Genveje


Bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelseBedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse

Hvordan undgår vi nogle af overgangsproblemerne fra folkeskole til ungdomsuddannelser, så flere kan gennemføre en ungdomsuddannelse? Hvordan styrker vi samarbejde mellem folkeskolen, UU og ungdomsuddannelserne?
Konference den 13.12.2010

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er særlig stort ved starten af grundforløbet. På enkelte skoler har man registreret et frafald fra 30 til 50 % indenfor de første 3 til 5 uger. Omkring 60 % af de etniske elever gennemfører ikke deres erhvervsuddannelse. En af årsagerne til frafaldet i starten er den store kulturforskel mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne, som især mange af de etniske elever oplever. Derfor anbefales det at der gribes fat i eleverne i overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelserne, men helst lang tid før de møder op på en erhvervsskole.

Formålet med konferencen er at vise, hvordan mere formaliserede samarbejder i uddannelsessystemet kan skabe sammenhæng for de unge, så de ikke i så stort omfang bliver uddannelseszappere for til sidst at ”falde fra”.

På konferencen vil vi præsentere eksempler og projekter, som handler om at skabe muligheder, så eleven kan få afprøvet nogle uddannelser og fag og dermed få testet nogle af de fjernsynsvirkeligheder, der somme tider ligger til grund for deres valg. Der vil også være eksempler på initiativer og projekter, der har som formål at fungere som brobygning og som støtte til uafklarede elever eller til elever, som har forskellige typer af problemer. Der vil være eksempler på, hvordan erhvervsskoler samarbejder om særlige initiativer med de nye centre for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der vil være eksempler fra produktionsskolerne, samt eksempler på særligt tilrettelagte trainee-forløb. Konferencen vil også sætte fokus på at skabe et undervisningsmiljø, hvor sigtet er at medvirke til, at de unge gennemfører deres uddannelse.

Målgruppen

Lærere og ledere på tekniske skoler, handelsskoler, gymnasier og HF, VUC centre, produktionsskoler, UU centre, sosuskoler, folkeskoler, ungdomsskoler og efterskoler.

Indhold, form og program

De unge åbner konferencen med deres oplevelser af overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. Herefter taler professor Niels Egelund på baggrund af sit nyeste forskningsprojekt om overgange og de hidtidige forskningsresultater, der er indhentet i tilknytning til LP modellen. (Læringsmiljø og pædagogisk analysemodel)

Herefter vil centerchef Noemi Katznelson belyse emnet ”Den unge og overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse” formidlet som en beskrivelse af fire tendenser blandt de unge rejsende.

Endelig gennemføres fire workshops under ledelse af fremtrædende personer fra forskellige pædagogiske miljøer, som på forskellig vis har arbejder med projekter om overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne:
 • Centerleder Ole Juhl, DCUM, Projektleder Mahtab Beigi, UU København
 • Uddannelses- og erhvervsvejleder Ruth Nissen
 • Viceforstander på Århus Produktionsskole, Lis Holm
 • Lektor og Coach Birte Kaiser Pædagogisk Fakultet, Esbjerg University College.

Konferenceavis

Der udarbejdes en konferenceavis med alle oplæg, som deltagerne efterfølgende får tilsendt.

Program

 • ”Jeg burde tage mig sammen, men jeg har ikke rigtig lyst” Fire unge fortæller om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse.
 • Hvordan undgår vi nogle af overgangsproblemerne fra folkeskole til ungdomsuddannelser, så flere kan gennemføre en ungdomsuddannelse?
  - Fokus på hele forløbet fra før folkeskolen til og med overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne
  - Præsentation af et stort forskningsprojekt om overgangen.
 • Oplæg ved professor Niels Egelund, Center for Strategisk Uddannelsesforskning, DPU
 • Kampen mellem burde og det at have lyst
  - om uddannelse som en individuel rejse
  - charterturisten
  - den rygsækrejsende
  - den opdagelsesrejsende
  - vagabonden
  Oplæg ved centerchef Noemi Katznelson, DPU
 • Workshops

 

Workshop 1 Undervisningsmiljøets betydning for fastholdelse af eleverne i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse
Oplæg ved Centerleder Ole Juhl, DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø
På Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har man fokus på elevernes indflydelse på og betydning for udviklingen af et godt undervisningsmiljø. DCUM kan dokumentere, at det har afgørende betydning for, om unge færdiggør en ungdomsuddannelse.
Fundamentet for unges valg af uddannelse lægges i folkeskolen. Men har de unge ved overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse et solidt, varieret og realistisk kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder? Har deres forældre? Har vejledningen rustet dem til at træffe kvalificerede beslutninger ud fra egne kompetencer, evner og lyst - og ikke kun ud fra vejlederens kendskab til uddannelsesvirkeligheden? Hvor ligger årsagen til, at der er så stor søgning til det almene gymnasium? Og hvorfor er de erhvervsfaglige uddannelser så hårdt ramt af frafald?

Workshop 2 Unge tosprogede rollemodeller
Oplæg ved Projektleder Mahtab Beigi, UU København
Etniske minoritetsunge tegner sig for en forholdsmæssigt stor andel af unge, der ikke kommer i gang med eller gennemfører en ungdomsuddannelse. UU København og Kampagnen ’Brug For Alle Unge’ har derfor i 2006 indledt et samarbejde omkring etablering af et korps af unge rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund.
Projektet støttes af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i København, og indgår således i det integrationspolitiske initiativ; ”Den lige vej mellem folkeskole og ungdomsuddannelse - Bedre overgang til ungdomsuddannelserne.”
Hvordan formidle relevant og praksisnær erfaring med at være en ung i en overgangsfase? Hvordan arbejde med den positive fortælling? Hvordan motivere den unge til at vælge og gennemføre en uddannelse?

Workshop 3 Samarbejde mellem produktionsskole og teknisk skole – Fastholdelse af uafklarede unge i overgangen til en erhvervsuddannelse.
Oplæg ved Uddannelses- og erhvervsvejleder Ruth Nissen, Vejledningsservice Aarhus Tech og Viceforstander Lis Holm, Århus Produktionsskole
Præsentation af Pro-tek forløbet, hvor Århus Produktionsskole samarbejder med Aarhus Tech om at forberede de unge, som ikke er parate til at gå i gang med en bygge- og anlægsuddannelse på teknisk skole. I stedet for at falde fra og komme på en produktionsskole med et nederlag i ryggen kan den unge starte sin uddannelse på Pro-tek.
Desuden præsenteres en metode til kompetenceafklaring og portfolio som læringsredskab. Endelig fremlægges erfaringer med kombinationsforløb på teknisk skole som en del af elevens produktionsskoleophold.

Workshop 4 ”Den er helt gal!” Om vejledning og mentoring i overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelsen
Oplæg ved Lektor og Coach, Birte Kaiser, Pædagogisk Fakultet, Esbjerg University College
Oplægget vil fokusere på vejledningen for at finde ud af, hvad den kan, og hvad den ikke kan. Kan mentorerne rydde de problemer af vejen, som vejlederen ikke klarede og i så fald hvordan? I workshoppen stilles der skarpt på, hvad den politiske målsætning om, at 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse betyder for grundskolen, ungdomsuddannelserne, vejledningen og mentoringen. Workshoppen lægger op til diskussion med deltagerne, med henblik på at få så mange synsvinkler frem som muligt.

På konferencen vil du blive præsenteret for oplæg fra følgende fremtrædende personer fra forskellige pædagogiske miljøer, som på forskellig vis har arbejdet med projekter om overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.

Niels Egelund
Professor, lektor og docent ved DPU
Niels Egelund har deltaget og ledet flere undersøgelser om uro og disciplinproblemer i den danske folkeskole.
Resultaterne er bl.a. fremlagt i bøgerne ”Rummelighed og konsekvens” på Kroghs Forlag og i bogen ”Uro og disciplin i skolen” på Roskilde Universitetsforlag. Niels Egelund har skrevet ca. 300 artikler om skoleforhold. I de seneste år har han gennemført en undersøgelse af strukturers og relationers betydning for læring og udvikling i skolerne. Forskningsresultaterne er bl.a. publiceret i publikationerne ” Billeder af situationer i den danske grundskole” og ”Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole” (UNC's Forlag 2009).

Noemi Katznelson
Centerleder og ungdomsforsker, Center for Ungdomsforskning, DPU
Forsker i forandringer i ungdomskulturen med særlig vægt på unges forhold til uddannelse og arbejde. Mere konkret med unge i ungdomsuddannelserne, deres udskoling fra grundskolen samt med de unge, der er udsatte i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse eller kunne klare sig på arbejdsmarkedet. Har været projektleder på en evaluerings- og forskningsundersøgelse om overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne i perioden 2004-2006.
Arbejdet med et forskningsprojekt om frafald og fastholdelse på erhvervsuddannelserne. Resultater fra Noemis forskning er bl.a. formidlet i bøgerne: ”Unge et år efter niende klasse: anden delrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde”, Katznelson, N. & Pless, M. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2006. Unge ét år efter niende klasse og i bogen ”Niende klasse og hvad så?: En midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde” Pless, M. & Katznelson, N. Center for Ungdomsforskning, 2005

Lis Holm
Viceforstander, Århus Produktionsskole
Lis Holm arbejder med pædagogisk og organisatorisk udvikling og er bl.a. ansvarlig for vejledningen og almenundervisningen på skolen.

Ruth Nissen
Uddannelses- og erhvervsvejleder, Aarhus Tech
Ruth Nissen arbejder med koordinerende vejlederopgaver, bl.a. brobygning for folkeskoleelever, samarbejde og netværk med produktionsskoler, samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning om overgange og fastholdelse, og Åben Vejledning til erhvervsuddannelser på AARHUS TECH for unge og voksne, som har forladt folkeskolen.

Birte Kaiser
Lektor og Coach, Pædagogisk Fakultet, Esbjerg University
Har arbejdet for Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, bl.a. med bogen ”Ind under huden – en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse”, Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, 2009.

Mahtab Beigi
Projektleder, UU København
Har arbejdet med flere projekter om overgang til ungdomsuddannelserne bl.a. ”Second chance - Uddannelsesforløb for unge uden folkeskolens afgangsprøve”, forældrekurser om det danske uddannelsessystem (afviklet af UU København i samarbejde med skolerne), forældrerollemodeller, der formidler gode erfaringer omkring overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.

Ole Juhl
Centerleder, DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø
Har arbejdet med mange projekter om undervisningsmiljø, undervisningsmiljø-vurdering (UMV), og fastholdelse af elever i ungdomsuddannelserne.