Genveje


Eksamen og bedømmelseEksamen og bedømmelse

Samtlige prøver bliver bedømt efter 7-trins-skalaen og skal bestås.

Uddannelsen omfatter følgende prøver fordelt på semestre:

1. semester

På uddannelsens 1. semester er der én prøve:

1. semesterprøve
Prøven er en fire timers skriftlig eksamen med ekstern censur, og er en evaluering af den teoretiske del af 1. semester. Prøven tilrettelægges så den bredt kombinerer væsentlige områder af 1. semesters undervisning, jævnfør målet for 1. semester.

2. semester

På uddannelsens 2. semester er der én prøve:

2. semesterprøve (1. årsprøven)
Prøven er en praktisk prøve med intern censur, som skal dokumentere den studerendes evne til i praksis at planlægge, udføre og resultatbehandle laboratoriearbejde svarende til den teoretiske del af 2. semester samt den praktiske del af både 1. og 2. semester.

3. semester

På uddannelsens 3. semester er der én prøve:

3. semesterprøve
Prøven udarbejdes som et projekt. Der afleveres en skriftlig rapport, som forsvares ved en mundtlig eksamen med ekstern censur. 
Prøven skal dokumentere den studerendes evne til at kombinere viden og færdigheder indenfor uddannelsens emneområder, fremskaffe pålidelige resultater og vurdere dem, tilegne sig ny viden samt indgå i diskussion om faglige emner såvel mundtligt som skriftligt

5. semester

På uddannelsens 5. semester er der to prøver:

Praktikprøve
Prøven består af en skriftlig rapport med intern censur, hvor der bredt redegøres for, hvorledes læringsmålene for praktikperioden er opnået.

Afsluttende eksamensprojekt
Prøven udarbejdes som et projekt. Der afleveres en skriftlig rapport, som forsvares ved en mundtlig eksamen med ekstern censur.

Prøven er som udgangspunkt placeret i slutning af 5. semester og skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. 

​Du kan læse mere om de enkelte eksamener og bedømmelse i institutionsdelen under studieordninger  

Hvem kan jeg spørge?

Spørg studievejledningen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen

Spørg optagelsesenheden, hvis du har spørgsmål til optagelse, ledige pladser, adgangskrav m.m.

Spørg om SU