Genveje


SupervisionSupervision

Supervision stimulerer faglig og personlig udvikling og styrker fagprofessionelle og lederes kompetencer til at håndtere problemstillinger med høj kompleksitet.

Det kan være en faglig og personlig udfordring at arbejde professionelt med børn, unge og voksne, der er i udsatte positioner og har svære livsvilkår. Det er veldokumenteret, at supervision er en brugbar metode til at understøtte fagpersoner, som yder en indsats inden for dette felt. 

Det faglige indhold

Supervision er et struktureret refleksions- og læringsrum, hvor den professionelle gennem dialog med supervisor og eventuelt supervisionsgruppens medlemmer, reflekterer over sin indsats på såvel det personligt-faglige som på det relationelle plan.

Supervision bidrager til:
 • nye forståelser og perspektiver
 • nye handlemuligheder
 • faglig inspiration
 • faglig kvalitet og gennemskuelighed i forhold til valg og dispositioner
 • implementering af specifikke faglige elementer eller metoder
 • et sundt arbejdsmiljø

Virksomhedens udbytte

Arbejdspladsens eller organisationens udbytte er øget kvalitet i arbejdet med børn, unge og voksne i udsatte positioner. 

Københavns Professionshøjskole - Videreuddannelse tilbyder alle nye rekvirenter et uforpligtende møde med supervisor, hvor rammer, metode og form uddybes og afstemmes med de konkrete behov. Når en aftale er indgået, udarbejder Københavns Professionshøjskole - Videreuddannelse en skriftlig kontrakt, hvoraf de konkrete supervisionsaftaler og vilkår fremgår. 

Målgruppe

Fagprofessionelle, ledere, mellemledere, som beskæftiger sig professionelt med børn, unge og voksne i udsatte positioner. 

Supervision er også velegnet til frivillige tilknyttet humanitære organisationer eller interesseorganisationer, som yder en indsats i forhold til børn, unge og voksne i udsatte positioner. 

Supervisorer

Københavns Professionshøjskole har en række kompetente og erfarne supervisorer med socialfaglig, psykologfaglig og anden relevant professionsbaggrund. Supervisorerne har erfaringer inden for socialt arbejde med børn og unge, socialt arbejde med voksne, sundhedsområdet eller beskæftigelsesområdet. Supervisorerne har derudover en uddannelse eller specialistgodkendelse som supervisor. 

Tre former for supervision

Københavns Professionshøjskole arbejder med tre grundlæggende former for supervision, som du kan læse i menuen nedenfor.

Skræddersyede forløb

 • Sagssupervision

  Sagssupervision er for en gruppe af medarbejdere fra samme profession med en ensartet rolle på arbejdspladsen fx myndighedssagsbehandlere eller faglige koordinatorer i en børne- og familieafdeling eller et jobcenter. Det kan også være for en medarbejdergruppe fra forskellige professioner og med forskellige roller fx et krisecenter eller et socialpædagogisk opholdssted.

  Sagssupervision foregår typisk i grupper, men kan også være individuel fx som et supplement til et gruppesupervisionsforløb.

  Sagssupervision kan have et særligt fagligt fokus fx på ICS. ICS tonet supervision retter sig specifikt mod de kommuner, der anvender ICS i sagsarbejdet, og som ønsker implementeringen af ICS styrket. Implementeringen af ICS styrkes gennem gruppens fælles refleksioner og afstemninger i forståelsen af, hvordan undersøgelse, analyse og vurdering udarbejdes. 

 • Samarbejds- eller kollegial supervision

  Samarbejdssupervision er supervision, der har til formål at styrke samarbejdet ved at fokusere på roller, positioner og ansvar samt forståelse af kerneopgaven på en bestemt arbejdsplads eller i en udvalgt organisation. 

  Kollegial supervision handler om at kvalificere gruppens deltagere til at facilitere en superviserende dialog og refleksion om en faglig udfordring. Således træner og superviseres gruppemedlemmerne i en metodisk kommunikationsform, som fremmer dialog og refleksion i den daglige praksis. 

 • Undervisningssupervision

  Undervisningssupervision indgår integreret i forløb med undervisning. I supervisionen bearbejdes nøglebegreber, centrale pointer og metoder løbende fra et undervisningsforløb og relateres til deltagernes specifikke praksis.

  Formålet med supervisionen er at støtte implementering og omsætning af ny læring og viden i arbejdslivet.

Kontakt

Uddannelseskonsulent 
Sara Dalgaard Christoffersen 
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk