Genveje


Sociale sikrings­rettigheder for EU BorgereSociale sikrings­rettigheder for EU Borgere

Bliv klogere på EU-borgeres ret til eksempelvis sygedagpenge, kontanthjælp og alders- og førtidspension.

Det får du ud af kurset

Efter dette kursus, vil du være i stand til at:

 • Kunne skelne mellem de forskellige EU-reguleringer.
 • Have forstået betydningen af begreberne bopæls- og forsikringsbaserede rettigheder i de fælleseuropæiske regler.
 • Kende personkredsen.
 • Kende det saglige anvendelsesområde.
 • Forstå betydningen af fri bevægelighed i forhold til sociale sikringsydelser og ydelser ved sygdom.
 • Kunne sondre mellem regler, hvor personer har fast bopæl i en anden medlemsstat end den stat, hvor de er statsborgere, situationer hvor borgeren arbejder i flere lande eller er udstationeret, og situationer hvor en person er pensionist eller selvforsørgende.
 • Kunne sondre mellem de forsikringsbaserede ydelser og de ikke-bidragspligtige, samt mellem naturalydelser (benefits in kind) og pengeydelser (benefits in cash).
 • Have overblik over hvilke dele af dansk socialret- og sundhedsret, der er omfattet af EU-retten.

Det faglige indhold

Fra den 1. marts gælder en ny EF-forordning om vandrende arbejdstageres sociale sikringsrettigheder. Kurset fokuserer på denne samt øvrige europæiske, danske og nordiske retskilder, der anvendes i forhold til spørgsmål om nordiske og EU-borgeres ret til eksempelvis sygedagpenge, kontanthjælp, alders- og førtidspension, familieydelser og arbejdsløshedsdagpenge.

 • Kort historisk gennemgang af EU og gennemgang af forholdet til national ret.
 • Gennemgang af de væsentligste regler i traktaten, med hovedvægt på ligebehandling og vægten på social sikring.
 • Gennemgang af forskellen mellem direktiver og forordninger.
 • Gennemgang af hovedindholdet i 1612/68 og 1408/71 (883/04).
 • Gennemgang af væsentligste direktiver, opholdsdirektiv og ligebehandlingsdirektiv.
 • Gennemgang af relevante danske regler, vejledninger mv. 

Arbejdsformer:

Dialogbaseret gennemgang af reglerne baseret på deltagernes egne spørgsmål og baseret på de sager/problematikker, der indsendes tre uger før kurset.

Forudsætninger

Du indsender evt. en problemstilling eller en kort beskrevet sagsfremstilling tre uger inden kursusstart.

Målgruppe

Ansatte i kommuner, a-kasser, arbejdsgiverorganisationer, pensionskasser og forbund. Alle der arbejder med sociale sikringsrettigheder til EU-borgere og nordiske borgere.

Pris

Pris afhænger af det specifikke forløb.

Kontakt os og hør nærmere

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 24296415
omje@kp.dk