kollegaer og samarbejdspartnere 

Når lærerne har afsluttet forløbet, kan de:

 • Understøtte elevernes evne til at indgå i et uddannelses- og arbejdsfællesskab med andre elever
 • Kommunikere med eleverne, så det fremmer elevernes lyst og evne til deltagelse i fællesskabet - også i et konfliktfyldt læringsrum
 • Sammen med kollegaer og samarbejdspartnere skabe professionelle relationer, der fremmer elevernes muligheder for at lykkes i deres uddannelse

5. Særlige behov og sprog

Eleverne i FGU skal møde et inkluderende læringsmiljø, hvor de har mulighed for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt, selvom nogle af dem har særlige forudsætninger med i rygsækken. Nogle elever har svært ved at læse, nogle har ikke dansk som modersmål, og nogle har det svært med sig selv eller andre mennesker. Det fordrer, at lærerne har øje for, hvordan de i fælles undervisningsforløb kan understøtte den enkelte elev.
I dette forløb arbejdes med at overkomme sproglige barrierer for elevernes læringsudbytte og sikre deres aktive og ligeværdige deltagelse i fag, produktion og praksis på trods af forskellige forudsætninger. 
 
Når lærerne har afsluttet forløbet, kan de: 

 • Imødekomme elevgruppens forskellige behov og give alle elever passende udfordringer i trygge rammer, ikke mindst elever med særlige behov på grund af sproglige og skriftsproglige udfordringer  
 • Tilrettelægge undervisningen, så den er inkluderende og sprogudviklende på et niveau med passende støtte og udfordringer  
 • Bidrage til at udvikle og fastholde støttende og sprogudviklende undervisningsmiljøer og læringsformer

6. Tilrettelæggelse og differentiering

Eleverne i FGU skal deltage i undervisningsaktiviteter, hvor de bliver udfordret og udvikler sig.  Da eleverne er meget forskellige, skal lærerne tilrettelægge undervisning, hvor alle elever deltager og udfordres med udgangspunkt i lige netop deres læringsbehov. 
I dette forløb arbejder vi med at tilrettelægge en differentieret undervisning, der retter sig mod at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever, uanset deres læringsforudsætninger.  Vi arbejder med, hvordan vi i et fællesskabsorienteret læringsmiljø kan arbejde med individuelle forudsætninger, individuelle mål og individuel varighed af elevernes FGU-forløb. 
 
Når lærerne har afsluttet forløbet kan de: 

 • Skabe fælles undervisningsaktiviteter, hvor eleverne gennem fælles opgaver arbejder med individuelle mål 
 • Spotte elevernes særlige læringsbehov og imødekomme disse ved at tilbyde dem særlige læringsudfordringer og løbende tilbagemelding på deres læringsforløb 
 • Få den differentierede undervisning til at spille sammen med FGU-forløb, der har varierende længde, og hvor der i respekt for læseplaner og fagbilag arbejdes varieret med dokumentation af elevernes læring 

Skriv til vores kontaktperson for flere informationer:

Rasmus Kjær, videreuddannelsesleder
Telefon: 24296388
Mail: rask@kp.dk