Genveje


Pædagog-lærersamarbejde i skolenPædagog-lærersamarbejde i skolen

Kompetencemål:
Den studerende kan identificere, analysere og reflektere over tværprofessionelle og tværsektorielle dilemmaer og potentialer og skal indgå i, koordinere og lede helhedsorienterede og tværgående samarbejdsprocesser.
Forløbet gennemføres i samarbejde mellem Pædagoguddannelsen Hillerød og Læreruddannelsen på Frederiksberg, Københavns Professionshøjskole. Undervisningen vil foregå i Hillerød og København.

Formålet med forløbet er at kvalificere kommende lærere og pædagoger til at samarbejde tværprofessionelt i fremtidens skole.

I centrum for forløbet er et samarbejde med en skole, hvor du sammen med pædagogstuderende som tværprofessionelt team skal planlægge, gennemføre og evaluere to hele skoledage.

Hvad kan jeg bruge dette forløb til?
• At opøve kompetence til at samarbejde med pædagoger om at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter med henblik at øge deltagelsesmuligheder og læring for børn og unge i skolen.
• At du gennem deltagelse i pædagog-lærersamarbejdet øver at identificere, analysere og reflektere over tværprofessionelle dilemmaer og potentialer
• At blive klogere på egen og andres professionsopgaver, roller og ansvar i skolen og fritid.
• At få udfordret din professionsfaglighed – og identitet, og få redskaber til hvordan du kan udvikle denne i et tværprofessionelt team.
• At blive bedre til at koordinere og lede helhedsorienterede og tværgående samarbejdsprocesser i den pædagogiske praksis.
• At blive bedre til at kommunikere i professionelle samskabelsesprocesser.

Hvem kan jeg komme til at samarbejde med?
Du kommer til at samarbejde med studerende fra skole-/fritidsspecialiseringen fra Pædagoguddannelsen Hillerød, Københavns Professionshøjskole.

Hvorfor samarbejde mellem pædagoger og lærere om børn og unge i skolen?
Folkeskolereformen af 2014 varslede et øget tværprofessionelt samarbejde mellem pædagoger og lærere i skolen. Det er imidlertid et af de områder, hvor mange kommuner føler sig udfordret og gerne vil ændre på praksis fremover. En række undersøgelser har i den forbindelse vist, at en væsentlig forudsætning for at kunne gennemføre et godt samarbejde mellem pædagoger og lærere er, at de deltagende pædagoger og lærere har kendskab til hinandens faglighed og tør sætte denne i spil i dialog med andre faggrupper. Ligeledes viser en række undersøgelse sammenhæng mellem kvaliteten af de professionelles samarbejde og elevernes trivsel og læring.

Hvilke opgaver kan jeg komme til at løse i samarbejde med de andre studerende?
I jeres tværprofessionelle team samarbejder I om at planlægge, gennemføre og evaluere to skoledage på indskolings eller mellemtrinnet med fokus på FN’s Verdensmål.

I forløbet er undervisere fra både pædagoguddannelsen og læreruddannelsen tilknyttet. Underviserne varetager faglige inspirationsoplæg og sparring på/vejledning af gruppernes arbejde undervejs.

På forløbet indgår følgende elementer:
• Teamsamarbejde og tværprofessionel kommunikation
• Undersøgelse af målgruppens behov og forudsætninger
• Didaktisk planlægning af to skoledage
• Gennemførelse af to dages skoledage
• Evaluering af det gennemførte aktivitetsforløb på skolen
• Refleksion over og viden om det tværprofessionelle samarbejde - herunder professionernes opgaver, roller og ansvar

Hvordan træner og øver I samarbejde?
På forløbet er der følgende aktiviteter:
• Planlægning og koordinering af pædagogisk teamsamarbejde
• Fælles undersøgelse og dialog om målgruppens behov og forudsætninger
• Gennemførelse af målorienteret pædagogisk arbejde og undervisning
• Refleksion og evaluering af det pædagogiske forløb og teamsamarbejde
Prøve i det tværprofessionelle element
Med afsæt i arbejdet med den obligatoriske modulopgave, hvor de studerende i grupper har foretaget en empirisk undersøgelse af dilemmaer og potentialer i en indsats, hvor lærere og pædagoger indgår i et tværgående samarbejde, udarbejder den studerende individuelt et skriftligt produkt med analyse af en selvvalgt problemstilling. Det skriftlige produkt må have et omfang af 15.000 anslag (tegn inklusive mellemrum). Den studerende har 48 timer til den skriftlige besvarelse. Bedømmes ved intern censur efter 7-trinsskalaen.

Forløbsbeskrivelse
Forløbsbeskrivelsen er ikke udarbejdet for dette forløb. Den bliver udarbejdet i løbet af efteråret i samarbejde mellem lærer- og pædagoguddannelsen.