Genveje


Undervisning i EUDUndervisning i EUD

Den gode undervisning skal motivere eleverne til at møde på skolen og til at være aktive for at lære. Uden den gode undervisning bliver støtteforanstaltninger som elevcoach, psykologbistand, morgenmad osv. skrøbelige. Konferencen sætter fokus på, hvordan selve undervisningen kan gøres bedre og mere motiverende.

Denne konference handlede om undervisningen i de danske erhvervsuddannelser. I en årrække har der været fokus på mangt og meget uden om undervisningen på erhvervsskolerne: elevcoaches, psykologbistand, streetrunners, morgenmad og andre udmærkede aktiviteter.

Men det afgørende i erhvervsuddannelserne er undervisningen. Det er mødet mellem elev og lærer om det, eleven skal lære, der først og fremmest skal motivere eleven til at møde op på skolen og til at være aktiv for at lære noget. Hvis ikke undervisningen fungerer, er det tvivlsomt om, støtteforanstaltningerne har nogen effekt på elevernes motivation.

Derfor satte NCE med denne konference fokus på, hvordan undervisningen kan gøres bedre.

To prominente tyske forskere var indbudt til at give deres bud på den gode undervisning.

Professor Hilbert Meyer efterhånden kendt af mange gennem hans bøger ”Didaktiske modeller” og ”Hvad er god undervisning?”
Og professor Thomas Ziehe mest kendt for begrebet ”den gode anderledeshed i undervisningen”. Han er velkendt af mange i Danmark for sine bøger og fra mange konferencer.

Vi har inviteret Arnt Vestergaard Louw fra DPU – Center for Ungdomsforskning. Han er medforfatter til rapporten ”Med
eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen” fra 2011. Arnt Vestergaard
Louw har deltaget i undervisningen på et bygge- og anlægsforløb i 5 uger og der gjort sine observationer.

Endelig bidrog vi selv gennem et oplæg fra Torben Størner. Han har i mange år på forskellige områder været aktiv i de danske erhvervsuddannelser. Han har særligt beskæftiget sig med den erhvervsfaglige undervisning, den praksisnære undervisning, metoder og lærerroller.

Program

09.30 Velkomst og kaffe
10.00 Hvad er god undervisning? v/Hilbert Meyer. Oplægget foregår på engelsk
11.00 Dialog med Hilbert Meyer
11.30 Med ind i undervisningen v/Arnt Vestergaard Louw
12.15 Frokost
13.00 Dialog med Arnt Vestergaard Louw
13.15 Nye elever ny undervisning eller ny vin på gamle flasker v/Torben Størner
14.00 Dialog med Torben Størner
14.30 God anderledeshed v/Thomas Ziehe. Oplægget foregår på engelsk
15.30 Dialog med Thomas Ziehe
16.00 Tak for i dag

Oplægsholdere

Thomas Ziehe
Professor, Frankfurt Universitet 1988-1993. Siden 1993 Professor, Hannover Universitet. 1996 Æresdoktor, Jyväskylä Universitet, Finland. Hans hovedområde er ungdomsforskning, med fokus på følgerne af kulturel modernisering og forandringer i unges identitetsdannelse

Arnt Louw Vestergaard
ph.d.-stipendiat på Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet. De sidste fire år har Arnt været beskæftiget med forskellige undersøgelser af ungdomsuddannelserne i Danmark, særligt erhvervsuddannelserne (eud) og de erhvervsrettede gymnasieuddannelser (htx & hhx). I øjeblikket er Arnt i gang med ph.d.-projektet: ”Undervisning og læring på erhvervsuddannelserne set fra elevernes perspektiv”.

Hilbert Meyer
Hilbert Meyer arbejdede 1964 til 1967 på en lille landsbyskole skrev ph.d. ved Berlin og Münster universiteter fra 1967 – 1972. Fra 1975 professor ved Carl von Ossiettzky Universitet i Oldenburg. Fra 2009 professor emeritus.
Hans hovedområde er didaktik og skoleudvikling.

Torben Størner
Cand.mag. i historie, dansk og ungdomskultur. Arbejde som faglærer fra 1985 til 1996 ved Randers og Århus tekniske skoler. Startede på DEL 1996 og har været ved DEL/NCE siden. Hans hovedområde er fagdidaktik, udvikling af den erhvervsfaglige undervisning og det særlige ved erhvervspædagogikken