Genveje


Uddannelse til den erfarne lærer Uddannelse til den erfarne lærer

De mange konkrete tiltag i erhvervsuddannelsesreformen kan udfordre selv den mest erfarne erhvervsskolelærer.

NCEs omfattende erfaring med kompetenceudvikling på erhvervsskolerne betyder, at vi har indgående kendskab til, hvordan erhvervsskolereformen påvirker dagligdagen på skolerne. Når vi udvikler forløb, der styrker reformarbejdet på skolerne, trækker vi både på vores erfaring med praksisnær udvikling og på den nyeste viden inden for erhvervspædagogik.

I forbindelse med reformen har NCE udviklet adskillige skræddersyede forløb i samarbejde med erhvervsskoler. Forløbene tager udgangspunkt i de enkelte moduler i diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, men er tilpasset de enkelte skoler, så forløbet matcher skolens pædagogiske strategi og kompetenceudviklingsbehov.

Vi udbyder også åbne hold, som er særligt tilpasset den erfarne erhvervsskolelærer. Tilmeld dig her.

Se konkrete eksempler på, hvordan vi har udviklet og tilrettelagt forløb for forskellige erhvervsskoler herunder.

Eksempler på samarbejde

 • Opkvalificering af lærere på Next Uddannelser København

  Hvem: Next Uddannelser København samt UCN som samarbejdspartner til Københavns Professionshøjskole

  Hvad: Diplommodul på 10 ECTS-point tilrettelagt til erfarne lærere

  Hvordan: Undervisningsforløb med basisdel, action learning forløb og toningsdel 

  Hvornår: Foråret 2016 - og hvert forår frem til 2020. 

  Mål

  Et fagligt løft af erfarne undervisere på Next Uddannelser København i forbindelse med kravene i erhvervsuddannelsesreformen.
  Samtidig kunne forløbet bidrage til at skabe en fælles pædagogisk platform for den nyfusionerede skole og skabe en større videndeling og sparring på tværs af de to undervisergrupper.

  Løsning 

  Skolen har arbejdet med LP-modellen som en systemisk model i organisationen. Med et ønske om at integrere LP-modellen i opkvalificeringen, blev der indgået et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og UCN om en fælles udvikling af et forløb, skræddersyet til skolen. Københavns Professionshøjskole var ansvarlig for udførelsen af forløbet, med undervisere fra både Københavns Professionshøjskole og UCN. Der blev indgået et samarbejde om en fælles udvikling af et skræddersyet forløb, der matchede skolens ønsker samtidig med, at det opfyldte de formelle krav til et sådant forløb.

  Løsningen blev en model, skræddersyet over modulet ’Undervisningsplanlægning og didaktik’ – med to toninger, der matchede skolens ønsker. 

  Alle lærere har et fælles intensivt basisforløb på 2 uger/4 undervisningsgange. Herefter er der et action learning forløb på 6-8 uger, hvor lærerne er tilbage i deres undervisning. Her afprøves metoder fra basisdelen, og lærerne løser forskellige opgaver, som de tager med tilbage til den afsluttende del af forløbet. 

  Forløbet afsluttes med endnu et intensivt forløb på 2 uger/4 undervisningsgange. Her har de mulighed for at vælge en toning, således at de arbejder med særligt fokus på differentiering eller på pædagogisk brug af it.

  Effekt 

  Next Uddannelser København opnår, at alle undervisere, der deltager i forløbet, bliver opkvalificeret med 10 ECTS-point. Derudover opnår skolerne, at underviserne får en fælles pædagogisk platform at stå på.

  Metoder brugt i forløbet
  Forløbet krævede nøje planlægning, da mange elementer skulle spille sammen – opdelingen af modulet, praksisforløbet i midten, to toninger med samme endemål, LP-modellen som underliggende systemisk tilgang og samarbejde om udførelse mellem to professionshøjskoler.

  Selve undervisningen blev tilrettelagt som en kombination af oplæg, gruppearbejde og bearbejdning af hjemmeopgaver. Til action learning forløbet blev der oprettet en fælles elektronisk platform, hvor underviserne kunne hente materialer og opgaver. Der blev valgt en eksamensform, hvor underviserne skulle præsentere et praktisk produkt, fx i form af en video, for at holde fast i praksisnærheden fra action learning forløbet.

  Tid og ressourcer
  Forløbet har en varighed af ca. 4 måneder. Hvert forår oprettes 3-4 hold, der kører parallelt, indtil alle erfarne lærere har været igennem opkvalificeringen. Der er koblet 2 undervisere fra Københavns Professionshøjskole og 3 undervisere fra UCN på forløbet.

  Kontakt 

  Nationalt Center for Erhvervspædagogik 

  Christina Hartmann Nielsen, Uddannelseskonsulent 
  Tlf.: 5138 0381 
  chhn@kp.dk

 • Reformforløb på TEC

  Hvem: TEC

  Hvad: Diplommodul på 10 ECTS-point tilrettelagt til erfarne lærere

  Hvordan: Undervisningsforløb, særligt tilrettelagt for TEC

  Hvornår: Efteråret 2015 - med hold hvert forår og efterår indtil alle erfarne lærere har været igennem

  Mål

  Et fagligt løft af erfarne undervisere på TEC i forbindelse med kravene i erhvervsuddannelsesreformen.

  Løsning

  Metropols rolle var at organisere og gennemføre et diplommodul, der tog udgangspunkt i skolens strategi og didaktisk-pædagogiske grundlag. Forløbet blev tilrettelagt i tæt dialog med skolen, så der var en stærk relevans til skolens egen praksis.

  Effekt 

  TEC opnåede, at alle undervisere, der deltog i forløbet, blev opkvalificeret med 10 ECTS-point.
  Samtidig oplevede underviserne, at der blev sat fokus på deres egen praksis, og de fik mulighed for at reflektere og udvikle nye metoder til egen praksis.

  Metoder brugt i forløbet
  Undervisningen bestod af 7 undervisningsdage og blev tilrettelagt som en kombination af oplæg, gruppearbejde og bearbejdning af hjemmeopgaver. Der blev valgt en eksamensform, hvor underviserne skulle præsentere et praktisk produkt, fx i form af en video, for at holde fast i nærheden til egen praksis. 

  Tid og ressourcer
  Forløbet er tilrettelagt som et fuldtidsforløb med en varighed på 6 uger og 3 dage. Der er tilknyttet 2 undervisere fra Københavns Professionshøjskole til holdet.

  Kontakt

  Nationalt Center for Erhvervspædagogik
  Christina Hartmann Nielsen, Uddannelseskonsulent
  Tlf.: 5138 0381 
  chhn@kp.dk
 • Faglig opkvalificering og kompetenceløft til undervisere på Tradium

  Hvem: Tradium i Randers 

  Hvad: Diplommodul på 10 ECTS-point tilrettelagt til erfarne lærere 

  Hvordan: Undervisningsforløb tilrettelagt som blended learning med tilstedeværelsesundervisning på skolen og virtuel vejledning 

  Hvornår: Første hold afsluttede i december 2015 

  Mål

  Et fagligt løft til undervisere på Tradium.

  Udgangspunktet for uddannelses- og udviklingsforløbet var i dette tilfælde kravet om 10 ECTS-point og skolens ønsker om kompetencer hos underviserne svarende til Tradiums kompetencestrategi (det pædagogiske hjul).

  Løsning 

  Tradium og Københavns Professionshøjskole samarbejdede om organisering og tilrettelæggelse, så det var muligt at gennemføre uddannelsen i en periode, hvor deltagerne samtidig skulle undervise, og på en sådan måde, at deltagernes egen praksis i meget høj grad blev inddraget i forløbet.

  Undervisningen blev tilrettelagt som blended learning med vekslende tilstedeværelsesundervisning på skolen og virtuel vejledning på aftalte tidspunkter.

  På det første hold gik 32 deltagere til eksamen og alle bestod med rigtig fine resultater. I foråret 2016 går endnu et hold op, og i efteråret 2016 skulle de sidste deltagere være færdige.
  Tradium har således været hurtige med at starte, gennemføre og afslutte den store opgave med at få underviserne igennem den nødvendige uddannelse.

  Effekt 

  Tradium opnåede, at alle undervisere, der deltog i forløbet, blev opkvalificeret med 10 ECTS-point.
  Samtidig oplevede underviserne, at der blev sat fokus på deres egen praksis, og de fik mulighed for at reflektere og udvikle nye metoder til egen praksis.

  Metoder brugt i forløbet 
  Forløbet (forløbene) blev tilrettelagt over en længere periode (ca. 6 måneder) for at sikre, at deltagerne kan gøre forsøg og eksperimentere med deres egen undervisning undervejs.

  Forløbene gennemføres efter principperne for flipped classroom, hvor alle oplæg findes som videoer, der stilles til rådighed for deltagerne på forhånd. Disse videoer samt alt andet materiale (inkl. opgaver af forskellig slags) er placeret på PraxisOnline, som er den platform de fleste erhvervsskoler benytter til deres egen undervisning.

  På tilstedeværelsesdagene arbejdes der med læring mere end med undervisning. Det vil sige, at der normalt vil være præsentation og fælles erfaringsudveksling ift. hjemmeopgaver, der vil være såkaldte koblingsopgaver, der netop søger at koble teorien sammen med deltagernes egen praksis – og endelig portfolio-arbejde, hvor deltagerne løbende opsamler deres refleksioner over teori og praksis. Dette portfolio-arbejde er således forarbejdet til den eksamensportfolio, der skal afleveres, og som danner udgangspunkt for den mundtlige prøve.

  Det samlede forløb er således præget af brug af e-læring i praksis, af en form for eksperimenterende aktionslæring, hvor deltagerne netop eksperimenterer med deres egen praksis for at lære af den og samtidig prøver at forbedre den. Endelig er der rigtig meget horisontal læring involveret, hvor deltagerne lærer sammen og af hinanden.

  Tid og ressourcer
  Forløbet har en varighed af ca. 6 måneder. Indtil nu har ca. 50 undervisere deltaget (32 er færdige). I efteråret 2016 starter så de sidste ca. 30 deltagere. 

  Der er tale om:
  • Fire mødegange (én gang pr. tema)  
  • Fire virtuelle møder (også ét pr. tema)
  • Samt individuel (eller gruppebaseret) vejledning efter aftale.

  Forløbet foregår på Tradium, og skolen sikrer, at lokaler er til rådighed i tilstrækkeligt omfang, samt at de nødvendige IT-ressourcer fungerer, så der ikke opstår kommunikationsproblemer i den virtuelle vejledning. Det har fungeret fin i forløbet indtil nu.

  I forløbet har der været tre Københavns Professionshøjskole-undervisere på for at sikre, at der var underviserressourcer nok på de læringsbaserede mødegange.

  Kontakt

  Nationalt Center for Erhvervspædagogik 
  Hans Jørgen Knudsen, Chefkonsulent 
  Tlf.: 5163 2885 
  hakn@kp.dk

Kontakt os

Vil du høre, hvordan I kommer i gang? Eller har du generelle spørgsmål til vores løsninger, så kontakt

Uddannelseskonsulent
Christina Hartmann Nielsen
Telefon: 5138 0381
chhn@kp.dk