Genveje


SupervisionSupervision

Supervision stimulerer faglig og personlig udvikling og forøger kompetencerne til at navigere i problemstillinger med høj kompleksitet.

Det kan være en faglig og personlig udfordring at arbejde professionelt med børn, unge og voksne, der er sårbare og har svære livsvilkår. Det er almindelig anerkendt, at supervision er en brugbar metode til at understøtte fagpersoner og frivillige, som yder en indsats inden for dette felt.

Det faglige indhold

Supervision er et struktureret refleksions- og læringsrum, hvor den professionelle eller frivillige gennem dialog med supervisor og eventuelt supervisionsgruppens medlemmer, reflekterer over sin indsats på såvel det personligt-faglige som på det relationelle plan.

Det får du ud af kurset

Supervision bidrager til:
 • nye forståelser og perspektiver
 • faglig inspiration og nye handlemuligheder
 • faglig kvalitet og gennemskuelighed i forhold til valg og dispositioner
 • at understøtte implementering af specifikke faglige elementer eller metoder
 • at understøtte et sundt arbejdsmiljø

Virksomhedens udbytte

Virksomhedens udbytte er øget kvalitet i det professionelle eller frivillige arbejde med udsatte børn, unge og voksne.

Metropol tilbyder alle nye rekvirenter et uforpligtende møde med supervisor, hvor metode og form uddybes og afstemmes med de konkrete behov. Når en aftale er indgået, udarbejder Metropol en skriftlig kontrakt, hvoraf de konkrete supervisionsaftaler og vilkår fremgår.

Målgruppe

Ledere, mellemledere og medarbejdere som beskæftiger sig professionelt med børn, unge og voksne i udsatte positioner.

Frivillige tilknyttet humanitære organisationer eller interesseorganisationer, som yder en indsats i forhold til børn, unge og voksne i udsatte positioner.

Undervisere

Metropol har en række dygtige og erfarne supervisorer med socialfaglig, psykologfaglig og anden relevant professionsbaggrund. Alle vores supervisorer har derudover en uddannelse eller specialistgodkendelse som supervisor.

Skræddersyede forløb

 • Tværfaglig supervision

  Tværfaglig supervision kan indtænkes i organisationer med en medarbejdergruppe, som består af forskellige faggrupper – eksempelvis et krisecenter eller socialpædagogisk opholdssted. Tværfaglig supervision er også nyttigt i forbindelse med tværfaglige projekter og udviklingsforløb, hvor forskellige professioner fra forskellige sektorer indgår i nye og anderledes samarbejdsformer. Deltagerne får mulighed for udefra-blik, der kan udfordre eller supplere egen og egen organisations forståelse.

 • Supervision for faglige koordinatorer og konsulenter

  Faglige koordinatorer og konsulenter er i en særlig organisatorisk position. Deres position rummer ud over de faglige aspekter en række andre udfordringer, som eksempelvis det, at være bindeled mellem leder og medarbejdere, at facilitere faglige møder, facilitere implementering af faglige metoder coaching af kolleger mv. Supervisionen kan såvel behandle tematikker, der knytter sig til disse udfordringer, ligesom faglige aspekter eller udfordringer kan tages op i supervisionen.

 • Individuel supervision

  Kortere støttende supervisionsforløb, hvor der arbejdes med den følelsesmæssige resonans som en faglig udfordring sætter i gang hos supervisanden. Det er et kortere forløb, som for eksempel kan etableres som supplement til et supervisionsforløb, som er i gang på arbejdspladsen.

 • Enkeltsagssupervision

  Kort forløb af én til to sessioners varighed i forhold til en konkret faglig udfordring. Der er ofte et element af faglig læring og vejledning involveret. 

 • Kollegial supervision

  Kollegial supervision handler om at kvalificere gruppens deltagere til at facilitere en superviserende dialog og refleksion om en faglig udfordring. Således træner og superviseres gruppemedlemmerne i en metodisk kommunikationsform, som fremmer dialog og refleksion. 

 • Supervisionsforberedende supervision

  Supervision forudsætter, at deltagerne oplever, at der er den nødvendige stabilitet og tryghed til stede i gruppen. I supervisionsforberedende supervision arbejdes der med gruppens relationer og strukturer med henblik på at etablere et relationelt miljø i gruppen, hvor deltagerne er komfortable med at arbejde med supervision på deres faglige udfordringer. Der er ofte tale om et kortere forløb af 3-4 gange.

 • Supervision med særligt fokus

  ICS-tonet sags supervision

  ICS tonet supervision retter sig specifikt mod de kommuner, der anvender ICS i sagsarbejdet, og som ønsker implementeringen af ICS styrket. Implementeringen af ICS styrkes gennem gruppens fælles refleksioner og afstemninger af forståelser af, hvordan undersøgelse, analyse og vurdering udarbejdes. ICS supervisorerne på Metropol har en baggrund som psykolog eller socialrådgiver samt et grundigt kendskab til ICS bl.a. via undervisning på ICS grundkurser og udviklingsopgaver om ICS samt praksiserfaring.

  Specifikke målgrupper

  Deltagernes faglige viden og kompetencer i forhold til specifikke målgrupper, er i fokus. Det kan være særligt fokus på voksne eller unge med misbrug, unge med psykiatrisk diagnose, psykisk syge forældre, sårbare gravide, småbørn og deres omsorgsmæssige og følelsesmæssige behov m.m. Supervisionen varetages af supervisorer, som har særlig viden og engagement indenfor den valgte målgruppe. Det kan aftales, at supervisor holder et fagligt oplæg om det udvalgte tema.

  Den professionelle rolle

  Her har supervisionen fokus på den professionelle funktion og positionering, og i mindre omfang det faglige arbejde. Deltagerne beskæftiger sig med de udfordringer, der knytter sig til at definere deres professionelle identiteter og finde sig til rette i organisationer, hvor udvikling og omstilling er grundvilkår. Deltagerne reflekterer over prioritering og muligheder, og de støttes i at udvikle konstruktive arbejdsrutiner.

  Frivilligt arbejde

  Humanitære hjælpe- og interesseorganisationer som arbejder indenfor området med børn, unge og voksne i udsatte positioner kan rekvirere supervision til deres frivillige medarbejdere hos Metropol. Frivilliges indsats er båret af et personligt og følelsesmæssigt engagement og har ofte karakter af relationsarbejde. Et tema for supervision kan fx være refleksioner over dilemmaer og udfordringer forbundet med det frivillige arbejde, og hvordan det følelsesmæssige og personlige engagement balanceres til gavn for borgeren.

Kontakt

Uddannelseskonsulent 
Sara Dalgaard Christoffersen 
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk