Genveje


FagFag

Du skal vælge tre undervisningsfag i løbet af uddannelsen, og du skal have enten dansk, matematik eller engelsk som dit første fag.

Når du starter på uddannelsen, skal du vælge enten dansk, matematik eller engelsk som første undervisningsfag. Hvis du her vælger engelsk, har du ikke mulighed for senere at vælge dansk eller matematik.

 • Dansk

  Dansk omhandler samtidens og andre tidsaldres udtryksformer samt faglig, fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt perspektiv. Faget giver den studerende kompetence til at tilrettelægge og vurdere elevers arbejde med sprog og tekster. 

  Aldersspecialisering: Du skal vælge, om du vil have dansk for 1.-6. klassetrin eller dansk for  4.-10. klassetrin.

  Kompetenceområder (1.-6. klassetrin) 

  1. Sprog og kommunikationsundervisning 
  2. Læsning og læseundervisning 
  3. Skrivning og skriveundervisning 
  4. Tekster og tekstundervisning 

  Kompetenceområder (4.-10. klassetrin) 

  1. Sprog og kommunikationsundervisning 
  2. Fortsat læsning og skrivning 
  3. Danskdidaktik 
  4. Tekster og tekstundervisning
 • Engelsk

  Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt med fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt perspektiv.

  Aldersspecialisering

  Vælger du engelsk, skal du vælge aldersspecialisering undervejs i forløbet med henblik på kompetencemålsprøve rettet mod enten engelsk 1.-6. klassetrin eller engelsk 4.-10. klassetrin. 

  Kompetenceområder

  1. Sproglig kompetence og sprogundervisning
  2. Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation
  3. Interkulturel kompetence i sprogundervisning
  4. Fremmedsprogsdidaktik

 • Matematik

  Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds- og tænkemåder, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved til beskrivelse, analyse og kritisk stillingtagen til nuværende og fremtidige muligheder og begrænsninger i en højteknologisk og globaliseret verden.

  Aldersspecialisering: Du skal vælge, om du vil have matematik for 1.-6. klassetrin eller matematik for 4.-10. klassetrin.

  Kompetenceområder

  1. Matematiske emner
  2. Matematiske arbejds- og tænkemåder
  3. Matematikdidaktik
  4. Matematiklærerens praksis

Du kan vælge mellem følgende øvrige undervisningsfag

 • Billedkunst

  Billedkunst omhandler visuelle undervisnings- og læringsprocesser i folkeskolens billedkunstfag, på tværs af fag samt til fagoverskridende aktiviteter, hvor det æstetiske læringspotentiale udvikler og kvalificerer en læringssituation.

  Kompetenceområder 

  1. Visuel betydningsdannelse i analoge og digitale billeder
  2. Visuel afkodning af analoge og digitale billeder
  3. Billedfaglige arbejdsformer og innovative processer
  4. Visuel didaktik
 • Biologi

  Biologi omhandler levende organismer og deres omgivende miljø, naturfaglige arbejdsmåder, tankegange og viden om miljø, evolution, sundhed, den praktiske anvendelse af biologi, koblingen mellem modeller, teorier og praktisk-eksperimentelt arbejde samt væsentlige elementer i faget. Det sker med en bred almendannende tilgang til menneskets samspil med naturen, den samfundsmæssige udnyttelse samt anvendelse af bioteknologi og af levende organismer i produktion.

  Kompetenceområder 

  1. Naturfagsdidaktik med henblik på biologiundervisning
  2. Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi
  3. Biologi i tværfagligt samarbejde
  4. Undervisning i biologis kerneområder
 • Fysik/kemi

  Fysik/kemi omhandler didaktiske forhold vedrørende undervisning i fysikkens og kemiens verden, udvikling i naturvidenskabelig erkendelse, anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund samt arbejdsmåder og tankegange. Fysik/kemi har en bred almendannende tilgang til menneskets samspil med naturen gennem teknologi og samfund.

  Kompetenceområder

  1. Naturfagsdidaktik med henblik på fysik/kemi-undervisning 
  2. Naturvidenskabernes perspektiver i relation til fysik/kemi 
  3. Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde 
  4. Undervisning i fysiks og kemis kerneområder
 • Geografi

  Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers levevilkår i forskellige regioner samt relationer mellem verdens regioner, stater og mennesker samt globaliseringens indflydelse.

  Kompetenceområder 

  1. Naturfagsdidaktiske perspektiver i geografi 
  2. Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi 
  3. Geografi i tværfagligt samarbejde 
  4. Undervisning i geografis kerneområder
 • Historie

  Historie beskæftiger sig med begrundet planlæggelse, gennemførelse og udvikling af undervisning i historie i fagopdelte og tværfaglige forløb, der sigter på at give eleverne forudsætninger for at udbygge kronologisk overblik over og indsigt i tolkninger af historiske forløb og sammenhænge med henblik på at udvikle elevernes historiebevidsthed og historiebrug i et identitetsmæssigt og samfundsmæssigt perspektiv. 

  Kompetenceområder 

  1. Undervisning og læring i historie 
  2. Historiekultur, historiebrug og historiebevidsthed 
  3. Historisk overblik og sammenhængsforståelse 
  4. Fortolkning og formidling
 • Håndværk og design

  I håndværk og design beskæftiger man sig med håndværksmæssige færdigheder og kompetencer igennem arbejdet med forskellige materialer og designprocesser, hvor der er fokus på idéudvikling, personligt udtryk og kommunikation.

  Den materielle kultur i form af arkitektur, kunst, mode, trends, håndværk og design indgår som inspiration og kontekstualisering af den studerendes egne designprojekter.

  Kompetenceområder

  1. Håndværk og teknologi
  2. Design - proces og produkt
  3. Materiel kultur
  4. Fagdidaktik
 • Idræt

  Idræt omhandler kroppens og bevægelsens tværvidenskabelige betydning for det enkelte menneskes udvikling og læring.

  Aldersspecialisering

  Vælger du idræt, skal du vælge aldersspecialisering undervejs i forløbet med henblik på kompetencemålsprøve rettet mod enten idræt 1.-6. klassetrin eller idræt 4.-10. klassetrin. 

  Kompetenceområder 

  1. Elevers kropslige muligheder og alsidighed 
  2. Elevers udvikling og læring i, om og gennem idræt 
  3. Idrætsfaget i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen 
  4. Idrættens værdier og kultur
 • Kristendomskundskab/religion

  Kristendomskundskab/religion omhandler religionsdidaktik og forskellig brug af religion, filosofi og etik, historisk og aktuelt, anskuet i dansk, europæisk og globalt perspektiv og med menneskers kollektive og individuelle verdens- menneske- og samfundsopfattelser i både religiøse og ikke-religiøse sammenhænge og de handlinger, der er forbundet hermed.

  Kompetenceområder 

  1. Religionsdidaktik 
  2. Undervisning i emnet kristendom 
  3. Undervisning i emnet islam og andre religioner 
  4. Undervisning i emnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser
 • Musik

  Musik omhandler særlige oplevelses-, erkendelses- og udtryksmuligheder med betydning for sansemæssig, motorisk, følelsesmæssig, æstetisk, intellektuel og social udvikling. Det sætter den studerende i stand til begrundet at gennemføre musikundervisning og udvikle elevers dannelse.

  Kompetenceområder

  1. Musikudøvelse
  2. Musikalsk skaben
  3. Musikforståelse
  4. Musikdidaktik
 • Natur/teknik

  Natur/teknik omhandler natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt menneskets samspil med naturen i den nære og fjerne omverden, som er relevant for natur/teknik undervisningen i folkeskolen. Det sker med en almendannende naturfaglig indgang til naturfaglige arbejdsmåder og tankegange.

  Kompetenceområder

  1. Naturfagsdidaktik med henblik på natur/teknikundervisning
  2. Naturvidenskabens perspektiver i relation til natur/teknikundervisning
  3. Undervisning i natur/tekniks kerneområder (1): menneskets samspil med naturen og teknologianvendelse
  4. Undervisning i natur/tekniks kerneområder (2): den nære og fjerne omverden
 • Samfundsfag

  Samfundsfag omhandler begreber, teorier og metoder fra de samfundsfaglige discipliner politologi, økonomi, sociologi, international politik, videnskabsteori, samt fagdidaktisk teori og praksis og samfundsfaglige undersøgelser som led i udviklingen af samfundsmæssig indsigt og handlekompetence hos eleverne i folkeskolen samt deres evne til at se hverdagslivet i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

  Kompetenceområder

  1. Demokrati, deltagelse og medbestemmelse
  2. Globalisering
  3. Økonomisk adfærd
  4. Samfundsfaglig arbejdsmetode
 • Tysk

  Tysk omhandler sprog og kultur i et flersprogligt perspektiv med tilegnelsesprocesser, formidlingsprocesser samt fremmedsprogsdidaktik, kommunikationsevne og interkulturel kompetence.

  Kompetenceområder

  1. Kommunikation, kultur og internationalisering
  2. Sprog
  3. Sprogtilegnelse
  4. Fremmedsprogsdidaktik

På læreruddannelsen skal du have følgende fællesfag

 • Praktik

  Fællesfag (30 ECTS)

  Praktik omhandler :
  1. den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og 
  2. den analytiske dimension, der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis. 

  Praktik sammenbinder læreruddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen.

  Kompetenceområder

  1. Didaktik
  2. Klasseledelse
  3. Relationsarbejde

  Læs mere om praktik på læreruddannelsen.

 • Pædagogik, lærerfaglighed og almen dannelse

  Introduktion til læreruddannelsen (10 ECTS)

  Modul: At være ambitiøs lærer(studerende)

  Pædagogik og lærerfaglighed (40 ECTS)

  Pædagogik og lærerfaglighed er et fag, som i samarbejde med uddannelsens undervisningsfag og praktik beskæftiger sig med udviklingen af lærerens almene kompetencer til at tage vare på elevens læring, udvikling, trivsel og dannelse.

  Kompetenceområder:
  1. Elevens læring og udvikling
  2. Undervisning af tosprogede elever
  3. Specialpædagogik
  4. Almen undervisningskompetence

  Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM) (15 ECTS)

  Kompetenceområde: Almen dannelse (KLM) omhandler fortolkning af folkeskolens formål, udvikling af professionsetik samt håndtering af komplekse udfordringer i lærerarbejdet i et globaliseret samfund præget af kulturel, værdimæssig og religiøs mangfoldighed.

 • Professionsbachelorprojekt
  Du afslutter din uddannelse med et professionsbachelorprojekt. Projektet afvikles i 7. og 8. semester. 

  Professionsbachelorprojektet er en større skriftlig opgave, der indeholder en fagligt funderet undersøgelse med analyse og vurdering af en lærerfaglig problemstilling af betydning for professionens udøvelse. Den lærerfaglige problemstilling skal inddrage praksis og skal belyses med anvendelse af den faglige indsigt, som den studerende har erhvervet sig i praktikken og i læreruddannelsens pædagogiske fag og undervisningsfag. Professionsbachelorprojektet skal kvalificere den studerende til at udøve lærerfaglige funktioner og fungere selvstændigt inden for lærerprofessionen og kvalificere til videreuddannelse på et relevant master- eller kandidatstudium.

  (20 ECTS)

Frivillige kurser er et supplement til din uddannelse og giver flere kompetencer som er relevante for lærergerningen.

Vi udbyder følgende frivillige kurser

 • Færdselslære, inklusive førstehjælp
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
 • Det praktisk-musiske fagområde 
 • Skrivning og retorik
 • It-kurser
 • Drama og teater
 • Korsang

Der udstedes kursusbevis.