Genveje


FagFag

Jordemoderens omfattende virksomhedsområde stiller store krav til viden og kundskaber inden for mange forskellige videnskabelige discipliner. Kernefaget er jordemoderkundskab, og du har derudover fag fra følgende hovedområder:

Læs om de sundhedsvidenskabelige fag på jordemoderuddannelsen

 • Anæstesiologi

  Anæstesiologi er det medicinske speciale som omfatter anæstesi, smertebehandling, genoplivning samt observation af patienter på intensivafdelinger

  Hvorfor har du faget?

  Som jordemoderstuderende har du faget, for at kunne opnå forståelse for akutte tilstande, intensiv observation og behandling relateret til gynækologiske, obstetriske og neonatale sygdomme og komplikationer. Du skal endvidere udvikle forudsætninger for at kunne iværksætte og administrere relevant intravenøs behandling.

  Hvad handler det om?

  Emner i faget kan fx være: intensiv pleje og omsorg, principper for intravenøs infusion tilsat lægemidler, alvorlige fysiologiske forstyrrelser samt relateret observation, pleje og behandling. Intensiv observation, pleje og behandling af svært syge gravide, fødende og barslende kvinder, akut nødbehandling af voksne samt analgesi til gravide, fødende, barslende, herunder anlæggelse, virkning og bivirkninger.

 • Ernæringslære

  Ernæringslære handler om kostens sammensætning samt kostanbefalinger i relation til graviditet, fødsel og barsel

  Hvorfor har du faget?

  Du har dette fag for at kunne vejlede og rådgive om væske- og fødeindtag i graviditeten, under fødslen samt kostens sammensætning i barselsperioden. Derudover skal du kunne vejlede om indtagelse af kosttilskud.

  Hvad handler det om?

  Indhold i faget er blandt andet officielle kostanbefalinger, vejledning af gravide med specielle behov bl.a. vegetarer, føde- og væskeindtag under fødslen, forebyggelse af fødevareallergi og intolerance. På jordemoderuddannelsen rettes fokus mod ernæring hos gravide kvinder samt ernæring under fødsel og barsel, samt til den nyfødte.

 • Farmakologi

  Farmakologi er læren om lægemidlers anvendelse, virkning og bivirkninger

  Hvorfor har du faget?

  Somme tider er der brug for lægemidler under graviditet og fødsel og i barselsperioden. Det kan fx være lægemidler til syge gravide eller lægemidler der anvendes i forbindelse med fødslen, til enten af fremme veer eller stoppe en for tidlig fødsel. Du skal kunne vejlede og rådgive i disse tilfælde, og du har brug for viden om lægemidler i forhold til amning.

  Hvad handler det om?

  Emner i dette fag er fx lægemidlers virkemåde, administration af lægemidler og lægemidler i relation til specifikke sygdomme (fx infektioner).

 • Gynækologi og sexologi

  Gynækologi er det medicinske speciale der beskæftiger sig med kvindesygdomme

  Hvorfor har du faget?

  Som jordemoderstuderende har du faget, for at opnå viden om og forståelse for seksuallivets betydning i graviditet, fødsel og barsel. Du skal kunne rådgive og vejlede om antikonception og seksualitet samt om faktorer der kan have en betydning for reproduktiv sundhed. Endvidere skal du have viden om gynækologiske og medicinske forhold som kan have betydning for fertilitet, graviditet, fødsel og barsel, samt fertilitetsbehandling.

  Hvad handler det om?

  Gynækologi er det medicinske speciale der beskæftiger sig med kvindesygdomme. Sexologi er det videnskabelige studie af kønnet og kønslivet. Indhold i faget kan fx være: fertilitetsbehandling, fertilitetsbegreber, prævention, seksualitet i graviditeten og efter fødslen, gynækologiske sygdomme af betydning for graviditet, fødsel og barsel.

 • Jordemoderkundskab

  Jordemoderkundskab er kernefaget på jordemoderuddannelsen

  Hvorfor har du faget?

  For at du kan udøve jordemodervirksomhed af en høj kvalitet, samt danne din egen jordemoderfaglige identitet gennem uddannelsen, kræver det, at du opnår et indgående kendskab til alle jordemoderfagets facetter. Det får du i faget Jordemoderkundskab, som er uddannelsens kernefag og derfor også det fag hvor der er flest timer

  Hvad handler det om?

  Faget handler dels om de konkrete opgaver jordemoderen varetager i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel fx jordemoderfaglige opgaver i konsultationen, observationer under fødslen, smertelindring, støtte og omsorg til den fødende samt vejledning om amning. Men faget handler også om fødselsdiskurser, organisering og teknologisering af fødsler samt fødselshjælpens historie. Alle elementer i faget medvirker til at give en helstøbt og omfattende viden om fødsler, jordemodervirksomhed og jordemoderfagets placering og betydning i samfundet.

 • Neonatologi

  Neonatolog er læren om det syge eller for tidligt fødte barn

  Hvorfor har du faget?

  For det meste forløber fødslen helt normalt, og forældrene får et sundt barn. Sommetider fødes barnet dog for tidligt, eller er måske sygt ved fødslen, og i den forbindelse skal du kunne vejlede og rådgive. Du skal også være i stand til at handle relevant ved behandlingen af det syge eller for tidligt fødte barn

  Hvad handler det om?

  Indhold i faget kan fx være erkendelse og behandling af forskellige medfødte sygdomme eller misdannelser, behandling af det nyfødte barn med iltmangel og genoplivning af den nyfødte

 • Obstetrik

  Obstetrik er det medicinske speciale der handler om fødselshjælp

  Hvorfor har du faget?

  For at kunne varetage omsorgen for alle gravide, fødende og barslende på en faglig kompetent måde, skal du have en omfattende viden om obstetrik. Denne viden anvender du til at risikoopspore og erkende tilfælde hvor graviditet, fødsel og barsel ikke længere er normal, og hvor du skal tilkalde en læge. I tæt samarbejde med den tilkaldte læge (obstetrikeren) kan du på baggrund af din viden om obstetrik varetage omsorgen i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel.

  Hvad handler det om?

  Indehold i faget kan fx være erkendelse og håndtering af præmature fødsler og tvillingegraviditeter. Viden om graviditeter og fødsler der af forskellige årsager ikke forløber normalt og handlemuligheder i forhold til dette, er også en central del af obstetrikken. Emner i faget belyses såvel fra en lægefaglig som fra en jordemoderfaglig vinkel

 • Sundhedsinformatik

  Sundhedsinformatik handler om kommunikation og informationsteknologiens anvendelse i sundhedssektoren

  Hvorfor har du faget?

  Som sundhedsprofessionel har du brug for viden om kommunikation, dels mellem bruger og behandler og dels mellem kollegaer, såvel mono som tværfagligt. Denne viden opnår du blandt andet i faget sundhedsinformatik. Du skal også kunne anvende informationsteknologien kompetent og relevant til blandt andet journaloptagelse og kvalitetssikring

  Hvad handler det om?

  Indhold i undervisningen kan fx være: kommunikationsteorier, informationsteknologiens indflydelse på arbejdslivet, muligheder og begrænsninger med sundhedsinformatik, anvendelse og opbygning af elektronisk patientjournal, patientjournal og databeskyttelse i IT-systemer

 • Sygdomslære

  Sygdomslære har fokus på de sygdomme der kan have betydning for graviditet, fødsel og barsel

  Hvorfor har du faget?

  Du har brug for viden om sygdomme der har betydning for graviditet, fødsel og barsel, dels for at kunne varetage omsorgen for den syge kvinde og dels for at kunne opdage tegn på sygdom hos kvinden, og henvise hende til relevant behandling

  Hvad handler det om?

  Sygdomslære handler om forskellige sygdomme kvinden kan have før graviditeten og som kan have en betydning for graviditet, fødsel og barsel. Det kan fx dreje sig om diabetes, hjertesygdom eller psykisk sygdom

 • Videnskabsteori og forskningsmetodologi

  Sandhedskriterier, forudsætninger og metoder til at producere sand videnskabelig viden

  Hvorfor har du faget?

  Du har dette fag for at kunne forstå og vurdere forskellige forskningsmetoders videnskabsteoretiske udgangspunkt, og for at kunne forstå og vurdere videnskabelige undersøgelsers metoder. På den måde bliver du i stand til at forholde dig kritisk til den viden, som fx retningslinjer for jordemodervirksomhed bygger på

  Hvad handler det om?

  Videnskabsteori er en filosofisk disciplin, der studerer videnskabernes metoder, sandhedskriterier og forudsætninger. Forskningsmetodologi er læren om de metoder der anvendes til at producere videnskabelig viden, inden for såvel det kvantitative som det kvalitative felt. Indhold i faget kan fx være: grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og positioner, epidemiologisk viden om livsstil, ulighed i sundhed og dødelighed i relation til graviditet og fødsel, introduktion til evidenshierarkiet, forskningsmetodologi inden for den kvantitative og kvalitative forskning

Læs om de naturvidenskabelige fag på jordemoderuddannelsen

 • Anatomi og fysiologi

  En grundlæggende viden om anatomi og fysiologi er vigtig i jordemoderfaget

  Hvorfor har du faget?

  For blandt andet at kunne forstå graviditetens udvikling og fødslens mekanisme og progression, har du brug for en grundlæggende forståelse af den kvindelige anatomi. I fysiologien opnår du en viden om hvordan kroppen fungerer, som du kan anvende, når du skal rådgive den gravide i forhold til de forandringer, der sker med kroppen gennem graviditet, fødsel og barsel. Du bliver også i stand til at erkende og reagere på fysiologiske forandringer der ligger uden for det normale felt. 

  Hvad handler det om?

  Anatomi handler om kroppens opbygning. Du lærer om knogler, muskler, blodårer, sener, led og organer og hvorledes de er opbygget og relaterer sig til hinanden. Fysiologi handler om hvordan kroppen fungerer. Det kan fx være hvordan kroppen renser blodet, optager og udskiller næringsstoffer, stopper blødninger og mærker smerte. Emnerne i faget relateres til graviditet, fødsel og barsel

 • Genetik

  Genetik handler om gener, risikoopsporing og fosterdiagnostik

  Hvorfor har du faget?

  Som jordemoder kommer du til at møde mennesker der har en forøget risiko for genetiske sygdomme i familien. Du kommer også til at møde mennesker som har fået eller skal have fosterdiagnostik. Når du skal forstå og rådgive disse mennesker har du brug for viden om genetik.

  Hvad handler det om?

  Indhold i faget er dels grundlæggende viden om genetik og hvordan gener er med til at videreføre egenskaber fra forældre til barn. Du lærer også om genetiske sygdomme og eventuelle behandlingsmuligheder, og om hvordan livet former sig for mennesker med medfødte genetiske sygdomme. Centralt i faget er også risikoopsporing og fosterdiagnostik set fra et etisk perspektiv.

 • Mikrobiologi og infektionspatologi

  Mikrobiologi handler om alt det vi ikke kan se

  Hvorfor har du faget?

  Som jordemoder er det vigtigt at du har grundigt kendskab til hygiejniske foranstaltninger og smitteveje, for at du kan medvirke til at forhindre infektioners opståen i forbindelse med fødslen og i barselsperioden. Du skal også kunne vejlede om smitterisiko og forebyggende foranstaltninger i forbindelse med kost og infektionssygdomme. 

  Hvad handler det om?

  Faget handler om alle de mikroorganismer der eksisterer i menneskets miljø, og som kan forårsage infektion og sygdom. Indhold i faget kan fx være: hygiejniske foranstaltninger, virus, bakterier og svampe samt de infektioner og sygdomme de kan afstedkomme og behandlingen af disse

Læs om de samfundsvidenskabelige fag på jordemoderuddannelsen

 • Lovgivning

  Fokus på det legale grundlag for jordemodervirksomhed

  Hvorfor har du faget?

  Som jordemoder er du en autoriseret sundhedsprofessionel og det betyder blandt andet at der eksisterer et lovgrundlag for dit virke. For at kunne virke inden for lovens rammer er det væsentligt, at du har en omfattende viden om lovgivningens indhold

  Hvad handler det om?

  Indhold i faget kan fx være svangreomsorgens tilrettelæggelse, jordemoderens virksomhedsområde, jordemoderfaglig identitet, kernefaglighed og etisk kodeks samt lovretslige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet

 • Organisation, ledelse og sundhedsøkonomi

  Sundhedsvæsenets organisering, finansiering og målsætninger

  Hvorfor har du det?

  Faget skal give dig en forståelse for sundhedsvæsenets opbygning og sundhedspolitiske og samfundsøkonomiske aspekter. Dette fag er relevant for alle professionelle i sundhedssektoren, og undervisningen er derfor placeret på uddannelsens tværfaglige modul

  Hvad handler det om?

  Faget handler om sundhedsvæsenets opbygning, organisering og placering i samfundet med inddragelse af samfundsøkonomiske og sundhedspolitiske aspekter. Indhold i faget kan fx være: sundhedspolitiske målsætninger og prioriteringer og sundhedsvæsenets finansiering. Stat, region og kommunes opgaver i forbindelse med sundhedsvæsenet samt ledelsesstruktur og ledelsesniveau i primær og sekundær sektor

 • Sociologi og sundhedsantropologi

  Sociologi er videnskaben om det sociale aspekt af menneskelivet

  Hvorfor har du faget?

  Som jordemoder møder du alle slags mennesker og kulturer, og har derfor brug for en bred viden om og forståelse for kulturforskelle, herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom. Du har også brug for viden om sociale aspekters betydning i forhold til graviditet, fødsel og barsel, eksempelvis folkesundhed med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og familiers sundhed

  Hvad handler det om?

  Sociologiens genstandsområder er relationerne mellem individer/grupper og samfundets struktur. Antropologi er videnskaben om mennesket i relation til kultur og sociale strukturer. Sundhedsantropologi er det område inden for antropologien der belyser sociale og kulturelle dimensioner af sundhed og sygdom. Indhold i faget kan fx være: kulturbegrebet, kulturelle og religiøse forhold af betydning for familiedannelse, familiemønstre, køn og ligestilling, sundhedsadfærd, familieformer, livsformer, socialt netværk, risikobegreber samt sundhedsfremme og forebyggelse

Læs om de humanvidenskabelige fag på jordemoderuddannelsen

 • Filosofi og etik

  Arbejdet som jordemoder indebærer indimellem konfrontation med etiske dilemmaer

  Hvorfor har du faget?

  Arbejdet som sundhedsprofessionel og jordemoder medfører uundgåeligt konfrontation med etiske dilemmaer. Når du møder etiske dilemmaer i dit arbejde som jordemoder, kan du trække på den viden du har opnået om filosofi og etik i løbet af uddannelsen.

  Hvad handler det om?

  Filosofi og etik handler om holdninger og værdier, og hvilke filosofiske tilgange de bygger på. Det handler også om forskellige etiske tilgange til at løse dilemmaer der kan opstå i arbejdet som sundhedsprofessionel.

 • Kommunikation

  Kommunikation er et væsentligt aspekt i det tværfaglige samarbejde mellem sundhedsprofessionelle

  Hvorfor har du faget?

  Som sundhedsprofessionel og jordemoder er viden om kommunikation en forudsætning for at du kan formidle information på en hensigtsmæssig måde. Det gælder både mellem behandler og bruger, men også kollegialt såvel mono- som tværfagligt. God kommunikation er væsentlig for et velfungerende tværfagligt samarbejde mellem sundhedsprofessionerne, og undervisningen er derfor placeret på sundhedsuddannelsernes tværfaglige modul

  Hvad handler det om?

  Faget omhandler formidling af information til brugerne af sundhedsvæsenet, samt mellem kollegaer såvel mono- som tværfagligt. Indhold i faget kan fx være: forskellige former for kommunikation, verbal og nonverbal kommunikation, kommunikation via tolk, redskaber til mundtlig og skriftlig formidling, samarbejdsformer, sundhedsformidling samt kommunikative udfordringer i forbindelse med tværprofessionelt samarbejde.

 • Pædagogik

  Viden om pædagogik er centralt for jordemoderens opgaver

  Hvorfor har du faget?

  Som jordemoder har du en central rolle i rådgivning og vejledningsopgaver. For at udfylde denne rolle på kompetent vis har du  brug for viden om formidling. Du kan også få til opgave at afholde fødselsforberedelse og der vil du tillige have brug for viden om kommunikation, pædagogik og didaktik. Faget skal også støtte din evne til at refleksion over klinisk praksis. 

  Hvad handler det om?

  Indhold i faget kan fx være: faktorer som har betydning for professionel kommunikation, vejledning og formidling. Betydningen af sociale, kulturelle og psykiske faktorer i relation til kommunikation. Etiske aspekter i relation til kommunikation. Sundhedsfremmende samt professionel kommunikation. Jordemoderens rolle som sundhedspædagog. Grundlæggende voksenpædagogiske principper, læreprocesser, teorier samt refleksionsbegrebet. 

 • Psykologi

  Som jordemoder skal du være i stand til at skabe en tillidsfuld relation til den gravide og hendes familie

  Hvorfor har du faget?

  Hele familiedannelsesprocessen medfører enorme psykologiske omvæltninger for kvinden og manden. For at kunne støtte parret bedst muligt gennem hele processen, har du som jordemoder brug for en omfattende viden om dels den normale psykologiske udvikling i familiedannelsesprocessen og dels hvordan forældrene kan reagere når graviditet, fødsel og barsel ikke går som forventet. Du har også brug for viden om spædbarnspsykologi for at kunne støtte forældrene i at varetage omsorgen for deres barn. Endelig har du brug psykologi til at få indsigt i dine egne refleksioner og handlemåder, så du kan varetage omsorgen for dig selv, i et krævende fag.

  Hvad handler det om?

  Psykologi handler om de måder vi mennesker reagerer på i bestemte situationer, og hvordan du kan være med til at støtte og give relevant omsorg. Indhold i faget kan fx være: psykologi som videnskab, fag og vinkel på jordemoderens praksis. At blive forældre – identitetsteori. Graviditetens psykologi – transition og udvikling. Fødslens psykologi, herunder smertepsykologi. Tilknytning og familiedannelse. Risikograviditeter, risikofamilier, sorg og krise, efterfødselsreaktioner samt egenomsorg.

Tværgående fag: Studieteknik

Studieteknik er en samlet introduktion til studiet, læringsformer og studieaktiviteter.

Hvorfor har du faget?
Som jordemoderstuderende har du faget, for at introduceres til at være studerende på jordemoderuddannelsen. Du lærer at anvende informationsteknologi som redskab til at indsamle information.

Hvad handler det om?
I studietekniktimerne introduceres du til uddannelsens opbygning, til vores læringsportal Intrapol, til biblioteket, til de anvendte læringsformer, til evaluering igennem uddannelsen, til koblingen mellem jordemoderuddannelsen og klinikken samt til vores studiemiljø og studieaktiviteter. Der ud over introduceres også til vores ”Storesøster-ordning”.