Genveje


Tolkning og anvendelse af klinisk forskningTolkning og anvendelse af klinisk forskning

Opkvalificering af sundhedsprofessionelle - hvis du vil læse videre på en akademisk overbygning eller udvikle din profession med forskning.

Kurset er designet til at kvalificere den sundhedsprofessionelle til optag på forskellige professionsrettede kandidatuddannelser, herunder Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (cand.scient.san.) ved Københavns Universitet (KU). Forløbet er dog ikke i sig selv adgangsgivende.

Kurset er udarbejdet i samarbejde med Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på KU. Kurset er målrettet færdiguddannede professionsbachelorer eller personer med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse med erhvervserfaring. Kursister opnår færdigheder og kompetencer inden for udarbejdelse af forskningsspørgsmål, litteratursøgning, kvalitetsvurdering af forskning samt relevant formidling af forskningsresultater til egen eller tværfaglige professioner. 

Kursister må forvente at skulle samarbejde om udarbejdelse af studiemål (forskningsspørgsmål) i grupper og desuden arbejde selvstændigt og intensivt under forløbet. 

Der optages både studerende fra Københavns Professionshøjskole (KP) og eksterne kursister. Studerende fra KP optages på baggrund af karakterer samt en motiveret ansøgning og adskiller sig således fra det øvrige udbud af valgfrie elementer for de studerende. Der er forhåndsreserveret 10 ud af de 24 pladser til eksterne kursister.

Formål

At opnå en basal videnskabsteoretisk forståelse og færdigheder, der gør det muligt selvstændigt at formulere kliniske spørgsmål, systematisk søge i sundhedsvidenskabelige databaser og kritisk afrapportere primær, videnskabelig litteratur. Derved kan kursisten i højere grad selvstændigt evidensbasere sin praksis.
Læringstemaer
•Basal videnskabsteori 
•Problem Baseret Læring (studiemål)
•Litteratursøgning i sundhedsvidenskabelige databaser
•PICO/PIco
•Kvalitativ forskning
•Observationel forskning
•Eksperimentiel forskning
•Systematisk review (meta-analyser og meta-synteser)
•Kvalitetsvurdering af videnskabelige artikler
•Afrapportering og formidling af resultater (ift, besvarelse af studiemål)
•Basal anvendt statistisk afrapportering 

Læringsmål

Viden om
•Sundhedsvidenskabens filosofiske og teoretiske udgangspunkter
•Valg af studiedesign i sundhedsvidenskab, fordele og ulemper
•God klinisk praksis
•Etiske overvejelser og forholdsregler i forskning

Færdigheder i
• At udføre en struktureret litteratursøgning på tværs af videnskabelige databaser
• Kritisk at kunne vurdere kvaliteten af videnskabelig litteratur, inklusive anvendte statistiske metoder
• Kort og præcis skriftlig afrapportering, af resultatet af en systematisk søgning

Kompetencer til
•At formulere kliniske spørgsmål med relevans for en patientgruppe, og korrekt identificere hvilket videnskabsparadigme som kan svare på spørgsmålet
•Kunne besvare kliniske spørgsmål på baggrund af kritisk udvælgelse, vurdering og kondensering af sundhedsvidenskabelig forskning.

Læringsaktiviteter
•Forelæsninger
•Journal clubs
•Problembaseret læring (PBL)
•Gruppearbejde
•Selvstændigt arbejde
•Skriftlig feedback fra vejleder på de første 2 PBL-opgaver.
•Aflevering af 3 PBL-opgaver, der udgør eksamen (10 ECTS).
•En skriftlig opgave, der udgør eksamen (15 ECTS)

Intern prøve - aflevering og bedømmelse (15 ECTS)

Prøven en individuel skriftlig opgave, der udarbejdes ud fra ét af de studiemål, kursisten har arbejdet med på kurset. 

Kursisten vil modtage feedback på PBL 3 opgaven fra vejleder.

Opgaven vurderes efter 7-trinsskalaen ved intern bedømmelse.  

Formelle krav
Opgaven skal overholde vedlagte retningslinjer for opgaveskrivning og max fylde 12.000 tegn inkl. mellemrum.
Indhold i opgaven:
•Introduktion
•Metode (PRISMA)
•Resultater
•Diskussion
•Konklusion
•Perspektivering
•Referenceliste
•Bilag

Opgaven uploades senest 2 uger efter forløbet er afsluttet på Wiseflow i pdf format.
Karakteren frigives senest 4 uger efter afleveringsfristen.

Kursisten kan rette henvendelse til den interne bedømmer for feedback efter klagefristen er udløbet.

 

Tilmelding og information

Pris inkl. moms kr. 26.875,-

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold