Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Jordemoderuddannelsen tager 3 1/2 år og består af 7 semestre. Du bliver professionsbachelor.

Semestre

 • 1. semester

  Grundlæggende viden relateret til ukompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel og barsel og jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle

  I temaet introduceres til jordemoderens profession og virksomhed. Temaet omhandler grundlæggende anatomi og fysiologi af betydning for ukompliceret graviditet, fødsel og barsel; begreberne sundhedsfremme og forebyggelse samt psykologiske, farmakologiske og ernæringsmæssige forhold af betydning for ukompliceret graviditet, fødsel og barsel.

  Desuden indeholder temaet pædagogik, didaktik, kommunikation og vejledning i relation til jordemoderpraksis samt dele af videnskabsteoretiske begreber, positioner og tilgange af betydning for jordemoderkundskab og profession, herunder forskningsprincipper, evidensbaseret praksis, begyndende kritisk tolkning af videnskabelig litteratur, statistikker og forskningsresultater.

 • 2. semester

  Jordemoderfaglig omsorg i relation til ukompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel, barsel - raske nyfødte – opøvelse af kliniske kompetencer og refleksiv praksis

  Temaet omhandler sundhedsfremme og forebyggelse ved jordemoderfaglig varetagelse af ukompliceret graviditet, fødsel og barsel, herunder pleje af kvinder med ukompliceret barselsperiode samt pleje af raske nyfødte; samarbejde og kommunikation med den gravide, fødende og barslende kvinde og hendes familie og samarbejdspartnere.

  Der er fokus på opøvelse og udvikling af kliniske færdigheder, undersøgelsesmetoder og understøttende interaktion og kommunikation.

 • 3. semester

  Grundlæggende viden relateret til ukompliceret og kompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel, barsel og raske og syge nyfødte

  Temaet omhandler kompliceret graviditet, fødsel og barsel herunder gynækologisk, medicinsk, farmakologisk og mikrobiologisk viden af betydning herfor. Desuden neonatologi med fokus på opgaver i forbindelse med akut opståede problemer og pleje af syge nyfødte.

  Temaet indeholder psykologiske og sociale forhold af betydning for kompliceret familiedannelse. Fortsat opøvelse af akademiske arbejdsmetoder og refleksiv praksis.

 • 4. semester

  Jordemoderfaglig omsorg i relation til familiedannelse, ukompliceret og kompliceret graviditet, fødsel, barsel og raske og syge nyfødte – videreudvikling af kliniske kompetencer og refleksiv praksis

  Temaet omhandler opøvelse og udvikling af kliniske færdigheder i relation til selvstændig varetagelse af ukompliceret graviditet, fødsel og barsel. Fokus er endvidere på anvendelse af teknologiske hjælpemidler i forbindelse med ukomplicerede og komplicerede forløb, identifikation af komplikationer; tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om gravide og fødende med særlige behov.

  Temaet indeholder tillige jordemoderfaglig omsorg for og pleje og behandling af kvinder med kompliceret barselsperiode samt pleje og behandling af nyfødte med behov for specialiseret omsorg og indsats.

 • 5. semester

  Kompleksitet i graviditet, fødsel og familiedannelse

  Temaet omhandler det komplekse i at varetage såvel ukomplicerede som komplicerede forløb, herunder det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet. Ledelse, sundhedsøkonomi, teknologiforståelse, filosofi og etik er væsentlige områder.

  Fokus er endvidere på kompleksitet i pleje og behandling af patologisk graviditet, fødsel og barsel – obstetrisk som psykologisk, socialt og kulturelt samt forståelse for og mestring af egne reaktioner på traumatiske forløb og forløb med fatal udgang. Videreudvikling af akademiske arbejdsmetoder og refleksiv praksis.

 • 6. semester

  Jordemoderfaglig omsorg i relation til kompleksitet i graviditet, fødsel og familiedannelse – udvikling af selvstændighed i kliniske færdigheder og refleksiv praksis

  Temaet omhandler udvikling af selvstændighed i kliniske færdigheder hen mod selvstændig varetagelse af ukompliceret såvel som kompliceret graviditet, fødsel og barsel i en helhedsforståelse af opgavevaretagelsen. Temaet indeholder aktiv deltagelse i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, forløbsledelse og visitation, triagering, intensiv og postoperativ pleje. Videreudvikling af kliniske kompetencer og refleksiv praksis.

 • 7. semester

  Jordemoderkundskab, selvstændighed og videnskabelig metode

  Temaet omfatter jordemoderkundskab, videnskabsteori og forskningsmetodologi og underbygger uddannelsens slutkompetencer. Temaet indeholder bachelorprojekt og skal dokumentere de studerendes evner til at arbejde med den kompleksitet som er et vilkår for faget og professionen. Dette tema har desuden fokus på jordemoderens virksomhedsområde, selvstændighed og beslutningskompetence.

Tidligere studieordning

I den tidligere studieordning (før 2016) var uddannelsen bygget op af moduler. Læs mere i studieordningerne.