Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Uddannelsen til administrationsøkonom er en kort videregående uddannelse, der tager to år.

Det er en fuldtidsuddannelse med 1 1/2 års undervisning på skolen, 10 ugers praktik i en virksomhed og ca. to måneder til dit afsluttende projekt.

Uddannelsesoversigt administrationsøkonom

Omdrejningspunktet for uddannelsen er faget administration, som binder de andre elementer sammen. På tredje semester skal du vælge tre valgfag, og du kan vælge mellem fem forskellige. 

Følgende fag er obligatoriske i uddannelsen

 • Samfund

  1. semester

  Formålet med faget på 1. semester er, at du får indsigt i forskellige velfærdsmodeller, herunder den danske model. Fokus er primært den offentlige sektors roller, opbygning og funktioner, såvel som udviklingen af centrale velfærdsområder.

  2. semester

  Formålet med faget på 2. semester er, at du får indsigt i samspillet mellem det nationale og det internationale niveau samt indsigt i de private og offentlige organisationers og kulturelle fænomeners betydning for dette samspil.

  3. semester

  Formålet med faget på 3. semester er, at du skal udvikle indsigt i og forståelse for den private sektor og samspillet mellem de offentlige og private aktører. Endvidere skal du have viden om centrale metoder inden for den offentlige styring samt virksomheders konkurrenceevne og strategier.

 • Organisation

  1. semester

  Formålet med faget på 1. semester er, at du skal kunne analysere private og offentlige organisationers opbygninger og strukturer i forhold til organisationens opgaver samt interne og eksterne situation, herunder medarbejdernes forhold i organisationen.

  Endvidere sættes du i stand til at vurdere kommunikationens og organisationskulturens indflydelse på organisationsstrukturer.

  2. semester

  Formålet med faget på 2. semester er, at du skal kunne analysere organisationers strategier og anvende disse afhængigt af organisationens indre og ydre forhold. Endvidere gives du værktøjer til at kunne analysere organisationers medarbejderforhold i forhold til magt, indflydelse og arbejdsmiljø. Du skal kunne analysere forskellige ledelsesmæssige aspekter i en organisation samt forstå anvendelse af projektstyringsværktøjer. Formålet er desuden at du sættes i stand til at deltage i forandrings- og innovationsprojekter.

 • Administration

  1. semester

  Formålet med faget på 1. semester er, at du arbejder med emner inden for administrative sagsforløb, samfundsvidenskabelig metode, projektarbejde og kommunikation såvel skriftligt som mundtligt.

  Du får færdigheder i at arbejde med skriftlig som mundtlig kommunikation og håndtering af konflikter.

  2. semester

  Formålet med faget på 2. semester er at sætte dig i stand til at arbejde med servicekoncepter og samarbejdet i krydsfeltet mellem den offentlige sektor og den private sektor. 

  Du lærer desuden om evalueringsmetoder og kvalitetsstyring.

 • Jura

  1. semester

  Formålet med faget på 1. semester er, at du erhverver indsigt i den juridiske metode, således at du får et redskab til at kunne analysere og vurdere juridiske problemstillinger på basis af gældende ret - regler som skal findes og fortolkes.

  2. semester

  Formålet med faget på 2. semester er, at du bliver i stand til at kunne analysere og vurdere forvaltningsretlige problemstillinger med henblik på at kunne foretage en forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling samt at kunne vurdere parternes forvaltningsretlige stilling, når der indgås samarbejder mellem det offentlige og det private. Du skal desuden erhverve indsigt i persondataloven.

  3. semester

  Formålet med faget på 3. semester er, at give dig indsigt i reglerne om ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, borgmesteren og administrationen. Der ses endvidere på de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter.

 • Økonomi

  1. semester

  Formålet med faget på 1. semester er, at du skal kunne anvende praktiske statistiske værktøjer til beskrivelse og vurdering af centrale vilkår for dansk økonomi.

  2. semester

  Formålet med faget på 2. semester er, at du opnår forståelse af centrale makroøkonomiske modeller med henblik på analyse og vurdering af nationale og internationale makroøkonomiske tiltags indflydelse på dansk økonomi. På denne baggrund skal du opnå forståelse for problematikkerne omkring investering og finansiering i private og offentlige virksomheder.

  3. semester

  Formålet med faget på 3. semester er, at du sættes i stand til at analysere centrale mikroøkonomiske sammenhænge, herunder økonomistyring og optimeringsmodeller under forskellige markedsformer.

Du skal i løbet af uddannelsen vælge tre ud af fem følgende valgfag

 • Anvendt statistik
  Formålet med valgfaget anvendt statistik er at give dig nogle centrale værktøjer til selvstændigt, at kunne indsamle, bearbejde, analysere samt præsentere data. Herudover sigter undervisningen på, at gøre dig i stand til at kunne foretage en kritisk vurdering af en statistisk bearbejdet analyse.
 • Kommunikation
  Kommunikation på vegne af en organisation handler om at have noget på hjerte, noget vigtigt man ønsker ’at gøre fælles’ med en målgruppe udenfor organisationen. 

  Den studerende kommer til at øve analyse af målgrupper og at prioritere budskab. Den studerende vil opleve konstant at være på skriveværksted, hvor sproget tunes, så det bliver korrekt og letforståeligt samt efterlader det ønskede billede af organisation hos de vigtigste interessenter.

 • Offentlig økonomi og budgetlægning
  Formålet med valgfaget offentlig økonomi og budgetlægning er at give dig en grundlæggende viden om finansieringen af den offentlige sektor samt budgettets opgaver i stat, regioner og kommuner. Herudover lægges der vægt på, hvordan den offentlige budgetproces kan tilrettelægges og hvilke budgetteringsmetoder der kan anvendes.
 • Personalejura
  Formålet med valgfaget personalejura er, at du erhverver indsigt i de regler, der regulerer retsforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager i den offentlige og private sektor, med henblik på at kunne analysere personalejuridiske spørgsmål.
 • Projektkoordinering
  Valgfaget giver den studerende viden om projektkoordination samt hvordan strukturer, strategier, kommunikation og styring af organisationer har betydning for projektkoordinatorens særlige rolle i projektet. Endvidere lægges der vægt på, at den studerende kan beskrive og analysere projektets trin og rammer i forhold til planlægning og koordination af projektet samt kan løbende kan identificere behov og styre imod projektets mål.

Studieordning

Mere uddybende beskrivelser af fagene finder du i studieordningen (pdf).

Eksamener

Der veksles mellem skriftlige og mundtlige prøver på administrationsøkonom. Hvert semester afsluttes med en eller flere prøver. Langt de fleste prøver er tværfaglige, dvs. du bliver prøvet i flere fag på en gang.

Oversigt over prøver på administrationsøkonom (pdf).