Genveje


Ungepakke 2Ungepakke 2

Hvis Ungepakke 2 er svaret - hvad er så spørgsmålet? Er Ungepakke 2 udtryk for omsorg og bekymring for de unge, eller er pakken snarere udtryk for kontrol og omklamring i en grad, så det frie ungdomsliv er truet? Udgør pakken en del af det net, som de sårbare sjæle kan blive grebet af … og de stærke kan hoppe i? I løbet af konferencen 09.069.2011 blev indholdet af Ungepakke 2 blive præsenteret, centrale elementer blev udfoldet og fortolket, og hele ånden i pakken blev sat til debat.

Hvis Ungepakke 2 er svaret - hvad er så spørgsmålet? Eller måske rettere spørgsmålene. Er Ungepakke 2 udtryk for omsorg og bekymring for de unge, så de ikke ender som kontanthjælpsmodtagere, misbrugere eller kriminelle? Eller er pakken snarere udtryk for kontrol og omklamring i en grad, så det frie ungdomsliv er truet? Bliver de anderledes unge med hang til guitarspil og skæve vinkler bandlyst? Eller udgør pakken en del af det net, som de sårbare sjæle kan blive grebet af … og de stærke kan hoppe i?
I løbet af konferencen vil indholdet af Ungepakke 2 blive præsenteret, centrale elementer vil blive udfoldet og fortolket, og hele ånden i pakken vil blive sat til debat. Fx … kan man overhovedet vurdere, om en ung er uddannelsesparat? Hvilke konsekvenser for vejledningen har kravet om uddannelsespligt? Hvordan er pakken blevet modtaget af praksisfeltet … kan den bruges eller så man helst pakken byttet?

Oplægsholderne

Per Bredholt Frederiksen er ansat som chefkonsulent i Undervisningsministeriet, hvor han siden 2000 har været indgående involveret i de ændringer, der er sket på vejledningsområdet, herunder ikke mindst vejledningsreformen i 2003, 10. klassereformen i 2006 og Ungepakke 2 2010.

Steen Nepper Larsen er lektor ved forskningscentret GNOSIS – sind og tænkning, DPU, Aarhus Universitet og medlem af bestyrelsen for SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse. Har bl.a. skrevet ”Sproget er alles og ingens. Erkendelse og spekulation” (Aarhus 1995), ”Kategoriale tydninger af den kognitive kapitalisme – med særligt henblik på at begribe samtidens trang og tvang til kreativitet” (Kbh. 2008) og interviewet Thomas Ziehe under overskriften ”Dannelse og refleksivitet” i bogen ”Øer af intensitet i et hav af rutine. Nye tekster om ungdom, skole og kultur”, (Kbh. 2004. ).

Kan man overhovedet vurdere om en ung er uddannelsesparat?

 

Peter Plant, ph.d., Forskningsenheden i vejledning, erhvervs- og professionsuddannelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet. Peter Plant er forfatter til en lang række bøger og artikler om uddannelses- og erhvervsvejledning.

Viggo Munk, leder UU Århus. Viggo Munk har en master i vejledning, undervisning mv. på vejlederuddannelse. Han har i mange år arbejdet med vejledning af unge om valg af videregående uddannelse.

Program

09.30 – 09.45 Morgenkaffe og registrering

09.45 – 11.00 Uddannelsespolitiske perspektiver i Ungepakke 2
v/ chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen, Undervisningsministeriet
Ungepakke 2 er en del af finanslovsaftalen, som regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den 5. november 2009. Den blev udmøntet i lovgivning og en række bekendtgørelser i 2010. Initiativerne i Ungepakke 2 er blandt andet:
• pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv. for de 15-17-årige
• vurdering af uddannelsesparathed
• etablering af kommunale tilbud for de 15-17-årige
• e-vejledning
• principper for fastholdelse i ungdomsuddannelse
• nye muligheder med 10. klasse.
Indlægget kommer ind på Ungepakkes 2’s uddannelsespolitiske kontekst; herunder problematiseres hvilke aktuelle udfordringer initiativerne i pakken rummer.

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.30 Kritiske tanker om tvangen til uddannelsesparathed
v/Steen Nepper Larsen, lektor ved GNOSIS, DPU, Aarhus Universitet
Med Ungepakke 2 oprettes der et finmasket kontrol- og vurderingssystem. Vejlederne skal holde øje med, om den unge er i uddannelse eller i erhverv. En ny bekendtgørelse slår fast: ”... at de 15-17-årige simpelthen har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv.” Ikke noget med at pjække eller droppe en læreplads i utide, at øve sig på guitar i dagevis eller skrive på en roman af egen avl, hvis den slags selvkørende drop-out-aktivitet går ud over uddannelses- og erhvervspligten.
Det virker, som om de unge både skal tvinges til at kunne beskrive sig selv inden for et særdeles snævert rum, og også bliver bedt om at være et skridt forud for sig selv. Men er det ikke lige netop ved at gå i gang med en uddannelse, at man kan blive uddannelsesparat? Og kan uddannelsesparathed overhovedet planlægges og designes strategisk? Det næste bliver vel, at livsparatheden skal tjekkes, før livet må leves.

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.45 Uddannelsespligt – vejledningsret?
v/Peter Plant, lektor DPU, Aarhus Universitet
Ungepakke 2 indeholder en række nye muligheder og redskaber i forhold til vejledningsindsatsen. Men der er også nogle potentielle faldgruber - især i forhold til de tvangs- og sanktionsbestemmelser, som er en del af Ungepakke 2. ’Vejledning skal ikke optræde som et redskab i statsmagtens hånd’... hed det da erhvervsvejledning blev indført ved lov i 1940’erne. Men er vejledningen som konsekvens af Ungepakke 2 på vej til at blive netop det: magtens redskab?

14.45 – 15.00 Kaffepause

15.00 – 16.15 Ungepakke 2 - udfordringer, muligheder og erfaringer fra praksisfeltet
v/leder Viggo Munk, UU Århus
Ungepakke 2 lægger op til en helhedsorienteret ungeindsats og giver både nye muligheder og udfordringer i vejledningen af unge. Fx i organiseringen af vejledningsindsatsen, i brobygning/overgange mellem niveauer og systemer, i differentiering af vejledningen, i brugen af nye vejledningsinitiativer m.m.. Det stiller nye krav til vejlederens rolle. I sit oplæg vil Viggo Munk betragte Ungepakke 2 ud fra en praktikers synsvinkel og udfordre elementer som fx uddannelsesparathed, individuel vejledning og vejledning i fællesskaber og mentorvirksomhed

16.15 – 16.30 Afsluttende kommentarer til dagens konference
v/ chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen, Undervisningsministeriet

16.30 Tak for i dag!