Genveje


Drenge - det svage køn?Drenge - det svage køn?

Tidligere skulle drenge vokse sig store og stærke, stifte familie og forsørge kone og børn. For de bogligt svage drenge betød det ikke så meget, at de ikke lykkedes i skolen, de kunne altid finde et job. I nutidens videnssamfund bliver de ufaglærte jobs nedlagt og uddannelse er for alvor blevet en adgangsbillet til arbejdsmarkedet. Piger er bedre end drenge til at håndtere, at vidensniveauet konstant hæves. Konferencen den 21. september 2011 tog afsæt i uddannelsessystemets kønsmæssige udfordringer.

Drenge - det svage køn?Drenge - det svage køn i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet?

Engang var drenge det stærke køn. De små, seje gutter skulle hver især vokse sig store og stærke, stifte familie og forsørge kone og børn. For de bogligt svage drenge betød det ikke så meget, at de og skolen aldrig blev noget lykkeligt ægteskab. Som store teenagere kunne de altid finde et ufaglært job i industrien, og det var med til at sætte ramme og struktur om deres liv og forme dem som voksne mænd.

Men det var i industrisamfundets tid. I vores videnssamfund bliver de ufaglærte jobs nedlagt eller outsourcet, og den aktuelle finanskrise har sat ekstra skub i den afvikling. Uddannelse er for alvor blevet en nødvendighed, hvis adgangsbilletten til arbejdsmarkedet skal sikres. Overliggeren for det vidensniveau, der skal nås, hæves konstant.

Piger er bedre til at klare disse udfordringer end drenge, der er det svage køn, når det gælder uddannelse. Drenge har et større frafald og en større gruppe får aldrig gennemført en kompetencegivende uddannelse. Dette faktum har for alvor sat drenge som køn på dagsordenen. For hvad er baggrunden for den udvikling, vi ser i dag? Og hvad skal der til for, at vi kan få flere drenge til at falde til og gennemføre i stedet for, at de falder fra og igennem?

Kan det moderne uddannelsessystem og det ekstreme køn mødes i forbrødring?

Hans Bonde

Disse spørgsmål og den kæmpe (kønsmæssige) udfordring, som uddannelsessystemet står overfor, er afsæt og tema for oplæggene på denne konference. 

Oplægsholderne

Hans Bonde er professor ved Københavns Universitet, samt debattør med speciale i kønspolitik og samtidshistorie. Hans Bonde er bl.a. forfatter til bogen: ”Det ekstreme køn” Sport, politik og maskulinitet.

Charlotte Jonasson er ph.d.-studerende ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og medforfatter på ”Situerede perspektiver på ungdom, uddannelsespolitik og frafald i erhvervsuddannelserne”, Psyke & Logos nr. 1, 2010.

Steen Baagøe Nielsen, lektor, ph.d. er køns- og uddannelsesforsker. Han er leder af forskningscentret VELPRO – Center for velfærd, profession og hverdagsliv ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.

Drenge - det svage køn?Manu Sareen, integrationskonsulent og forfatter. Er uddannet socialpædagog og har en omfattende indsigt og erfaring i at arbejde med socialt belastede danske og etniske børn, unge og deres familier. Endvidere stort kendskab til projektarbejde og mægling som konfliktløsningsredskaber. Rådgiver og vejleder kommuner. Er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Det Radikale Venstre og vikarierer pt. i Folketinget for Lone Dybkær.

Program

09.00 - 09.30 Ankomst og kaffe

09.30 – 09.45 Velkomst

09.45 – 11.00 Det ekstreme køn i uddannelsessystemet
Er mangel på konkurrence, maskulinitet og kropslig uro medvirkende til at drengene dropper uddannelse? Kan det moderne uddannelsessystem og det ekstreme køn mødes i forbrødring?
v/Hans Bonde, Professor, Københavns Universitet

11.00 – 11.15 Pause

11.15 - 12.30 Drenge/unge mænds fastholdelse, deltagelse og faglige identitet i erhvervsuddannelserne -muligheder og barrierer
Er der særlige faglige krav til mænd og kvinder?
v/ Charlotte Jonasson ph.d.-studerende, Aarhus Universitet

12.30 - 13.30 Frokost

13.30 - 14.45 Drenges skolekultur og joborientering – en uddannelsesmæssig udfordring
Oplægget fokuserer på spørgsmålet om, hvorfor skolen – fortsat – som et af sine mest forventelige resultater skaber modstand, marginalisering og nederlag. Hvorfor er det ’cool’ at vende lektierne ryggen? Og hvorfor er det især tilfældet blandt drengene? Hvordan er skole og uddannelsessystem med til at forme drengenes sociale orienteringer?
Med udgangspunkt i studier af drenges erhvervsvalg og frafald sættes fokus på de forskelligartede veje, som præger drengenes orienteringer. Fokus er særligt på de processer og orienteringer, der præger de drenge, som har svært ved at finde sig tilpas i uddannelsessystemet. Det er en udfordring for skolen at rumme disse drenge, men også en udfordring at forstå uddannelsessystemets vanskeligheder på nuanceret vis. Gennem oplægget diskuteres og spørges ind til brugbare veje til at inddrage disse drenge og nødvendigheden af at søge at forstå og se drengene og deres motivation for at kunne gøre noget for dem … og for skolen påpeges.
v/Steen Baagøe Nielsen, lektor, ph.d.

14.45 - 15.00 Kaffe

15.00 - 16.15 Etniske minoritetsdrenges frafald - en katastrofe for integrationen
Det markant større frafald blandt unge minoritetsdrenge er ikke kun et samfundsmæssigt og økonomisk problem. Det er en katastrofe for integrationen af minoritetsunge, der i forvejen er stigmatiserede og har ualmindelig svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Alle erfaringer viser, at specielt de etniske minoritetsunge har mere end vanskeligt ved at komme i gang med en uddannelse igen efter at være droppet ud. Men frafaldet kan mindskes. Det kræver værktøjer og større viden.
v/Manu Sareen, Integrationskonsulent

16.30 Tak for i dag og kom godt hjem