Genveje


Uddannelsesparathed - hvad er det?Uddannelsesparathed - hvad er det?

Ungepakke 2 har sat nye begreber på dagsordenen. Uddannelsesparathed er et af dem, og det meget lange ord … uddannelsesparathedsvurdering … er et andet. Fra og med foråret 2011 er det blevet et krav, at uddannelsesparatheden skal vurderes, inden en ung vinker farvel til folkeskolen og træder ind ad døren på en erhvervsskole eller et gymnasium.

Men hvad vil det sige at være uddannelsesparat? Hvilke forhold skal tages i betragtning, og hvilke elementer skal indgå, når den enkelte unge vurderes? Og hvad ligger der egentlig i selve begrebet parathed? Hvordan var synet på unges potentielle parathed til at kaste sig over en uddannelse tidligere, og hvordan tolkes parathed i dag? Er uddannelsesparathed noget, man er … noget man har … eller noget man udvikler? Det er nogle af de spørgsmål, som denne konferences oplægsholdere satte fokus på.

Endvidere blev der i workshops sat fokus på uddannelsesparathed i tre forskellige grene af ungdomsuddannelsesområdet. Her var der mulighed for at udveksle og debattere indhøstede erfaringer med dette nye begreb.

Endelig som afslutning på konferencen blev der sat fokus på nogle væsentlige, etiske dilemmaer. For hvad betyder det for vejledningen og mødet med de unge, at ord som pligt og vurdering bliver nøgleord? Ændrer vejlederrollen sig fra den gode til den onde eller grusomme? Eller kan det stadig lade sig gøre at møde de unge med ligeværdighed og samtale med dem i en ånd præget af gensidig respekt? Dette er også meget væsentlige spørgsmål.

Program

09.00 Morgenkaffe og registrering

09.20 Velkomst

09.30 Uddannelsesparathed – hvad er det?
v/Torben Pilegaard Jensen, mag. scient. soc., forskningsleder i AKF
Vurderingen af uddannelsesparathed skal have fokus på unges forudsætninger for læring. Deres formelle kompetencer ved folkeskolens afslutning er ikke et tilstrækkeligt udgangspunkt. Deres læring og færdigheder er meget afhængige af læringsmiljøet og skal ses i sammenhæng hermed.

10.45 Pause

11.00 Hvordan bliver man uddannelsesparat?
v/ Per Schultz Jørgensen, professor emer.
Engang handlede det alene om evner. Senere kom der stor vægt på motivation, og det betød et stort fremskridt for pædagogisk tænkning og praksis. Senere igen blev fagligheden betonet. I dag er det parathed, der giver en ny vinkel: her handler det både om evner, faglighed, motivation og sociale relationer. Parat er nemlig noget, man gøres til i et fællesskab med andre. Det vil også indebære konsekvenser for pædagogikken:
Undervisningen skal indlejres i netværk, grupper, venskaber og relationer. At være parat er at have tillid til, at det kan lykkes og turde tage den chance, som ligger i at vove forsøget. Ofte skal der overvindes angst og lavt selvværd. Uddannelsesparathed skabes i et miljø, hvor man har det godt, trives, udfordres – og bekræftes i et socialt fællesskab.

12.15 Frokost

13.15 Workshops
Hvordan opfatter man uddannelsesparathed inden for forskellige grene af ungdomsuddannelserne? Hvordan arbejder man med uddannelsesparathed i praksis, og hvilke erfaringer har man gjort sig?
Vælg en af tre workshops:

  • A. Uddannelsesparathed i et UU-perspektiv v/Kamilla Palsgaard, uddannelses- og erhvervsvejleder
  • B. Uddannelsesparathed i et erhvervsskole perspektiv v/Karsten Holm Sørensen, faglig leder, NCE-Århus
  • C. Uddannelsesparathed i et gymnasialt perspektiv v/Karen Margrethe Fink, lektor, Aabenraa Statsskole

14.30 Kaffepause

14.50 Etiske dilemmaer i vejledningen
v/Peter Plant, Lektor, PhD DPU/Aarhus Universitet
Ligesom læger har lægeløftet, så har vejledningen også sine etiske principper. Disse principper er under pres, men det gør dem ikke mindre vigtige.

  • Hvordan kan vi praktisere etiske principper som fx uafhængighed og ligeværdighed i forhold til uddannelsespligt og vurdering af uddannelsesparathed?
  • Hvordan sikrer vi, at mødet med den vejledningssøgende fortsat bliver unikt og meningsfyldt under de herskende vejledningsfaglige vilkår?

To væsentlige spørgsmål som vil blive belyst i løbet af oplægget.

16.05 Tak for i dag