Genveje


ModulerModuler

I den tidligere studieordning var fysioterapeutuddannelsen opbygget i moduler. Modulopbygningen er gældende for de studerende, som er optaget før 2016.

Læs om modulerne på 1. studieår

 • Modul 3: Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet

  På dette modul får du kendskab til det fysioterapifaglige aspekt af bevægelse som mål og middel. Modulet har fokus på identifikation, analyse og vurdering af holdnings- og bevægemønstre samt det fysioterapeutiske teorigrundlag for aktivitets- og funktionsundersøgelser som udgangspunkt for funktionel og ressourceorienteret vurdering af mennesket. 

  Fokus er på rollen som diagnostiker.

 • Modul 4: Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning

  Modulet retter sig mod fysisk aktivitet og træning som forebyggelse, vedligeholdelse og genoptræning til forskellige målgrupper. Der lægges vægt på tilpasset bevægeaktivitet, hvor dosering og justering af den fysiske træning sikrer optimal progression for den enkelte patient/borger. Modulet kan tilrettelægges med fokus på forskellige målgrupper. Dog vil aldersgrupperne børn, voksne og ældre altid indgå. 

  Fokus er på rollen som behandler, konsulent, motivator og underviser.

Læs om modulerne på 2. studieår

 • Modul 5: Tværfagligt fællesmodul

  På dette modul vil du få undervisning på tværs af sundhedsprofessionsuddannelserne, hvor hensigten er at styrke kompetencer til at indgå i tværprofessionelt samarbejde. 

  Formålet med det tværprofessionelle Modul 5 er, at medvirke til at understøtte og optimere kvaliteten af de tværprofessionelle opgaveløsninger i sundhedsvæsenet. Du vil udvikle kompetencer til at indgå i et tværprofessionelt samarbejde, samtidig med at dine monoprofessionelle kompetencer bevares, udfordres og sættes i spil. Modulet har fokus på sammenhængende forløb, der omfatter alle de aktiviteter patienten eller borgeren oplever i relation til sundhedsfremme, forebyggelse, diagnosticering, behandling og rehabilitering. 

  Modulet arbejder mod, at du vil få forståelse for, at opgaveløsningen er et tværprofessionelt anliggende, som har til formål at sikre både et sammenhængende patientforløb og en høj kvalitet af sundhedsvæsenets ydelser.

  Læs mere om modul 5.

 • Modul 6: Undersøgelse, diagnostik, og differentialdiagnostik

  Modulet retter sig mod den almene sygdomslære og symptomkomplekser inden for det muskuloskeletale, reumatologiske, neurologiske, ortopædkirurgiske, almen medicinske og psykiatriske område. Modulet retter sig desuden mod patienter med komplekse og konkurrerende sygdomsbilleder og deraf følgende komplikationer. 

  Modulet har fokus på diagnostik hvor der vægtes en skelnen mellem fagrelevante lidelser i bevægeapparatet og andre sygdomme, hvis symptombillede kan manifestere sig i bevægeapparatet. Gennem diagnosticering og klinisk ræsonnering lærer du at vurdere, om fysioterapi er indiceret eller kontraindiceret, om de fysioterapeutiske kliniske undersøgelser er fyldestgørende, eller om der kræves supplerende parakliniske undersøgelser samt vurdere om en fysioterapeutisk behandling vil være tilstrækkelig eller skal suppleres med anden behandling. 

  Fokus er på rollen som diagnostiker.

 • Modul 7: Udredning og behandling

  Modulet retter sig mod grundlæggende udredning og behandling af blandt andet livsvilkårssygdomme som kredsløbslidelser, gennem tilpasset fysisk træning. Modulets kliniske del retter sig mod patientsituationer og forløb i forbindelse med obstruktive lungelidelser, og kredsløbslidelser, herunder forebyggelse og behandling af komplikationer hos den nyopererede patient. Derudover retter den kliniske del sig mod mulige patientsituationer, der kan relateres til modulets tema. 

  Modulet retter sig mod den fysioterapeutiske undersøgelse og tilhørende klinisk ræsonnering, ud fra et patient-centreret fokus. Modulets kliniske del kan tilrettelægges i såvel primær som sekundær sundhedssektor. 

  Fokus på rollen som diagnostiker og behandler.

 • Modul 8: Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

  Modulet retter sig mod akutte skader i bevægeapparatet opstået ved overbelastning, traumer eller på grund af degenerative lidelser. Der er fokus på forebyggelse, undersøgelse og behandling, herunder metoder og principper for smertedæmpning ved akutte skader eller sygdomme. Desuden retter modulet sig mod manuelle undersøgelses- og behandlingsteknikker, der understøtter patientens/borgerens mulighed og forudsætning for kvalitativ bevægelse. 

  Modulet kan tilrettelægges med fokus på en eller flere aldersgrupper og/eller modtagergrupper, dog vil målgrupper med ændret bevægelighed og/eller smerter i nakke og ryg altid indgå.

Læs om modulerne på 3. studieår

 • Modul 9: Klinisk ræsonnering og beslutningstagning

  Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme og lidelser af både akut og kronisk art som ortopædiske - og reumatologiske lidelser samt lidelser knyttet til den geriatriske patient. Du lærer at tilrettelæggelse og styre rehabiliteringsforløb med anvendelse af fysioterapeutiske interventionsmetoder. Modulet har desuden fokus på klinisk beslutningstagning. Modulets kliniske del kan tilrettelægges i såvel primær som sekundær sundhedssektor. 

  Fokus er på rollen som diagnostiker og behandler.

 • Modul 10: Samfund, sundhed og forebyggelse

  Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF. Herved forstås borgerens deltagelse i arbejds-, familie-, fritids- og samfundslivet og de vilkår, der dermed er forbundet gennem fx lovgivningsmæssige rammer, kultur, holdninger, værdier, køns- og etniske problematikker etc. 

  Modulet er især rettet mod forebyggelse og sundhedsfremme primært via fysisk aktivitet og træning og de faktorer, der påvirker menneskets bevægekapacitet. Modulet retter sig ligeledes mod de rammer forebyggelsen finder sted inden for, fx sundhedssystemet, arbejdsmiljøet, folkeskoler etc., samt de videnskabelige metoder der er knyttet til problemidentificering, intervention og evaluering af sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag. 

  Modulet kan tilrettelæges således, at der fokuseres på særlige perspektiver som køn, alder, kultur, etnicitet eller marginalisering. Fokus er på rollen som konsulent, facilitator og iværksætter.

 • Modul 11: Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling

  Modulet retter sig mod, hvordan fysioterapeuten gennem en analyserende og metarefleksiv tilgang til komponenter i den kliniske ræsonnering og til det fysioterapeutiske teorigrundlag, kan kvalitetssikre egen professionsudøvelse. Dette sker med udgangspunkt i patientcases eller konkrete patientsituationer. 

  Modulet retter sig desuden mod professionsudøvelsens kontekstuelle rammer med forståelse for fysioterapeutens og fysioterapiudøvelsens placering i sundhedsvæsenets forskellige organiseringer samt på forståelse for, hvordan fysioterapeuten kan påvirke professionsudøvelsen på det organisatoriske plan. Modulet bygger monofagligt videre på det fælles modul 5. 

  Fokus er på fysioterapeutens rolle som kritisk professionel, innovator og leder/administrator.

 • Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse

  Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse orienteret mod komplekse fysioterapifaglige problemstillinger og tilhørende kvalitetsudvikling indenfor det primære og sekundære sundhedsområde. Modulet retter sig mod den neurologiske patient, patienter med rygproblematikker samt andre patientsituationer der falder ind under modulets tema. 

  Fokus er her på fysioterapeutens rolle som professionel problemløser og behandler.

Læs om modulerne på 4. studieår

 • Modul 13: Valgmodul

  Du kan vælge valgfag på din egen uddannelsesinstitution, du kan tage fag et andet sted i landet, eller du kan vælge at tage fag i udlandet. Du kan også vælge at bruge modul 13 på et klinisk forløb på en selvvalgt fysioterapeutisk arbejdsplads.

 • Modul 14: Dokumentation og udvikling, bachelor-projekt

  På modul 14 skal du skrive bachelorprojekt. 

  Modulet retter sig mod faglig fordybelse gennem undersøgelse og formidling af en faglig problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og med inddragelse af teoretisk og empirisk materiale. Modulet retter sig mod bachelorprojektet som afsluttende enhed for studiet. 

  Fokus er her på fysioterapeutens rolle som faglig udvikler og innovator.