Genveje


Konference om klasseledelseKonference om klasseledelse

Klasseledelse har vundet indpas i den danske undervisningsverden. I mange uddannelser diskuterer og praktiserer man klasseledelse. Og der udgives mange bøger og artikler om emnet. Der er imidlertid ikke enighed om, hvad begrebet dækker; ej heller hvad klasseledelse kan afhjælpe eller befordre. Og endnu mindre: Hvordan klasseledelse udøves.

Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med klasseledelse eller ønsker at komme i gang med det. Det vil sige ledere, undervisere og studerende på forskellige læreruddannelser og erhvervsrettede uddannelser.

 Program
 9:45  Kaffe, velkomst, introduktion til dagen
 10:00  Peter Andersen
 Undervisningsledelse – læreren som leder af undervisningen
11:00  Pause
 11:15  Thomas Szulevicz
 Hvis klasseledelse er svaret, hvad var så spørgsmålet?
 12:15  Frokost
 13:00  John B. Krejsler
 Klasseledelse: Om moderne (selv-)disciplin og sociale teknologier
 14:00  Frugt, kaffe
 14:15  Karin Løvenskjold Svejgaard
 Lærerens didaktiske arbejde er også en ledelsesopgave
 15:15  Afrunding
 16:00  Tak for i dag

Peter Andersen

Undervisningsledelse – læreren som leder af undervisningen
Disciplin og uro i klassen er en af skolens aktuelt største udfordringer, uanset hvem man spørger. Elevernes opførsel er en hyppig forklaring på læreres udbrændthed og manglende tilfredshed med jobbet. Alligevel har lærerens ledelse af undervisningen hidtil ikke fyldt meget, og nyuddannede lærere føler sig ikke uddannelsesmæssigt klædt på til lederrollen. Dette til trods for at gode undervisningsledere har mindre uro i timerne, og deres elever lærer mere.

Oplægget søger at besvare spørgsmålene: Hvad er undervisnings-, klasse- og læringsledelse? Hvad karakteriserer god undervisningsledelse? Der lægges op til at forstå lærerens ledelse af undervisningen bredere og som andet og mere end kun ”løvetæmmerpædagogik”. Det sker bl.a. med afsæt i en interviewundersøgelse, oplægsholderen har gennemført blandt et udsnit af danske folkeskolelærere, der her fortalte, hvordan de forstår og anvender undervisningsledelse.

Peter Andersen er forlagschef på Dafolo Forlag. Uddannet lærer, PD i Almen Pædagogik og cand.pæd.soc. (med speciale om klasse- og læringsledelse). Er desuden ph.d.-studerende (med emnet ledelse af undervisningskommunikation) på LSP (Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis), Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

John B. Krejsler

Klasseledelse: Om moderne (selv-)disciplin og sociale teknologier
Den disciplinære undervisningsorienterede skole havde behov for såkaldte paranoide ledelsesformer med fokus på overvågning, sanktion og eksamination. Disciplin var ikke det store problem. Det var motivationen ofte. Klasseledelsen var forudsigelig og veliscenesat: række hånden op, op til tavlen, uden for døren, eftersidning.

Den moderne individ- og læringsorienterede skole afskaffer ikke den ledelsesform, men har også behov for lidenskabelige ledelsesformer. For de kan motivere. Den lærende skal ”kildres”, så hun motiveres til (selv)ledelse af egen livslang læring. Læreren bliver som vejleder, coach, facilitator m.m. i stigende grad afhængig af den lærendes lidenskabelige samtykke for at lykkes.

Oplægget går ud fra, at begge klasseledelsesformer stadig er levende, og at en blanding af dem ofte opleves som nødvendig. Det diskuteres gennem en analyse af gængse sociale teknologier i dagens skole: elevplanen, projektarbejdsformen, den sociale kontrakt m.m.. Hermed synliggøres de mål og de motivations- og styringsformer, som læreren må mestre – for at kunne optræde med legitimitet.

John B. Krejsler, lektor, ph.d. & cand.pæd. Institut for Uddannelse & Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet. Har bl.a. udgivet: Krejsler, J.B. & Moos, L. (red.) (2008). Klasseledelse – magtkampe i praksis, pædagogik og politik. Frederikshavn: Dafolo. Var i 2009-2010 gæsteprofessor ved Högskolan Kristianstad som videnskabelig leder af forskningstema ’Arbete i skolan’.

Thomas Szulevicz

Hvis klasseledelse er svaret, hvad var så spørgsmålet?
Det pædagogiske felt oversvømmes konstant af forskellige metoder, koncepter og teknologier. Fælles for disse pædagogiske bevægelser er, at de alle i deres selvforståelse synes at rumme løsningen på mange af de udfordringer, som uddannelsessystemet står overfor. Inden for de seneste år er der kommet et gevaldigt fokus på klasseledelse.

Oplægget vil aktualisere klasseledelse som pædagogisk strømning og give nogle bud på, hvilke typer af spørgsmål klasseledelse besvarer.

Thomas Szulevicz cand.psych., ph.d. i pædagogisk psykologi. Adjunkt på Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. Forsker bredt i læring og marginalisering i uddannelsessystemet, herunder hvordan klasseledelse kan forstås.

Karin Løvenskjold Svejgaard

Lærerens didaktiske arbejde er også en ledelsesopgave
Det er blevet almindeligt at tale om læreren som leder, og der er stor opmærksomhed på klasseledelse. Når der nu særligt fokuseres på dette aspekt, skyldes det uden tvivl, at lærerens ledelse udgør et problem. Hvordan skal man forstå ledelse i forhold til kernen i lærerens arbejde? Flytter ledelsesinteressen fokus fra det, det egentlig handler om for læreren?

Oplægget søger at forstå klasseledelse som en af de mange aktiviteter, der igangsættes som ’midler’ til at løse det moderne uddannelsessystems behov for patentløsninger, som der forventes hurtigt at kunne omsættes til effektive, målbare løsninger, men som sjældent fører til egentlig udvikling af undervisningens kvalitet. Oplægget stiller spørgsmål ved, om klasseledelse kan diskuteres uden sammenhæng med lærerens didaktiske arbejde, som må være sensitivt både overfor eleverne, klassefællesskabet og det faglig indholds særlige karakter. Lærerens arbejde er at undervise og opdrage.

Karin Løvenskjold Svejgaard er lektor ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole og har som konsulent i mange år arbejdet med lærerudvikling og udvikling af undervisningsmiljøer ud fra en interesse for didaktik.

 

Læs mere om klasseledelse

Klasseledelse i erhvervsuddannelserne
Bogen behandler forskellige aspekter af klasseledelse i teorilokaler og på værksteder på erhvervsskolerne.
Bestil bogen Jens Ager Hansen & Bente Lausch (red.): Klasseledelse i erhvervsuddannelserne. Erhvervsskolernes forlag 2010. www.ef.dk.
Projekt: Klasseledelse på erhvervsskolerne
Nye elevgrupper med forskellige behov i en mangfoldig erhvervsskolehverdag stiller øgede krav til erhvervsskolelærerens viden og kompetencer. Dette projekt fokuserer på at udvikle lærernes kompetencer til klasseledelse med sigte på at skabe en inkluderende klassekultur, der motiverer eleverne. Klasseledelse på erhvervsskolerne