Genveje


Handlingsplaner for øget gennemførelseHandlingsplaner for øget gennemførelse

I flere år har erhvervsskolerne arbejdet med at få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse som en del af målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Denne konference skal være med til at udbrede og drøfte skolernes arbejde med metoder og initiativer til at øge gennemførelsen.

Undervisningsministeriet afholder denne konference for ledere og medarbejdere på erhvervsskoler, der til dagligt arbejder med at øge gennemførelsen.

Konferencen vil i år indeholde oplæg fra såvel Undervisningsministeriet, herunder UNI-C, som Danmarks Evalueringsinstitut, skolerne selv og Noemi Katznelson. Fokus vil i år være en bred status for arbejdet: Kvaliteten af handlingsplanerne, talmaterialet, erfaringer med indsatsteori og frafaldsanalyser, samt inklusion af elever på erhvervsskolerne. Undervisningsministeriet vil afslutningsvis lægge op til arbejdet med skolernes handlingsplan for øget gennemførelse 2012, herunder skabelonen for handlingsplanen, samt hvilke indsatsområder, der i særlig grad skal være fokus på i 2012.

Konferencen er planlagt med henblik på, at 130 personer kan deltage. Princippet for tilmelding er ”først til mølle”, men ministeriet forbeholder sig ret til at begrænse antallet af deltagere fra den enkelte skole under hensyntagen til, at alle skoler så vidt muligt er repræsenteret.

Program

9:30 Ankomst og kaffe

10:00 Velkomst v/pædagogisk konsulent Gert Nielsen, Undervisningsministeriet

10:05 Handlingsplaner for øget gennemførelse og den politiske kontekst v/afdelingschef, Undervisningsministeriet

10:45 Handlingsplaner 2011 v/chefkonsulent Hjørdis Dalsgaard

11:05 Erfaringer med anvendelse af indsatsteori i to projekter v/specialkonsulent Sanya Gertsen Pedersen, EVA
EVA fortsætter med at undersøge og støtte udviklingen af erhvervsskolernes arbejde med handlingsplanerne. I efteråret gennemfører EVA undersøgelsen ”Fra handlingsplan til virkelighed” hvor der sættes fokus på erfaringerne med at implementere en række indsatser, samt hvordan indsatserne har udviklet sig fra idé til handling. På konferencen vil EVA præsentere de foreløbige resultater fra undersøgelsen. Herudover vil EVA kort gøre status på erhvervsskolernes erfaringer med at bruge indsatsteori til at fokusere og evaluere indsatserne for øget gennemførelse.

11:45 Om EUD-forløbsindikatoren v/chefkonsulent Kim Dehn, UNI-C
UNI-C Forløbsstatistikken er en administrativ statistik, som gør det muligt for erhvervsskolerne at følge de overordnede bevægelser mellem frafald, omvalg og fuldførelse over tid. Forløbsstatistikken giver en indikator for resultatet af fastholdelsesindsatsen. På konferencen vil det være muligt at stille spørgsmål til det statistiske materiale, som UNI-C leverer.

12:15 Frokost

13:00 Skoleerfaringer: EUC Sjælland, IBC International Business College, SOSU Silkeborg

Oplæg nr. 1
Elevtopmødet ”skolen tilbage til eleverne” – en brugerdrevet innovationsproces om uddannelsesmiljø og fastholdelse v/uddannelsesdirektør Vibeke Pakkenberg, EUC Sjælland. Elevtopmødet var i 2010 en del af EUC Sjællands indsatsområde i skolens handlingsplan for øget gennemførelse. Indsatsområdet satte fokus på at skabe et bedre uddannelsesmiljø og dermed øge elevtilfredsheden og fastholdelsen i uddannelsen. Temaerne for elevtopmødet var: fysiske rammer, læring, sammenhold og sundhed.

Oplæg nr. 2
Paradigmeskifte på IBC fra ”Eleven er et problem” til ”Eleven har et problem” v/EUD forstander Karen Marie Madsen, IBC og 2 elever
• Innovativ Pædagogik
• Relationer i klasserummet
• Pædagogiske værktøjer (CL, læringsstile, inkluderende uv.)
• Vi bygger bro mellem uddannelse og hjem - vi kontakter forældrene, også når eleven er over 18 år
• Hvordan understøtter indretning af klasserummet fastholdelse?
• Hvad får tidligere elever til at tage fri fra arbejde og hjælpe til på elevcamps?
• Relationer som værktøj på hovedforløbet
• Hvordan hænger fastholdelse sammen med medarbejdertrivsel?

Oplæg nr. 3
Synergi i pædagogiske og sociale støtteordninger v/vicedirektør Karen Brix Roed, SOSU Silkeborg. En samordning og koordinering af de forebyggende foranstaltninger og støtteordninger har vist sig at give en synergieffekt. Et fælles team understøtter koordinering og valget af den helt rigtige indsats i forhold til den enkelte elev. Samtidig er kontakten og samarbejdet med elevernes arbejdsgivere blevet smidigere og har optimeret en fælles understøttelse af indsatsen. Dette sammenholdt med en bred vifte af tilbud, der både har faglig, social og personlig karakter, har vist sig at påvirke gennemførselsprocenten positivt.

13:45 Inklusion af elever på erhvervsskoler v/Noemi Katznelson, Centerleder, forskningsleder og lektor, CEFU At være elev på en erhvervsuddannelse. Debatten er hed og holdningerne mange, når det gælder erhvervsuddannelser nu og i fremtiden. Men hvordan ser uddannelserne ud set fra elevernes perspektiv? Hvad ligger til grund for de mange forskellige elevers valg af uddannelse, og hvordan oplever eleverne opstarten og hverdagen på uddannelserne? Oplægget vil sætte eleverne på dagsordenen og komme med såvel generelle som konkrete bud på, hvad der kan gøres.

14:45 Det videre arbejde med handlingsplaner og fastholdelse i 2012 v/chefkonsulent Hjørdis Dalsgaard, Undervisningsministeriet

15:00 Slut