Genveje


Sådan undgår du fejl i din sagsbehandlingSådan undgår du fejl i din sagsbehandling

Trods stor opmærksomheden på korrekt sagsbehandling inden for social- og beskæftigelsesområdet oplever et stigende antal borgere stadig fejl, når deres sager behandles. Læs med her og få gode råd til, hvordan I kan styrke sagsbehandlingen og dermed minimere fejl.

Fejl i sagsbehandlingen kan undgås 

Hvert år behandler Ankestyrelsen 50.000 sager om fejl i sagsbehandlinger – og antallet af fejl de finder er stigende; fra 29 procent i 2014 til 38 procent i 2017. Det drejer sig typisk om borgere, der ikke inddrages i egen sag, der ikke oplyses om retten til en bisidder, som ikke gøres opmærksom på, hvordan de kan klage, og hvis sager afgøres på et mangelfuldt grundlag.
Korrekt sagsbehandling styrker borgernes retssikkerhed, men der er også politiske og økonomiske incitamenter til at styrke procedurer, der understøtter korrekt sagsbehandling.

Politisk bevågenhed

Fra politisk hold er der opmærksomhed på udfordringen. Socialminister Mai Mercado har oplyst, at der er ny lovgivning samt andre initiativer på vej til at værne om borgernes retssikkerhed.

Indsatsen består af en kombination af hjælp og kontrol. Den eksisterende forsøgsordning med en task-force på handicapområdet, som skal rådgive og hjælpe kommuner med at behandle sager korrekt, bliver permanent. Derudover skal alle byråd en gang om året gennemgå en oversigt fra Ankestyrelsen over de fejl, der er begået i deres kommune.

Økonomiske konsekvenser 

Udover menneskelige konsekvenser hvor borgere ikke får den hjælp, som de har brug for og ret til, har fejl i sagsbehandlingen også økonomiske konsekvenser for kommunerne. 

KL har tidligere udgivet en effektmåling af kommunernes kontrolindsats, hvori de påpeger, at der kan hentes en årlig effekt på 300 millioner i forbindelse med identificering af snyd og fejludbetalinger i den offentlige sektor. Størstedelen af denne effekt kan hentes i ydelsesafdelingerne herunder særligt inden for kontanthjælp og sygedagpenge. Undersøgelsen påpeger, at en stor del af effekten kan indhentes gennem styrket tværfagligt samarbejde samt undervisning af medarbejderne i forhold til at yde en tidlig indsats mod fejludbetalinger og snyd.

Gode råd til korrekt sagsbehandling
Vi kommer ikke alle fejl i sagsbehandlingerne til livs natten over. Men der er ting, I med fordel kan være opmærksom på, hvis I vil styrke sagsbehandlingen i jeres forvaltning. Det ved vi på Metropol rigtig meget om, og derfor har vi samlet nogle af vores bedste råd her. 

Afgørelser

•Gør det tydeligt, hvilket lovgrundlag der ligger til grund for en afgørelse. 

•Lad det fremgå tydeligt i afgørelserne, at de er truffet på baggrund af en konkret vurdering. Henvis derfor til de faktiske forhold, der er lagt vægt på i begrundelsen for afgørelsen.  

Klagevejledning
•Hvis der ved afgørelsen ikke gives fuldt ud medhold, skal afgørelsen ledsages af en klagevejledning.

•Klagevejledningen skal formuleres præcist. Borgeren må ikke være i tvivl om deadlines for, hvornår der kan klages. 

•Det er væsentligt, at borgeren har fået tilstrækkelig vejledning, og at vejledningen er dokumenteret på borgerens sag – herunder vejledningens konkrete ordlyd.

Sagsoplysning

•Det er væsentligt at øge opmærksomheden på, om den enkelte sag er oplyst tilstrækkeligt, inden kommunen træffer afgørelse. Det vil sige, om de foreliggende oplysninger er tilstrækkelige og sikre nok til, at kommunen kan vurdere sagen – også i de sager, hvor borgeren får fuldt medhold.

•Det skal sikres, at oplysninger, der eksempelvis er indhentet mundtligt eller modtaget i anden sammenhæng, er dokumenteret på den pågældende sag, sådan at disse oplysninger indgår i oplysningsgrundlaget.

•Det er vigtigt, at kommunen partshører borgeren og at partshøringen er dokumenteret på borgerens sag.

Vil du vide mere

Det står klart, at der både er forvaltningsretlige og økonomiske argumenter for at opkvalificere kommunale sagsbehandlere i juridisk metode, så de kan træffe afgørelser, der tilgodeser lovgivningens krav, borgerens situation og forvaltningens praksis. Er du interesseret i at vide mere om, hvordan I kan arbejde professionelt med det i din kommune, så kontakt:

Lotte Andersen
Lektor - Professionshøjskolen Metropol
Direkte +4551380653
loan@phmetropol.dk

Eller læs mere her:
Akademimodulet: Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde - 8 undervisningsdage.
Diplommodulet: Samarbejde og organisering - organisatoriske, juridiske og økonomiske rammer for socialt arbejde - 10 undervisningsdage