Genveje


Ny rapport: Der mangler praksisrelevant forskning Ny rapport: Der mangler praksisrelevant forskning

Der mangler forskning, som kan anvendes i praksis, viser ny rapport fra FTF. "Det bekræfter at professionshøjskolernes fokus på praksisrelevans og deres tætte kobling til aftagerne er rigtigt set", udtaler Metropols rektor Stefan Hermann.

Thomas Moos Jensen | 28. september 2015

"Langt flere forskningsmidler bør gå til praksisrelevant forskning, der gør det muligt for praktikere at levere bedre løsninger i deres hverdag". "Praktikere bør i højere grad inddrages i forsknings- og udviklingsprojekter som både vidensleverandører og som medforskere." "Og arbejdspladserne bør prioritere inddragelse af den nyeste forskning endnu højere."

Det er nogle af hovedpointerne i FTF’s rapport ”Forskning i praksis - udvikling af viden i samspil mellem forskning og praksis”, der netop er udkommet. 

Ifølge rapporten, der er udarbejdet af Damvad, styrkes både forskningsprojekternes resultater og relevans, når forskerne inddrager eksempelvis lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker og deres erfaringer .


Jeg synes det flugter stærkt med vores tænkning i forståelsen af praksisrelevant forskning, vigtigheden af en metodisk pluralisme samt i sit fokus på at udvikle stadigt bedre koblinger mellem professionshøjskoler og aftagerfeltet.

Stefan Hermann, rektor

Professionshøjskolernes forskning er netop kendetegnet ved at være anvendelsesorienteret og ved at have praksisrelevans som sit hovedfokus. Rapportens anbefalinger om at styrke praksisrelevant forskning glæder rektor på Metropol, Stefan Hermann:

“Det er meget glædeligt, at FTF kommer med et virkeligt konstruktivt og gennemarbejdet bidrag. Jeg synes det flugter stærkt med vores tænkning i forståelsen af praksisrelevant forskning, vigtigheden af en metodisk pluralisme samt i sit fokus på at udvikle stadigt bedre koblinger mellem professionshøjskoler og aftagerfeltet. Vinkler der i øvrigt bakkes op af FTFs og LOs forslag om øge forsknings- og udviklingsbevillingerne til sektoren.  


Rapportens hovedanbefalinger

Rapporten, der er udarbejdet af Damvad, undersøger hvordan praktikere deltager i forsknings- og udviklingsprojekter (FoU), hvordan deres viden inddrages , og hvordan formidling af resultater fra FoU-projekter til praktikere foregår. Derudover kommer rapporten med en række konkrete anbefalinger til, hvordan FoU bedst planlægges og organiseres, så der opnås høj praksisrelevans.

Anbefalinger rettet mod fase 1 - Projektets opståen
  • Målret bevillinger til praksisrettet FoU og gentænk tildelingskriterierne
  • Understøt samarbejdet mellem kommuner og forskningsinstitutioner og stil krav til kommunerne om en forskningsbaseret praksis

Anbefalinger rettet mod fase 2 – Projektets gennemførsel
  • Afsæt ressourcer i FoU-projektet til deltagelse af praktikere
  • Styrk arbejdspladsens fokus på FoU og understøt en sund ”læringskultur”
  • Prioritér kommunikation og koordinering højt fra projektets start

Anbefalinger rettet mod fase 3 – Formidling af projektets resultater
  • Læg en klar strategi for formidlingen af projektets resultater med deltagelse af praktikere

Generelle konklusioner

  • Styrk relationen mellem FoU og praksis samt mellem praktikere og forskere.
  • Grundlæggende mangler der viden om, hvordan inddragelsen af praksis skaber værdi i forbindelse med FoU-projekter
  • praktikere i en række FoU-projekter spiller en central rolle som leverandører af viden fra praksis til forskning og som medforsker

Illustrative cases fra Metropol

Rapporten inddrager 9 cases, som illustrerer potentialet i at inddrage praksis tæt i både udviklingen og formidlingen af FoU-projekter. Tre af rapportens ni cases er fra Metropol, og disse 3 højtprofilerede projekter høster netop ros for at have haft en specifik positiv effekt i  henholdsvis skoler, kommunale socialforvaltninger og kommunale aktivitetscentre. 

"At rapporten fremhæver væsentlige forskningsprojekter på Metropol bekræfter for mig at se, at vi ikke alene har fat i en rigtig tilgang, men at den også deles af andre", udtaler Stefan Hermann.