Genveje


ÅrsrapportÅrsrapport

Årsrapport 2016 - kort fortalt

2016 har været et år præget af de centrale besparelser, regeringen i 2015 fremlagde for uddannelses- og forskningsområdet som en del af finansloven. De centrale besparelser betød, at Metropol i efteråret 2016 var nødsaget til at indlede en proces, der udmøntede sig i betydelige personalereduktioner i vinteren 2016.

Metropol har på trods af besparelserne fastholdt et stærkt fokus på sine kerneopgaver og sin rolle som aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, der uddannes til og med. Metropol har i den sammenhæng særligt fokus på vekselvirkningen mellem undervisning, praksis og forskning og de muligheder, dette giver for både studerende og aftagere. 

Denne vekselvirkning blev yderligere cementeret med åbningen af Metropols Praksis- og Innovationshus i november 2016. Praksis- og Innovationshuset vil fremadrettet være Metropols særlige platform for træne/øve- og simulationsaktiviteter samt virksomhedssamarbejder. Praksis- og Innovationshuset spiller desuden en aktiv rolle i at koble forskningsaktiviteter tættere på den praksis, hvor forskningen omsættes og anvendes. 

2016 blev et godt år for Metropols grunduddannelser, der på trods af et mindre ansøgertal i forhold til 1. prioritets ansøgninger, kunne melde om fuldt optag på alle uddannelser. Med 11.724 ansøgere til de 17 grunduddannelser blev Metropol i 2016 Danmarks næstmest søgte professionshøjskole. Det største optag er sket på sygeplejerskeuddannelsen, men jordemoderuddannelse, læreruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen har alle haft et stort optag i 2016. 

Som en del af et fortsat fokus på kvalitet er studieordningerne for professionshøjskolernes sundhedsuddannelser blevet revideret i 2016. De nye studieordninger skal fremadrettet i højere grad sikre udviklingen af de studerendes tværprofessionelle og tværsektorielle kompetencer samt evne til at koble teori og praksis. Metropol har i udarbejdelsen af de nye studieordninger lagt særligt vægt på, at institutionens strategimål skulle afspejles i studieordningerne.

Metropol har i 2016 haft et særligt fokus på at sikre kvaliteten i og relevansen af uddannelserne som en del af processen omkring institutionsakkrediteringen. Institutionsakkrediteringen har understøttet en allerede igangværende proces med at skabe sammenhæng på tværs af organisationen og på tværs af opgaver. For Metropol har institutionsakkrediteringen derfor også været en organisatorisk læreproces båret godt frem af dedikerede undervisere og medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere samt ledelsen på Metropol. 

2016 blev året, hvor det blev klart, at den betydelige investering, der blev gjort på efter- og videreuddannelsesområdet i 2015, desværre ikke kunne skabe den forventede vækst på området. Udviklingen på efter- og videreuddannelsesområdet har imidlertid givet Metropol en mulighed for at tænke i nye modeller for uddannelses- og kursusaktiviteter samt nye rammer for kundesamarbejder. Det har bl.a. betydet et større fokus på tværgående løsningsmodeller, hvor der tilbydes kompetenceudvikling til kunder, som møder hele organisationens behov. Det er bl.a. sket i forbindelse med efter- og videreuddannelsesaktiviteter på skoleområdet, hvor kompetenceudviklingsaktiviteter sammentænkes med ledelsesudvikling og nye didaktiske praksisser. 

Den solide forankring af forskning- og udvikling i undervisningen på Metropol er garantien for, at Metropols forsknings- og udviklingsaktiviteter faktisk omsættes i undervisningen og i praksis. Metropols strategiopfølgning for 2016 viser i den sammenhæng, at 91 procent af Metropols aktive forsknings- og udviklingsprojekter i 2016 blev omsat i uddannelserne, heraf 55 procent i efter- og videreuddannelserne. Det betyder altså, at underviserne forsker i den virkelighed, de underviser i. 

Metropol har i 2016 haft stor succes med at opnå eksterne bevillinger til forsknings- og udviklingsprojekter på tværs af organisationen og har i den sammenhæng indhentet ca. 30 mio. kr. i eksterne bevillinger. Metropol modtog bl.a. i 2016 en ekstern bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet på 4,2 mio. kr. til et projekt, der over tre år skal undersøge, hvordan metoden IPS, der er en målrettet beskæftigelsesindsats for mennesker med psykisk sygdom, kan fungere i en dansk sammenhæng. 

Metropol har i 2016 ligeledes formået at øge antallet af publiceringer i de internationale forskningsdatabaser Scopus og Web of Science betydeligt. Sammenlignes Metropols samlede antal publiceringer med den øvrige professionshøjskolesektor, er der ligeledes god fremgang.