Genveje


Om projektetOm projektet

Projekt 'Sundhedsplejersker styrker integration' skal med et samarbejde mellem FALS, Metropol og VIA University College klæde sundhedsplejerskerne bedre på til at støtte familier med flygtningebaggrund.

Projekt Sundhedsplejersker styrker integration 

For at fremme integration, sundhed og trivsel for flygtningefamilier har Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS) taget initiativ til projekt 'Sundhedsplejersker styrker integration'. Både Udlændinge- og Integrationsministeriet og Kommunernes Landsforening har tilkendegivet stor opbakning til projektet. Fokus er på opkvalificering af landets sundhedsplejersker samt ekstra sundhedsplejerskebesøg til nytilkomne flygtninge i form af såkaldte ’besøgspakker’. Indsatserne er målrettet flygtningefamilier med børn under seks år, som er kommet til Danmark siden 2015 og har fået opholdstilladelse her i landet. 

Besøgspakkerne indebærer, at flygtningefamilierne får tilbudt flere og længere hjemmebesøg af deres sundhedsplejerske inklusiv tolkebistand, så der bliver mere tid til og mulighed for at sætte flygtningefamilierne ind i relevante temaer som tilknytning, opdragelse, sund kost, sprogudvikling, motorik, dagtilbud og skolegang i Danmark.

Kommunale sundhedsplejersker får en helt central rolle i projektet. Sundhedsplejerskerne er den faggruppe, der kommer tættest på børnefamilier med flygtningebaggrund i deres første år i Danmark. Samtidig er sundhedsplejersker koordinatorer og brobyggere til det omgivende samfund som eksempelvis dagtilbud, skoler, praktiserende læger og sygehuse.

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem FALS som faglig garant samt Professionshøjskolen Metropol og VIA University College som efter- og videreuddannelsespartnere. 

• Projektet løber fra februar 2017 til december 2019
• Projektet finansieres med 20,8 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden. 
• Projektet omfatter 16 kommuner, 700 sundhedsplejersker og 2.400 flygtningefamilier

Baggrund for projektet

Med de seneste års øgede flygtningestrømme er behovet for en styrkelse af de kommunale sundhedsplejerskers kompetencer og ressourcer øget. Tal fra udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet viser, at Danmark modtog 8000 flygtningebørn i 2015. Flygtningestrømmen til Danmark 2017 er aftaget, men der verserer et betydeligt antal sager om familiesammenføring.
Danmark har fra 2010 – 2014 givet asyl til ca. 15.000 flygtninge, hvoraf mange er børnefamilier. En stor del af disse familier er også i kontakt med sundhedsplejersker bl.a. i forbindelse med familieforøgelse, og derfor har sundhedsplejersker også i forhold til disse familier gavn af øgede interkulturelle kompetencer. 

Mangel på sproglig udvikling er en udfordring 

’Sundhedsplejersker styrker integration’ er inspireret af kommunale integrationsprojekter, som FALS tidligere har taget initiativ til i Slagelse Kommune, Hjørring Kommune og Skanderborg kommune. Erfaringerne herfra er særdeles positive og dokumenterer, at tidlige indsatser kan afhjælpe en del af de udfordringer, der i dag er i forhold til flygtningefamilier – og dermed styrke integration, sundhed og trivsel hos minoritetsetniske børn og familier. En særlig udfordring er, at mange familier med flygtningebaggrund holder deres børn hjemme op til børnehavealderen, fordi de kommer fra lande uden tradition for børn i daginstitutioner. Her kan sundhedsplejerskerne spille en central rolle som brobyggere til vuggestuer – og også til børnehaver og skoler. 

Effektmåling af indsatserne 

Evaluering af projekt Sundhedsplejersker styrker integration skal dokumentere, om den særlige styrkelse af samarbejdet mellem kommunale sundhedsplejersker og flygtningefamilier gavner samfundsøkonomien på den længere bane og dermed er en god investering for det offentlige. 
I efteråret 2019 samles der op på den løbende evaluering af kompetenceudviklingen og besøgspakkerne, og i samarbejde med ekstern evaluator udarbejdes en effektevaluering. Der vil blive målt på, om besøgspakker udført af sundhedsplejersker, som har gennemgået  kompetenceudviklingsforløbet, til flygtningefamilier med børn under seks år giver effekt i form af forbedret samarbejde med daginstitutioner og skoler, færre hospitalsindlæggelser, øget tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked og/eller nedsat behov for kontakt med sociale myndigheder. 

Kontakt os

Kontakt os hvis du vil vide mere om projektet 

Lektor Tina Johnson 
Telefon 2429 6535
tijo@kp.dk

Susanne Klit Sørensen
Telefon 8755 2342
skls@via.dk