Genveje


Uddannelsessamarbejde om socialpsykiatri er skudt i gangUddannelsessamarbejde om socialpsykiatri er skudt i gang

Et nyt uddannelsesforløb på Københavns Professionshøjskole involverer cirka 1.000 medarbejdere og ledere i Københavns Kommune. De første medarbejdere og ledere i Socialpsykiatrien begyndte i denne uge på et kompetenceforløb, der skal ruste dem endnu bedre til en kompleks hverdag i øjenhøjde med udsatte borgere.Den 24. april l Stine Munk Rasmussen

En ny grundfortælling sætter retningen for socialpsykiatrien i København de kommende år. Visionen er, at alle kan komme sig helt eller delvist af psykiske sygdomme. Det betyder blandt andet, at borgere skal mødes af medarbejdere, som tager udgangspunkt i en fælles forståelse for recovery og rehabilitering. De faglige begreber har længe været på den velfærdsfaglige dagsorden, men hvad betyder de helt præcist? Hvordan undgår medarbejdere misforståelser i mødet med udsatte borgere?

''En grundfortælling skal være andet og mere end løfterige ord. Den skal ud og leve, og sammen skal vi indfri de ambitioner og intentioner, den indeholder. Vi skal arbejde vidensbaseret og med afsæt i et fælles fagligt fundament. Det handler om at tale samme sprog, selvom vi repræsenterer flere fagligheder med forskellige praksisser og forståelser af recovery'', sagde direktør i Socialforvaltningen Mikkel Boje, da han indledte den første undervisningsdag på Københavns Professionshøjskole. Den første lektion i et 8-dages kompetencegivende forløb med samtlige medarbejdere og ledere i den københavnske socialpsykiatri fordelt på faggrupper som social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og ergoterapeuter. 

Bedre kontakt med borgerne

Der er bred enighed om, at recovery altså at komme sig fra psykiske lidelser, er målet for indsatsen i socialpsykiatrien. Men der kan være uenigheder om, hvad der er vejen til recovery, og hvad de væsentligste opgaver er. 

''Målsætningen for et efter- og videreuddannelsesforløb på Københavns Professionshøjskole som dette, er at omsætte viden til hverdagsinitiativer i praksis. Sammen med medarbejdere og ledere i socialforvaltningen kan vi bygge videre på et eksisterende arbejdsfællesskab, og hjælpe medarbejdere til vidensdeling på tværs i organisationen. Vi kan støtte op med konkret viden og redskaber i forhold til rehabiliteringsindsatsen, der samtidig skaber bedre borgerkontakt,'' siger Pauline Hagensen, som er projektleder fra Københavns Professionshøjskole på uddannelsen i Recovery og Rehabilitering. 

Kommunernes opgaver på psykiatriområdet er generelt blevet flere og mere komplekse. Ændringerne skyldes fx en øget diagnosticering af psykiske lidelser samt ændringer i behandlingspsykiatrien med færre enheder og kortere indlæggelser, som medfører nye målgrupper i socialpsykiatrien. Samarbejdet mellem fagfolk i socialpsykiatrien kan være præget af manglende fælles fagligt fundament og et dårligt kendskab til hinandens rammebetingelser. Færre ressourcer og øget krav om evidens i forhold til eksterne parter sætter også sammenhængskraften under pres. 

Uddannelsesforløb om recovery og rehabilitering

Uddannelsesforløbet skal give medarbejdere og ledere i Københavns Kommunes socialpsykiatri et fælles fagligt fundament og bidrage til højere kvalitet i opgaveløsningen. Forløbet skal styrke medarbejdere og lederes kompetencer i det relationelle samarbejde med borgerne, og gennem forløbet implementeres et fælles værdisæt for medarbejdere og ledere omkring rehabilitering og recovery. Forløbes suppleres af et forudgående lederforløb, der skal forbedre socialpsykiatriens ledere på at hjælpe omstillingen bedst på vej.