Genveje


Optagelse på bioanalytikerOptagelse på bioanalytiker

Ansøgningsfrister

 • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
 • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00


Adgangskvotient 2019
Sommer: 8,0
Vinter: 6,3 

Søg ind via www.optagelse.dk

Studiestart to gange om året

På bioanalytikeruddannelsen er der både studiestart sommer og vinter. Når du søger ind på uddannelsen, kan du enten søge sommer- eller vinterstudiestart eller begge dele. 

Der optages 65% på kvote 1 og 35% på kvote 2. Orienter dig i adgangskravene.

 • Adgangskrav til både kvote 1 og kvote 2

 • Specifikke adgangskrav

  For at søge ind på bioanalytikeruddannelsen, skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav, som gælder for både kvote 1- og kvote 2-ansøgere:

  • Matematik på C-niveau og
  • Bioteknologi på A-niveau eller Kemi på C-niveau.

  Mangler du ét eller flere af disse fag, har du mulighed for at supplere. Læs mere om suppleringsfag, og betinget optagelse.

  Du skal indsende ekstra dokumentation, hvis du er dumpet faget på et højere niveau

  Er du dumpet i et af de specifikke fag på et højere niveau, (f.eks. hvis du er dumpet Kemi på B-niveau, og der er krav om Kemi på C-niveau), så skal du bede din skole/gymnasium om en underskrevet dokumentation på, at du har gennemført og bestået det forudgående niveau.

  Hvis skolen ikke kan eller vil udstede en sådan dokumentation, så vil du være nødt til at tage et suppleringskursus i det krævede fag. Du skal uploade dokumentationen sammen med dit eksamensbevis, når du søger ind via optagelse.dk.

 • Kvote 1: Du skal have en gymnasial eksamen

 • Gymnasial eksamen

  I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

  For at kunne søge en studieplads gennem kvote 1 skal du have en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) og opfylde de specifikke adgangskrav.

  Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

 • Kvote 2: Du skal have et af følgende adgangsgrundlag:

 • Gymnasial eksamen

  En gymnasial eksamen, som gør dig ansøgningsberettiget i kvote 1, men hvor du er i tvivl om, hvorvidt din adgangskvotient er høj nok til at komme ind i kvote 1, og hvor du har yderligere kvalifikationer du gerne vil vurderes på.

  Se adgangskvotienten for uddannelsen øverst på siden.

 • Gymnasiale enkeltfag

  5 gymnasiale enkeltfag med:

  • Dansk på A-niveau
  • Engelsk på B-niveau
  • Matematik på C-niveau
  • Kemi på C-niveau og
  • Biologi på C-niveau

  (Har du Bioteknologi på A-niveau kan det erstatte både Kemi på C-niveau og Biologi på C-niveau)

  Du skal være opmærksom på:

  • Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00.
  • Hvis faget består af både en skriftlig og mundtlig deleksamen, skal begge deleksaminer være bestået for at faget anses som værende bestået. 
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) med bestemte fag

  Med de specifikke adgangskrav:

  • Dansk på C-niveau
  • Naturfag på C-niveau
  • Engelsk på D-niveau
  • Kemi på C-niveau og
  • Matematik på C-niveau
 • Hospitalsteknisk assistent (speciale i neurofysiologi) med bestemte fag

  Med de specifikke adgangskrav:

  • Dansk på C-niveau
  • Naturfag på C-niveau
  • Engelsk på D-niveau
  • Kemi på C-niveau og
  • Matematik på C-niveau
   
 • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

  med de specifikke adgangskrav:

  • Matematik på C-niveau og
  • Bioteknologi på A-niveau eller Kemi på C-niveau.

  Er du i tvivl om din udenlandske eksamen er adgangsgivende, eller om du opfylder de specifikke danske fagniveauer, så slå op i Eksamenshåndbogen.

  Er du statsborger i et land uden for EU/EØS skal du have en tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse eller en tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, for at kunne optages med fritagelse for betaling af studieafgift (tuition fees).

  Sprogkrav til eksamen uden for Norden

  Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen uden for Norden, skal du have bestået og dokumenteret ”Studieprøven i dansk” eller tilsvarende senest ved studiestart. Vær opmærksom på at dokumentere, at du har enten afsluttet eller er tilmeldt Studieprøven i dansk i din ansøgning. I København kan Studieprøven i dansk f.eks. tages på Studieskolen og hos IA sprog.

  Hvis dine eksamensbeviser ikke er på enten dansk, et af de øvrige nordiske sprog (svensk, norsk, færøsk, islandsk) eller engelsk, skal du – ud over kopier af de originale dokumenter - også sørge for, at din ansøgning indeholder officielle oversættelser til et af disse sprog. 

 • Ingen adgangsgivende eksamen

  Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk at du også samtidig skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen.

  Sådan søger du om en individuel kompetencevurdering:

  • Ansøg via www.optagelse.dk inden d. 15. marts kl. 12.00 og angiv at du søger optagelse med særlig tilladelse.
  • Skriv og vedhæft 1½ sides motiveret ansøgning, hvori du beskriver din motivation for uddannelsen og samtidig uddyber og redegør for, hvilke erfaringer/kompetencer du har, og hvordan de kan sidestilles med de formelle adgangskrav. 
  • Du kan hente inspiration på www.minkompetencemappe.dk og uploade den udfyldte kompetencemappe som pdf-dokument til din ansøgning.
  • Vedhæft dokumentation for din uddannelseserfaring, arbejdserfaring, kurser, fag, m.v., der understøtter de faglige kompetencer, du har beskrevet i din ansøgning
  • Følg de øvrige retningslinjer for kvote 2 ansøgere

  Det er dit ansvar at indsamle og vedhæfte relevant dokumentation for de individuelle kompetencer, du ønsker inddraget i vurderingen. Hvis du får en positiv individuel kompetencevurdering, gælder den kun til den pågældende uddannelse ved Metropol. Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse og ved flere institutioner, skal du derfor søge IKV til hver af disse.

  Imødekommes din ansøgning om særlig tilladelse, vil du blive prøvet i kvote 2 og få endeligt svar om optagelse d. 28. juli, som de øvrige ansøgere til den pågældende uddannelse. Kontakt uddannelsens studievejledning, hvis du har brug for hjælp til kompetencevurdering.

 • Kvote 2: Andre vurderingskriterier

 • Supplerende kvalifikationer

  I kvote 2 foretager vi en helhedsvurdering på baggrund af de kvalifikationer og erfaringer, du har tilegnet dig i tillæg til din adgangsgivende eksamen. Følgende udvælgelseskriterier kan indgå i helhedsvurderingen:

  • Eksamensgennemsnittet i den adgangsgivende eksamen
  • Karaktererne og niveauerne i de specifikke adgangsgivende fag
  • Beståede eksaminer på en anden mellemlang eller lang videregående uddannelse
  • Uddannelsesrelevant erhvervsarbejde, minimum 3 mdr. á minimum 30 timer/uge
  • Erhvervsarbejde eller fritidsarbejde, hvor du har samarbejdet med andre mennesker
  • Højskoleophold
  • Militærtjeneste
  • Motiveret ansøgning

  Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

 • Suppleringsfag

 • Du kan supplere, hvis du mangler et fag

  Du har mulighed for at supplere i enkelte fag på suppleringskursus, hvis du mangler et specifikt fag for at blive optaget på din drømmeuddannelse. Supplering kan ofte foregå henover en sommerferie og hænger tæt sammen med betinget optagelse. 

  Der er flere forskellige måder at supplere på - der er ingen, der er bedre eller mere rigtige end andre: Suppleringen kan foregå enten som gymnasial supplering, HF-enkeltfag, forkurser, adgangskurser - indholdet er næsten det samme - det er tilrettelæggelsen, der varierer.

  Du kan læse mere om de forskellige muligheder for supplering på Uddannelsesguiden.

 • Merit og dispensation

 • Obligatorisk merit for tidligere afsluttede videregående uddannelsesforløb

  Hvis du har afsluttet uddannelseselementer fra andre videregående uddannelser, skal du angive dette ved ansøgning om optagelse. Et afsluttet uddannelsesforløb er et studieforløb på en videregående uddannelse, som du har afsluttet med eksamen/prøve.

  Når du i din ansøgning på www.optagelse.dk angiver dine tidligere afsluttede uddannelsesforløb, skal du uploade dokumentation i form af eksamensbevis og/eller bekræftet karakterudskrift. Det er den enkelte uddannelse, der vurderer om du er berettiget til obligatorisk merit.

 • Obligatorisk merit for tidligere beskæftigelse/erhvervserfaring

  I særlige tilfælde kan tidligere beskæftigelse og erhvervserfaring give merit.

  Hvis du vurderer, at du har kompetencer med dig fra tidligere beskæftigelse, som står mål med indholdet i uddannelseselementer skal du dokumentere varighed og omfang af disse ved ansættelseskontrakter, lønsedler, jobbeskrivelser eller udtalelser fra arbejdsgiver. Dokumentationen skal vedhæftes din ansøgning på www.optagelse.dk

  Vurderingen af din beskæftigelse kan suppleres med samtaler, hvis uddannelsen skønner det nødvendigt. Det er den enkelte uddannelse, der vurderer om du er berettiget til obligatorisk merit.

 • Dispensation

  Der kan i forbindelse med din ansøgning om optagelse være særlige forhold, der gør, at du skal søge om dispensation fra optagelsesreglerne.  

  Du kan bl.a. søge dispensation fra reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse, 2-årsreglen, adgangsreguleringen, eller hvis du tidligere er blevet udmeldt fra samme uddannelse pga. opbrugte eksamensforsøg.

  For at søge dispensation i forbindelse med din ansøgning om optagelse på Metropol, bedes du udfylde et dispensationsskema og vedhæfte dette samt relevant dokumentation til din ansøgning i www.optagelse.dk.

  Du bør sende din ansøgning om dispensation i god tid inden ansøgningsfristen og så vidt muligt inden d. 15. marts.

  UddannelsesGuiden kan du læse mere om at søge dispensation.

 • Begrænsning af dobbeltuddannelse og undtagelser

  Fra og med sommeroptagelsen 2017 er der indført begrænsninger i at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den du allerede har gennemført. Det betyder at hvis du allerede har bestået en videregående uddannelse, fremover tidligst kan tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau seks år efter, at du har afsluttet en videregående uddannelse.

  Begrænsningen gælder i forhold til følgende uddannelser:

  • Erhvervsakademiuddannede kan efter seks år tage en ny erhvervsakademiuddannelse
  • Professionsbachelorer og akademiske bachelorer og andre med en mellemlang videregående uddannelse kan efter seks år tage en ny erhvervsakademiuddannelse eller bacheloruddannelse
  • Kandidater kan efter seks år starte på en erhvervsakademiuddannelse, en ny bacheloruddannelse eller en ny kandidatuddannelse

  Der er enkelte muligheder for dispensation til at søge ind på en ny videregående uddannelse inden de første seks år efter afslutning af den første videregående uddannelse. Du kan søge om dispensation, hvis:

  • Du af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet
  • Din gennemførte uddannelse er forældet, dvs. uddannelsen er væsentligt ændret eller bortfaldet

  Herudover kan du søge ind på uddannelser der er på ministeriets positivliste over uddannelser uden nogen nævneværdig arbejdsløshed: Positivlisten.

  Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du uploade din dispensationsansøgning på www.optagelse.dk med relevant dokumentation fx eksamensbevis, lægeerklæring mm. rettidigt sammen med din ansøgning om optagelse senest ved ansøgningsfristens udløb.

  Du kan også læse mere om begrænsning af dobbeltuddannelse på UG.dk og UFM.dk

Her kan du læse, hvordan du søger ind på uddannelsen.
 • Sådan søger du

 • Ansøgningsproces

  Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

  • Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2)
  • Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen og overvej, om det er realistisk at blive optaget via kvote 1 eller kvote 2
  • Tjek ansøgningsfrister
  • Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
  • Hvis du søger via kvote 2, skal du skrive en motiveret ansøgning
  • Overvej om du bør søge en standby-plads
  • Ansøg om optagelse digitalt gennem www.optagelse.dk, hvor du skal bruge dit NemID til at logge ind*
  • Du får svar på din ansøgning d. 28. juli 

  *Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din følgeskrivelse fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk.

 • Fuldmagt

  Hvis du er forhindret i selv at ansøge om optagelse eller give svar tilbage, om du ønsker pladsen efter 30. juli, eller hvis du i løbet af ansøgningsprocessen ønsker, at en anden person skal kunne kontakte os med spørgsmål til din ansøgning, skal du medsende en fuldmagt. 

  Du finder en blanket til fuldmagt på optagelse.dk, men du er også velkommen til at lave en selv.

 • Dokumentation

 • Dokumentation for adgangsgrundlag

  Når du søger ind på Metropol, skal du uploade følgende som pdf-filer på www.optagelse.dk:

  Adgangsgrundlag (kvote 1 og kvote 2):

  • Dit gymnasiale eksamensbevis, hvis du er student fra før 2005
  • Dit adgangsgivende eksamensbevis for SOSU-assistent, Kontoruddannelse, PGU eller anden erhvervsuddannelse
  • Prøvebevis for eventuelt beståede specifikke adgangskrav
  • Evt. beståede dele af anden videregående uddannelse.

  Kvote 2-ansøgere skal desuden vedhæfte en motiveret ansøgning.

  Der vil være flere ting, du skal uploade som dokumentation, når du søger en individuel kompetencevurdering IKV. Læs mere om IKV under Adgangskrav.

 • Dokumentation for kvote 2-erfaringer

  På Metropol beder vi i udgangspunktet ikke om dokumentation for dine kvote 2 erfaringer. Dvs. du behøver ikke uploade lønsedler, højskolebeviser, rejsedokumenter, m.v. Du vil dog kunne blive bedt om at forevise det på forlangende inden for få dage. Vær opmærksom på, at du underskriver med dit NemID under strafansvar på, at de oplysninger du angiver i din ansøgning er korrekte.

  Eksamensbeviser fra undervisning, der afsluttes efter kvote 2-fristen, kan eftersendes frem til 5. juli kl. 12.00.

 • Motiveret ansøgning
  Fristen for upload af motiveret ansøgning på www.optagelse.dk er 15. marts kl. 12.00

  Søger du optagelse gennem kvote 2, skal du skrive en motiveret ansøgning, som vil indgå i den samlede vurdering. Den motiverede ansøgning må maksimalt fylde 1 A4-side. I ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk skal du angive dine aktiviteter, og den motiverede ansøgning er en mulighed for at uddybe disse. 

  Ansøgningen er personlig, og der er derfor ingen facitliste, men følgende retningslinjer er gode at følge:
  • Beskriv dine kvalifikationer og erfaringer, og læg især vægt på dem, der kvalificerer dig til netop denne uddannelse.
  • Fortæl om din motivation for at søge uddannelsen og vis, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen går ud på.
  • Fremhæv hvilke indsatser, du har gjort for at udvikle og forbedre din studieegnethed.
  • Inddrag kun forhold, du mener er relevante for uddannelsen og fremhæv de væsentligste forhold i begyndelsen af ansøgningen 
  • Din overvejelse af, hvad du vil bruge uddannelsen til.
  •  

  Tjek også eVejledningen.

 • Dokumentfalsk

  Dokumentfalsk er ulovligt ifølge Straffelovens §171. Dokumentfalsk indebærer typisk forfalskning af underskrift, ændring af dokumentets indhold, f.eks. tal, eller misbrug af en fuldmagt eller tilsvarende.

  Metropol har desværre hvert år erfaringer med ansøgere, der forfalsker dokumenter. Dokumentfalsk politianmeldes altid. Der er i de sager, hvor Metropol har indgivet politianmeldelse faldet domme lydende på betinget fængsel og samfundstjeneste.

 • Betinget optagelse

 • Betinget optagelse

  Du kan blive betinget optaget, hvis du søger ind før du opfylder enkelte specifikke adgangskrav.

  Betinget optagelse betyder, at du betragtes som optaget under den forudsætning, at du inden studiestart dokumenterer, at du fx gennem din supplering opfylder alle adgangskrav.

  Det vil sige, at du godt kan søge ind, selvom du mangler et specifikt fag. Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, så skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået de specifikke fag.

  Du kan både søge betinget optagelse via kvote 1 og kvote 2.

 • Sådan søger du om betinget optagelse

  Når du søger om betinget optagelse, skal det fremgå i din ansøgning på optagelse.dk, at du supplerer. Når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk er det derfor vigtigt, at du sætter flueben i "Beståede og forventede beståede prøver" og skriver, hvilke specifikke fag, du er ved at supplere i.

  Indsend dokumentation for dine beståede eksaminer

  Senest 14 dage inden studiestart skal du indsende dit suppleringsbevis til optagelse@phmetropol.dk. Vedhæft dit kursusbevis som en pdf, og skriv uddannelsens navn i emnefeltet. Har vi ikke modtaget din dokumentation for, at du opfylder adgangskravene inden studiestart, eller hvis du ikke består dit sommersuppleringskursus vil du få et afslag på din ansøgning.

  Får du tilbudt betinget optagelse bortfalder dine lavere prioriteter

  Hvis du får tilbudt betinget optagelse og ikke består dit suppleringskursus, vil du ikke blive tilbudt en plads på en af de lavere prioriterede uddannelser, og du vil dermed ikke blive tilbudt en studieplads ved optagelsen samme år. Du har herefter kun mulighed for at søge de steder, der har ledige pladser.

 • Standby

 • Hvad er en standbyplads?

  En standby-plads er en ventelisteplads, hvor du kan få tilbudt en studieplads med kort varsel enten før eller umiddelbart efter studiestart.

  Hvis du får tilbudt en standbyplads, betyder det, at du er kommet på en prioriteret venteliste, som vi bruger, hvis der bliver ledige pladser i forbindelse med den kommende studiestart. Der kan komme ledige pladser, hvis andre ansøgere siger nej tak til deres studieplads eller ikke dukker op indenfor de første par uger.

  Du vil få besked fra Metropol d. 28. juli, om du har fået en standbyplads. Hvis du bliver tilbudt studiestart til førstkommende september eller februar, så hører du fra os senest 3 uger efter studiestart. Fristen for, hvornår du senest kan blive tilbudt en studieplads kan variere fra uddannelse til uddannelse, men datoen vil fremgå, når du takker ja til din standby-plads med NemID.

 • Bør du søge standby?

  Standby-pladser tildeles ansøgere,

  • der har en kvotient, der ligger lige under årets adgangskvotient i kvote 1 
  • eller som i kvote 2-vurderingen har kvalifikationer, der ligger lige under det, der skal til for at kunne optages

  Du kan søge standby, hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok, eller dine samlede kvote 2-kvalifikationer er tilstrækkelige.

  Vi har et begrænset antal standby-pladser på hver uddannelse, så dét at man søger standby er ikke ensbetydende med, at man får tilbudt en standby-plads.

  Du skal være opmærksom på, at hvis du får tilbudt en standby-plads, så får du ikke tilbudt en studieplads på et af dine lavere prioriterede uddannelsesønsker. En standby-plads "tæller" for en tilbudt studieplads. Du har med andre ord en plads, men du ved ikke, hvornår du kan begynde.

 • Tilsagnsbrev og ansøgning via optagelse.dk igen

  Får du ikke tilbudt en studieplads inden for standby-perioden, er du garanteret en plads året efter. Du vil modtage et tilsagnsbrev fra Optagelse Metropol.

  For at gøre brug af studiepladsen, skal du søge ind via optagelse.dk igen. Du skal markere i din ansøgning, at du har tilsagn og uploade dit tilsagnsbrev fra Metropol.

  Læs mere om reglerne for standby i artiklen standby til optagelse på videregående uddannelser på ug.dk

 • Overflytning fra anden professionshøjskole

 • Sådan søger du om overflytning

  Vær opmærksom på, at du skal have bestået første studieår, før du kan søge om overflytning til Metropols grunduddannelser. Læs mere og søg overflytning via formular på siden overflytning. Kontakt evt. studievejledningen for uddannelsen i god tid forud for din ansøgning.

Se hvad du skal gøre, efter du har søgt ind på uddannelsen.
 • Svar på din ansøgning

 • Følg din ansøgning pa Optagelsesportalen

  Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Metropols uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på Metropols Optagelsesportal. Du får svar den 28. juli på, om du er optaget på en af Metropols eller Diakonissestiftelsens uddannelser.

  Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones. 

 • Svar på din ansøgning

  Du får svar på din ansøgning på din e-mail den 26. juli. Du skal bekræfte din tilbudte studieplads i perioden frem til den 1. august på Optagelsesportalen.

  Du får kun svar fra Metropol, hvis du er optaget på en af Metropols eller Diakonissestiftelsens uddannelser.

  • Ja tak: Ønsker du at acceptere den tilbudte studieplads, skal du blot klikke ja og afvente kvitteringsmailen.
  • Nej tak: Hvis du ikke ønsker den tilbudte studieplads, skal du svare "nej tak". Så har vi mulighed for at tilbyde studiepladsen til en anden ansøger.

  Hvis du ikke bliver tilbudt en studieplads på et af dine uddannelsesønsker, vil du den 26. juli få svar fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) med vejledning i, hvordan du evt. kan søge ledige pladser på andre uddannelser. Eventuelle ledige studiepladser på Metropol annonceres på Ledige pladser fra d. 26. juli.

 • Studiestart sommer og vinter

 • Studiestart to gange om året

  Når du søger optagelse på en uddannelse der har studiestart to gange om året, kan du søge optagelse enten til september eller til februar eller begge dele. Ønsker du at komme i betragtning til begge studiestarter, skal du indsende en ansøgning til hver studiestart. Du skal i www.optagelse.dk prioritere rækkefølgen af dine uddannelsesønsker.

 • SU

 • Ansøg om SU

  Som studerende på én af Metropols grunduddannelser har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb, hvis du opfylder kravene. Du kan tidligst søge SU en måned før, du er SU-berettiget. Har du fx ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

  Du søger SU online på minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU, skal du bruge din NemID .

  Husk at SU er en forudbetalt ydelse, det vil sige at du modtager SU den sidste bankdag i måneden. For at kunne modtage SU på din bankkonto, skal kontoen være en NemKonto.

  Læs mere om betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser.

  Ungdomskortet giver dig som studerende rabat til transport fra folkeregisteradresse til uddannelsessted/praktik. Læs mere på www.ungdomskort.dk

  Kontakt Metropols SU-vejledning.

 • Specialpædagogisk støtte (SPS)

 • Er jeg berettiget til SPS?

  Du kan søge specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har en fysisk eller psykisk lidelse, der giver dig en funktionsnedsættelse, der betyder at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse.

  Formålet med SPS er at sikre, at du uanset funktionsnedsættelse kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre studerende. Støtte gives til nødvendige specialpædagogiske hjælpemidler og andet, som støtter dig i undervisningen og til eksamen.

  SPS's hjemmeside kan du læse meget mere om, hvornår du er berettiget til SPS, hvilke støttemuligheder der er, hvordan ansøgningsproceduren fungerer, samt finde ansøgningsskema og bemyndigelseserklæring mm.

 • Sådan søger du SPS

  Hvis du mener, at du er berettiget til støtte gennem SPS, er du velkommen til at kontakte SPS-vejlederen på din uddannelse

  Vær opmærksom på, at en SPS-bevilling hviler på mange af de samme regler og præmisser som SU-systemet, fx kravet om studieaktivitet.

 • Handicaptillæg

  Læser du på en videregående uddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU. Få mere viden om handicaptillæg på www.su.dk og læs mere om Metropols handicappolitik.