Genveje


Drenge - det svage kønDrenge - det svage køn

Er drenge det svage køn i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet? NCE holdt 30.09.2010 konference om den kæmpe kønsmæssige udfordring, som uddannelsessystemet står overfor.

Engang var drenge det stærke køn. De små, seje gutter skulle hver især vokse sig store og stærke, stifte familie og forsørge kone og børn. For de bogligt svage drenge betød det ikke så meget, at skolen og dem aldrig blev noget lykkeligt ægteskab. Som store teenagere kunne de altid finde et ufaglært job i industrien, og det var med til at sætte ramme og struktur om deres liv og forme dem som voksne mænd.

Men det var i industrisamfundets tid. I vores videnssamfund bliver de ufaglærte jobs nedlagt eller outsourcet, og den aktuelle finanskrise har sat ekstra skub i den afvikling. Uddannelse er for alvor blevet en nødvendighed, hvis adgangsbilletten til arbejdsmarkedet skal sikres, og overliggeren for det vidensniveau, der skal nås, hæves konstant.

Piger er bedre til at klare disse udfordringer end drenge, der er det svage køn, når det gælder uddannelse. Drenge har et større frafald og en større gruppe får aldrig gennemført en kompetencegivende uddannelse. Dette faktum har for alvor sat drenge som køn på dagsordenen. For hvad er baggrunden for den udvikling, vi ser i dag? Og hvad skal der til for, at vi kan få flere drenge til at falde til og gennemføre i stedet for, at de falder fra og igennem?

Disse spørgsmål og den kæmpe (kønsmæssige) udfordring, som uddannelsessystemet står overfor, er afsæt og tema for oplæggene på denne konference. Vel mødt til en spændende dag.

Oplægsholdere

Hans Bonde er professor ved Københavns Universitet, samt debattør med speciale i kønspolitik og samtidshistorie. Hans Bonde er bl.a. forfatter til bogen: ”Det ekstreme køn” Sport, politik og maskulinitet.

Peter Koudahl er lektor Ph.d. ved DPU. Har i en årrække arbejdet med erhvervsskolesystemet, fastholdelse, uddannelsespolitik og den gode erhvervsuddannelse.

Marie Nordberg er fil.dr og docent i kønsvidenskab og pædagogik ved Karlstads Universitet i Sverige. Hun er en af de absolut førende forskere i den nordiske maskulinitetsforskning og har siden 1996 gennemført mange forskellige forskningsprojekter om drenge, mænd og maskulinitet. De to seneste har haft fokus på maskulinitetsskabelse i børnehaver og skoler. Marie har bidraget til en lang række tidsskrifter og antologier og er ofte gæsteunderviser på universiteter og oplægsholder ved konferencer. De svenske myndigheder bruger hende jævnligt som rådgivende forsker i kønsspørgsmål. Hun har redigeret forskningsantologierne »Manlighet i fokus« og »Maskulinitet på schemat«, som indgår som litteratur på flere læreruddannelser og på overbygningsuddannelser. Hendes øvrige forskning handler om forskellige emner som mandlige pædagoger, mænd og mode, småbørnsfædre og drenge og mænds oplevelser af provokationer og vold.

Manu Sareen er integrationskonsulent og forfatter. Uddannet socialpædagog og har en omfattende indsigt og erfaring i at arbejde med socialt belastede danske og etniske børn, unge og deres familier. Endvidere stort kendskab til projektarbejde og mægling som konfliktløsningsredskab. Rådgiver og vejleder kommuner. Er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Det Radikale Venstre.

Stig Guldberg er lektor ved NCE. I projektet ”Rum til drengene” har Stig Guldberg fulgt to drengeklasser på en teknisk skole og en handelsskole. Projektets mål har været at ændre drengenes skolehverdag og på den måde øge deres trivsel og lyst til at lære og møde. Dette sker bl.a. med boksning og fysisk aktivitet. Filmklippene illustrerer, at drengene har svært ved at trives i skolesystemet, selv om de magter det faglige. Vi følger drengene og skolernes arbejde i små filmklip, der fortæller om projektet og resultaterne. Filmklippene fra projekt: »Rum til drengene« vil til efteråret være at finde på www.emu.dk eller www.uvm.dk.

Konferenceledere

Lektor Karin Hjarte Jakobsen, NCE og Per Straarup Søndergaard, Fagbogsforfatter www.perstraarup.dk

Program

Det ekstreme køn i uddannelsessystemet
v/ Professor Hans Bonde, Københavns Universitet
Er mangel på konkurrence, maskulinitet og kropslig uro medvirkende til at drengene dropper uddannelse? Kan det moderne uddannelsessystem og det ekstreme køn mødes i forbrødring?

Den gode erhvervsuddannelse og drengene
v/ Lektor, Ph.d. Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU)
Hvorfor falder især drengene fra (erhvervs)uddannelserne? Har hankønnet særligt svært ved at tilpasse sig det moderne uddannelsessystem?
Hvordan skal den gode (erhvervs)uddannelse se ud, hvis drengene skal fastholdes?

Vanskelige drenge eller vanskelige forventninger
v/ Fil.dr. Marie Nordberg, Karlstads Universitet
Med udgangspunkt i to netop gennemførte forskningsprojekter om maskulinitet og maskulinitetsnormer, hvor jeg har fulgt en gruppe drenge og piger dels i indskolingen dels på et gymnasium, vil jeg belyse, hvordan maskulinitet skabes og fortælle om de forventninger, som piger og drenge mødes af i institutioner, skoler og i den organiserede fritid.
Under oplægget vil jeg også fortælle, hvordan kønsnormer indlæres og kropsliggøres og give eksempler på, hvordan disse normer kan forhandles og omfortolkes. Der kommer også eksempler på rangordninger blandt drenge, ligesom jeg vil pege på nogle af de normgrupperinger, meningsskabende strømme, handlinger og former for normalitet, der skaber vores dages drenge og piger. Endelig vil jeg komme ind på maskulinitetsforskningens del i nogle af de grænsedragninger, der i dag knytter sig til betegnelser som maskulinitet og ”dreng”.

Etniske minoritetsdrenges frafald - en katastrofe for integrationen
v/ Manu Sareen, Integrationskonsulent
Det markant større frafald blandt unge minoritetsdrenge er ikke kun et samfundsmæssigt og økonomisk problem. Det er en katastrofe for integrationen af minoritetsunge, der i forvejen er stigmatiserede og har ualmindelig svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Alle erfaringer viser, at specielt de etniske minoritetsunge har mere end vanskeligt ved at komme i gang med en uddannelse igen efter at være droppet ud. Men frafaldet kan mindskes. Det kræver mange værktøjer og større viden.

Rum til drengene
I løbet af dagen vil der blive vist filmklip fra projektet »Rum til drengene«, hvor Stig Guldberg har fulgt to drengeklasser på en teknisk skole og en handelsskole