Genveje


3,7 mio. kr. til at modvirke negativ social arv gennem inddragelse3,7 mio. kr. til at modvirke negativ social arv gennem inddragelse


Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 3,7 millioner kroner til et projektsamarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol og Gladsaxe Kommune, der skal styrke indsatsen for socialt udsatte børn og unge og deres forældre.

FIT
Børn og unge har længe været en overset gruppe i forhold til at blive hørt i sociale sager. Det råder metoden Feedback Informed Treatment (FIT) bod på. Foto: Colourbox.

Af Anne Trap-Lind | den 4. april 2017

Fokus på inddragelse og effekt med FIT i Familieafdelingen” hedder det projekt, som Institut for Socialt Arbejde på Metropol og Gladsaxe Kommune nu med donationen på 3,7 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond sammen kan sætte i værk.

FAKTA om FIT
FIT står for Feedback Informed Treatment – og er et effekt- og procesmålingsredskab, der anvendes til forbedring af psykosociale interventioner. FIT er udviklet i USA.

Formålet med samarbejdet mellem Metropol og Gladsaxe Kommune er at udvikle og dokumentere brugen af FIT-metoden i en myndighedskontekst. Hvad er konkret det nye i forhold til, hvordan kommunen traditionelt griber familiesagerne an?

 - Det nye i metoden er, at man løbende inddrager familierne i effekt og procesmåling på en standardiseret måde, siger Thomas Mackrill, der er lektor på Institut for Socialt Arbejde og leder af projekt FIT.

Familiens egne tanker om et bedre liv

Projekt Fokus på Inddragelse og Effekt med FIT i Familieafdelingen er ifølge Thomas Mackrill et banebrydende eksperiment, der går på at regulere myndighedsarbejde på familieområdet på en helt ny måde.

Historien fortæller, at børn og unge traditionelt er en overset gruppe, når det handler om at blive hørt i forbindelse med deres sager. Med Anbringelsesreformen fra 2006 og Barnets Reform fra 2011 skulle der rettes op på den manglende inddragelse af udsatte børn og unge. Reformerne lovgav om børn og unges ret til at blive hørt og inddraget. Forældres inddragelse blev også forbedret ved at de fik ret til en slags behandling parallelt med anbringelse med henblik på at få børnene hjem igen.

Men stramningerne i lovgivningen har dog også betydet, at kommunerne har fokuseret mere og mere på, om de overholdt loven, frem for om de reelt hjalp og inddrog de børn og unge, de skulle hjælpe.

Visionen for den nye sagsbehandling med FIT i Gladsaxe Kommune er i langt større omfang at inddrage de udsatte familier i håndteringen af deres problemer – forskning viser, at det skaber bedre forankring af løsninger hos det enkelte barn, i familierne og i kommunen som helhed. Projektet er således tænkt som en del af Den A.P. Møllerske Støttefonds fokus på familiens bæredygtighed. Dvs. at der i det sociale arbejde med FIT vil være stort fokus på familiens trivsel, ressourcer og egne visioner og tanker om, hvordan et bedre liv kan opnås.

Et frikommuneforsøg

Projektet er en del af Social- og Indenrigsministeriets frikommuneforsøg. Gladsaxe kommune har søgt fritagelse fra visse regler mod til gengæld at udvikle en ny måde at arbejde på. I projektforløbet skal FIT-metoden udvikles i samarbejdet mellem Metropol og Gladsaxe kommune og gøres tilgængelig, så den kan anvendes i myndighedssammenhænge i alle danske kommuner. 

FAKTA om sager i Gladsaxe Kommune

Pr 23.8.16 var der 1046 åbne sager i Gladsaxe kommune. 757 børn var i kontakt med familieafdelingen på grund af psykosociale problemstillinger, og 289 børn havde kontakt med familieafdelingen på grund af funktionsnedsættelser.

Tilskuddet fra Den A.P. Møllerske Støttefond kommer fra en ramme på i alt 750 millioner kroner, som støttefonden har afsat til projekter på det sociale område, der blandt andet har til formål at modvirke negativ social arv, støtte udsatte familiers bæredygtighed og sikre en helhedsorienteret indsats.

Projektet skal gennem regelforenklinger give mere plads til det relationelle sociale arbejde sammen med familien, så der kan sættes ind med relevant hjælp og støtte på et tidligere tidspunkt, ligesom børnene og familierne i højere grad end i dag skal føle sig inddraget i deres egen sag. Ønsket er at skabe bedre forankrede løsninger hos det enkelte barn, i familierne og i kommunen som helhed.

Projekt Fokus på inddragelse og effekt med FIT i Familieafdelingen løber fra 1. marts 2017 til april 2019.

Kontakt: Lektor, ph.d. og projektleder Thomas Mackrill, Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol, tlf +45 24296526 / thma@phmetropol.dk