Genveje


SemestreSemestre

Ergoterapeutuddannelsen tager 3 1/2 år og består af 7 semestre. Du bliver professionsbachelor.

Semestre

 • 1. semester

  Semestret indeholder:

  • Tema 1, Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet (20 ECTS)
  • Tema 2, Menneske, aktivitet og omgivelser (10 ECTS)

  Semestret handler om grundlæggende forståelse af den ergoterapeutiske teori og tankegang, herunder aktiviteters betydning for menneskets sundhed og velbefindende. Til forståelse af sammenhæng mellem sundhed, aktivitet og deltagelse introduceres til kroppens opbygning og struktur, kommunikations- og gruppeprocesser samt de sociale og kulturelle omgivelsers betydning. 

  Der introduceres til psykologiske modeller til at kunne forstå etablering og vedligeholdelse af en terapeutisk relation, og de studerende undervises i forskellige interviewredskaber til ergoterapeutisk intervention. Endvidere introduceres de studerende til forskellige forståelser af analyse og aktivitet samt lærer at udarbejde aktivitetsanalyser.

  ​Semesterbeskrivelse for 1. semester (pdf)

 • 2. semester

  Semestret indeholder to temaer:

  • Tema 1, Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: 10 ECTS
  • Tema 2, Menneske, aktivitet og omgivelser: 20 ECTS

  Semestrets har fokus på anvendelse af ergoterapi, analysemodeller i rehabilitering. Der arbejdes med genoptræning, behandling og kompenserende foranstaltninger i forhold til at muliggøre aktivitet og deltagelse for patienter med aktivitetsproblemer. Semestret indeholder indføring i menneskets almene udvikling i alle livsfaser. Der arbejdes med en ergoterapeutisk arbejdsproces med fokus på målsætning, planlægning, intervention. Her inddrages somatisk og psykiatrisk sygdomslære, samt viden til forståelse af sygdomme i forhold til funktionsevnenedsættelse og rehabilitering.

  Der indgår fire ugers klinisk undervisning med fokus på ergoterapeutiske kerneydelser. Forud for klinisk undervisning indgår ergonomi og forflytningskursus del I.

  ​Semesterbeskrivelse for 2. semester (pdf)

 • 3. semester

  Semestret indeholder:

  • Tema 3, Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse, som muliggør aktivitet og deltagelse (30 ECTS)

  Semestret har fokus på rehabilitering og habilitering, herunder genoptræning, behandling og kompenserende foranstaltninger for borgere/patienter med nedsat funktionsevne. Der tages udgangspunkt i den fysiske, psykiske og sociale udvikling med henblik på at fremme sundhed og muliggøre aktivitet og deltagelse hos børn, unge, voksne og ældre. Der arbejdes med ergoterapeutisk intervention herunder undersøgelses- og behandlingsmetoder, vejledning og rådgivning.

  Der undervises i neuroanatomi, neurofysiologi, neuro-plasticitet og generel neurologi, som en forudsætning for at kunne indgå i neuro-rehabilitering. Der undervises i recovery og psykosocial rehabilitering. Desuden undervises der i teori om og metoder til sanseintegration, og der introduceres til anvendelse af teknologi i en rehabiliterende sammenhæng. Forud for klinisk undervisning på fjerde semester indgår ergonomi og forflytningskursus del II.

  Semesterbeskrivelse for 3. semester (pdf)

 • 4. semester

  Semestret indeholder:

  • Tema 4, Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer (30 ECTS)

  Beskrivelse af temaerne findes i afsnit 1.6

  Semestret indeholder otte ugers klinisk undervisning med fokus på udøvelse af ergoterapi, klinisk ræsonnering og grundlæggende ergoterapeutiske kompetencer, herunder at kunne etablere og vedligeholde en terapeutisk relation.

  Efter klinisk undervisning er fokus rettet mod bolig- og lokalmiljøer, hvor omdrejningspunktet er mennesker, der har begrænset mulighed for deltagelse i samfundet og mennesker, som er i risiko for at udvikle aktivitetsproblemer, som følge af sygdom, psykiske og/eller sociale problemer. Herefter følger et forløb om hjælpemiddelformidling og boligindretning, samt tilgængelighed i den enkelte borgers lokale miljø. Semestret afsluttes med valgfrie uddannelseselementer.

  ​Semsterbeskrivelse for 4. semester (pdf)
 • 5. semester

  Semestret indeholder:

  • Tema 5, Sundhedsfremme og forebyggelse, arbejdsmiljø og arbejdsfastholdelse (15 ECTS)
  • Tema 6, Tværprofessionelt arbejde (15 ECTS)

  Semesteret indledes med forløbet: Projektledelse og ledelse, herunder innovation del I. Dernæst retter semestret sig mod ergoterapeutisk indsats inden for sundhedsfremmende og forebyggende arbejde inden for arbejdsmiljøområdet. Der er fokus på sundhedsfremmende og forebyggende arbejdsmiljøfaktorer, ergonomi og rådgivning. Derudover arbejdes der med arbejdsfastholdelse, tilbagevenden til arbejde (TTA) samt beskæftigelsesrehabilitering for personer uden for arbejdsmarkedet.

  Klinisk undervisning har fokus på ergoterapeutisk intervention i det tværprofessionelle samarbejde. Semesteret afsluttes med et tværprofessionelt uddannelseselement i samarbejde med Metropols øvrige professionsuddannelser. Formålet med det tværprofessionelle forløb er, at den studerende kan agere professionelt på tværs af organisatoriske, strukturelle og faglige skel i sammenhænge, hvor professionerne indgår i forskellige typer af samarbejdsformer.

  Semesterbeskrivelse for 5. semester (pdf)

 • 6. semester

  Semestret indeholder:

  • Tema 7, Kvalitetsudvikling og innovation (12 ECTS)
  • Tema 8, Ergoterapeutisk praksis og tværprofessionelle relationer (18 ECTS)

  Første del af semestret er rettet mod kvalitetsudvikling som grundlag for at vurdere behov for udvikling af praksis og for at udøve evidensbaseret praksis. Videnskabelig teori og metode anvendes til at opnå forståelse for dokumentation, kvalitetsudvikling og generel udvikling. Der sættes fokus på utraditionelle og nye arbejdsområder med baggrund i professionens udvikling, herunder innovation del II.

  I forbindelse med den kliniske undervisning arbejdes der med projekter med henblik på at udvikle en innovativ og iværksættende professionsudøvelse inden for ergoterapeutens arbejdsområder. Semestrets anden del består af klinisk undervisning på 10 uger, og er rettet mod ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis med fokus på ergoterapeutiske kompetencer og kerneydelser. Efter klinisk undervisning afsluttes semesteret med optakt til bachelorforløbet på syvende semester.

  ​Semesterbeskrivelse for 6. semester (pdf)

 • 7. semester

  Semestret indeholder to temaer:

  • Tema 9, Valgfrie uddannelseselementer (10 ECTS)
  • Tema 10, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde (20 ECTS)

  Semestret indledes med valgfrie uddannelseselementer, hvor den studerende har mulighed for at fordybe sig inden for et valgfrit område, og dermed tone sin uddannelse. Valgfrie elementer retter sig mod professionsfaglig virksomhed inden for innovation, teknologi, forsknings – og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt. Det valgfrie uddannelseselement kan bestå af teoretiske, kliniske tværfaglige eller tværsektorielle forløb, der udbydes på egen, anden eller udenlandsk relevant uddannelse. Den studerende har tillige mulighed for at tilrettelægge et individuelt forløb. Dette skal godkendes af ergoterapeutuddannelsen på Metropol.

  Anden del af semestret er rettet mod forskning og udvikling i ergoterapi og aktivitetsvidenskab ved udarbejdelse af bachelorprojekt. Der er fokus på udvikling af færdigheder i videnskabsteori og videnskabelig metodik. Genstandsfeltet for bachelorprojektet er aktivitetsudførelse, ergoterapiteori og/eller aktivitetsvidenskab. Derudover skal bachelorprojektet være af relevans for ergoterapeutisk praksis.

  ​Semesterbeskrivelse for 7. semester (pdf)

Moduler

I den tidligere studieordning var ergoterapeutuddannelsen opbygget i moduler. Her kan du få et overblik

Læs mere i studieordningerne.