Genveje


Optagelse på natur- og kulturformidlerOptagelse på natur- og kulturformidler

Ansøgningsfrister

 • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
 • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00


Adgangskvotient fra 2017: 7,2

Søg ind via www.optagelse.dk

Studiestart én gang om året

På natur- og kulturformidleruddannelsen er der kun studiestart om sommeren. 

Der optages 50% på kvote 1 og 50% på kvote 2. Orienter dig i adgangskravene.

 • Kvote 1: Du skal have en gymnasial eksamen

 • Gymnasial eksamen

  I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

  For at kunne søge en studieplads gennem kvote 1 skal du have en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

  Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

 • Kvote 2: Du skal have et af følgende adgangsgrundlag:

 • Gymnasial eksamen

  En gymnasial eksamen, som gør dig ansøgningsberettiget i kvote 1, men hvor du er i tvivl om, hvorvidt din adgangskvotient er høj nok til at komme ind i kvote 1, og hvor du har yderligere kvalifikationer du gerne vil vurderes på.

  Se adgangskvotienten for uddannelsen øverst på siden.

 • Relevant erhvervsuddannelse

  Skov- og naturtekniker med speciale i Natur- og friluftsformidler

  Med det specifikke adgangskrav: 

  • Engelsk på B-niveau
   
 • Ingen adgangsgivende eksamen

  Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget. Bemærk at du også samtidig skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen.

  Sådan søger du om en individuel kompetencevurdering:

  • Ansøg via www.optagelse.dk inden d. 15. marts kl. 12.00 og angiv at du søger optagelse med særlig tilladelse.
  • Skriv og vedhæft 1½ sides motiveret ansøgning, hvori du beskriver din motivation for uddannelsen og samtidig uddyber og redegør for, hvilke erfaringer/kompetencer du har, og hvordan de kan sidestilles med de formelle adgangskrav. 
  • Du kan hente inspiration på www.minkompetencemappe.dk og uploade den udfyldte kompetencemappe som pdf-dokument til din ansøgning.
  • Vedhæft dokumentation for din uddannelseserfaring, arbejdserfaring, kurser, fag, m.v., der understøtter de faglige kompetencer, du har beskrevet i din ansøgning
  • Følg de øvrige retningslinjer for kvote 2 ansøgere

  Det er dit ansvar at indsamle og vedhæfte relevant dokumentation for de individuelle kompetencer, du ønsker inddraget i vurderingen. Hvis du får en positiv individuel kompetencevurdering, gælder den kun til den pågældende uddannelse ved Metropol. Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse og ved flere institutioner, skal du derfor søge IKV til hver af disse.

  Imødekommes din ansøgning om særlig tilladelse, vil du blive prøvet i kvote 2 og få endeligt svar om optagelse d. 28. juli, som de øvrige ansøgere til den pågældende uddannelse. Kontakt uddannelsens studievejledning, hvis du har brug for hjælp til kompetencevurdering.

 • Kvote 2: Andre vurderingskriterier

 • Supplerende kvalifikationer

  Søger du ind via kvote 2 vil du blive vurderet på:

  • Motiveret ansøgning
  • Studierelevant erhvervserfaring med samme arbejdsfunktion og målgruppe minimum 3. mdr. sammenhængende og á minimum 30 t/uge
  • Almen erhvervserfaring minimum 3. mdr. Arbejdsperioden behøver ikke være sammenhængende
  • Højskole-, daghøjskole- eller udlandsophold minimum 4 mdr. sammenhængende varighed.
  • Frivilligt arbejde
  • Særligt studierelevante fag og kurser  f.eks. studierelevante eksaminer fra andre videregående uddannelser eller studierelevante HF-enkeltfag ud over den adgangsgivende eksamen

  Læs mere om, hvad du skal vedhæfte af dokumentation.

 • Merit og dispensation

 • Obligatorisk merit for tidligere afsluttede videregående uddannelsesforløb

  Hvis du har afsluttet uddannelseselementer fra andre videregående uddannelser, skal du angive dette ved ansøgning om optagelse. Et afsluttet uddannelsesforløb er et studieforløb på en videregående uddannelse, som du har afsluttet med eksamen/prøve.

  Når du i din ansøgning på www.optagelse.dk angiver dine tidligere afsluttede uddannelsesforløb, skal du uploade dokumentation i form af eksamensbevis og/eller bekræftet karakterudskrift. Det er den enkelte uddannelse, der vurderer om du er berettiget til obligatorisk merit.

 • Obligatorisk merit for tidligere beskæftigelse/erhvervserfaring

  I særlige tilfælde kan tidligere beskæftigelse og erhvervserfaring give merit.

  Hvis du vurderer, at du har kompetencer med dig fra tidligere beskæftigelse, som står mål med indholdet i uddannelseselementer skal du dokumentere varighed og omfang af disse ved ansættelseskontrakter, lønsedler, jobbeskrivelser eller udtalelser fra arbejdsgiver. Dokumentationen skal vedhæftes din ansøgning på www.optagelse.dk

  Vurderingen af din beskæftigelse kan suppleres med samtaler, hvis uddannelsen skønner det nødvendigt. Det er den enkelte uddannelse, der vurderer om du er berettiget til obligatorisk merit.

 • Dispensation

  Der kan i forbindelse med din ansøgning om optagelse være særlige forhold, der gør, at du skal søge om dispensation fra optagelsesreglerne.  

  Du kan bl.a. søge dispensation fra reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse, 2-årsreglen, adgangsreguleringen, eller hvis du tidligere er blevet udmeldt fra samme uddannelse pga. opbrugte eksamensforsøg.

  For at søge dispensation i forbindelse med din ansøgning om optagelse på Metropol, bedes du udfylde et dispensationsskema og vedhæfte dette samt relevant dokumentation til din ansøgning i www.optagelse.dk.

  Du bør sende din ansøgning om dispensation i god tid inden ansøgningsfristen og så vidt muligt inden d. 15. marts.

  UddannelsesGuiden kan du læse mere om at søge dispensation.

 • Begrænsning af dobbeltuddannelse og undtagelser

  Fra og med sommeroptagelsen 2017 er der indført begrænsninger i at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den du allerede har gennemført. Det betyder at hvis du allerede har bestået en videregående uddannelse, fremover tidligst kan tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau seks år efter, at du har afsluttet en videregående uddannelse.

  Begrænsningen gælder i forhold til følgende uddannelser:

  • Erhvervsakademiuddannede kan efter seks år tage en ny erhvervsakademiuddannelse
  • Professionsbachelorer og akademiske bachelorer og andre med en mellemlang videregående uddannelse kan efter seks år tage en ny erhvervsakademiuddannelse eller bacheloruddannelse
  • Kandidater kan efter seks år starte på en erhvervsakademiuddannelse, en ny bacheloruddannelse eller en ny kandidatuddannelse

  Der er enkelte muligheder for dispensation til at søge ind på en ny videregående uddannelse inden de første seks år efter afslutning af den første videregående uddannelse. Du kan søge om dispensation, hvis:

  • Du af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende din tidligere gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet
  • Din gennemførte uddannelse er forældet, dvs. uddannelsen er væsentligt ændret eller bortfaldet

  Herudover kan du søge ind på uddannelser der er på ministeriets positivliste over uddannelser uden nogen nævneværdig arbejdsløshed: Positivlisten.

  Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du uploade din dispensationsansøgning på www.optagelse.dk med relevant dokumentation fx eksamensbevis, lægeerklæring mm. rettidigt sammen med din ansøgning om optagelse senest ved ansøgningsfristens udløb.

  Du kan også læse mere om begrænsning af dobbeltuddannelse på UG.dk og UFM.dk

Her kan du læse, hvordan du søger ind på uddannelsen.
 • Sådan søger du

 • Ansøgningsproces

  Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

  • Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2)
  • Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen og overvej, om det er realistisk at blive optaget via kvote 1 eller kvote 2
  • Tjek ansøgningsfrister
  • Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
  • Hvis du søger via kvote 2, skal du skrive en motiveret ansøgning
  • Overvej om du bør søge en standby-plads
  • Ansøg om optagelse digitalt gennem www.optagelse.dk, hvor du skal bruge dit NemID til at logge ind*
  • Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

  *Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden NemID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din følgeskrivelse fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@phmetropol.dk.

 • Fuldmagt

  Hvis du er forhindret i selv at ansøge om optagelse eller give svar tilbage, om du ønsker pladsen efter 30. juli, eller hvis du i løbet af ansøgningsprocessen ønsker, at en anden person skal kunne kontakte os med spørgsmål til din ansøgning, skal du medsende en fuldmagt. 

  Du finder en blanket til fuldmagt på optagelse.dk, men du er også velkommen til at lave en selv.

 • Dokumentation

 • Dokumentation for adgangsgrundlag

  Når du søger ind på Metropol, skal du uploade følgende som pdf-filer på www.optagelse.dk:

  Adgangsgrundlag (kvote 1 og kvote 2):

  • Dit gymnasiale eksamensbevis, hvis du er student fra før 2005
  • Dit adgangsgivende eksamensbevis for SOSU-assistent, Kontoruddannelse, PGU eller anden erhvervsuddannelse
  • Prøvebevis for eventuelt beståede specifikke adgangskrav
  • Evt. beståede dele af anden videregående uddannelse.

  Kvote 2-ansøgere skal desuden vedhæfte en motiveret ansøgning.

  Der vil være flere ting, du skal uploade som dokumentation, når du søger en individuel kompetencevurdering IKV. Læs mere om IKV under Adgangskrav.

 • Dokumentation for kvote 2-erfaringer

  På Metropol beder vi i udgangspunktet ikke om dokumentation for dine kvote 2 erfaringer. Dvs. du behøver ikke uploade lønsedler, højskolebeviser, rejsedokumenter, m.v. Du vil dog kunne blive bedt om at forevise det på forlangende inden for få dage. Vær opmærksom på, at du underskriver med dit NemID under strafansvar på, at de oplysninger du angiver i din ansøgning er korrekte.

  Eksamensbeviser fra undervisning, der afsluttes efter kvote 2-fristen, kan eftersendes frem til 5. juli kl. 12.00.

 • Motiveret ansøgning
  Fristen for upload af motiveret ansøgning på www.optagelse.dk er 15. marts kl. 12.00

  Søger du optagelse gennem kvote 2, skal du skrive en motiveret ansøgning, som vil indgå i den samlede vurdering. Den motiverede ansøgning må maksimalt fylde 1 A4-side. I ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk skal du angive dine aktiviteter, og den motiverede ansøgning er en mulighed for at uddybe disse. 

  Ansøgningen er personlig, og der er derfor ingen facitliste, men følgende retningslinjer er gode at følge:
  • Beskriv dine kvalifikationer og erfaringer, og læg især vægt på dem, der kvalificerer dig til netop denne uddannelse.
  • Fortæl om din motivation for at søge uddannelsen og vis, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen går ud på.
  • Fremhæv hvilke indsatser, du har gjort for at udvikle og forbedre din studieegnethed.
  • Inddrag kun forhold, du mener er relevante for uddannelsen og fremhæv de væsentligste forhold i begyndelsen af ansøgningen 
  • Din overvejelse af, hvad du vil bruge uddannelsen til.
  •  

  Tjek også eVejledningen.

 • Dokumentfalsk

  Dokumentfalsk er ulovligt ifølge Straffelovens §171. Dokumentfalsk indebærer typisk forfalskning af underskrift, ændring af dokumentets indhold, f.eks. tal, eller misbrug af en fuldmagt eller tilsvarende.

  Metropol har desværre hvert år erfaringer med ansøgere, der forfalsker dokumenter. Dokumentfalsk politianmeldes altid. Der er i de sager, hvor Metropol har indgivet politianmeldelse faldet domme lydende på betinget fængsel og samfundstjeneste.

 • Standby

 • Hvad er en standby-plads?

  En standby-plads er en ventelisteplads, hvor du kan få tilbudt en studieplads med kort varsel enten før eller umiddelbart efter studiestart.

  Hvis du får tilbudt en standby-plads, betyder det, at du er kommet på en prioriteret venteliste, som vi bruger, hvis der bliver ledige pladser i forbindelse med den kommende studiestart. Der kan komme ledige pladser, hvis andre ansøgere siger nej tak til deres studieplads eller ikke dukker op indenfor de første par uger.

  Du vil få besked fra Metropol d. 28. juli, om du har fået en standby-plads. Hvis du bliver tilbudt studiestart til førstkommende september, så hører du fra os senest 3 uger efter studiestart. Fristen for, hvornår du senest kan blive tilbudt en studieplads kan variere fra uddannelse til uddannelse, men datoen vil fremgå, når du takker ja til din standby-plads med NemID.

 • Bør du søge standby?

  Standby-pladser tildeles ansøgere,

  • der har en kvotient, der ligger lige under årets adgangskvotient i kvote 1 
  • eller som i kvote 2-vurderingen har kvalifikationer, der ligger lige under det, der skal til for at kunne optages

  Du kan søge standby, hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok, eller dine samlede kvote 2-kvalifikationer er tilstrækkelige.

  Vi har et begrænset antal standby-pladser på hver uddannelse, så dét at man søger standby er ikke ensbetydende med, at man får tilbudt en standby-plads.

  Du skal være opmærksom på, at hvis du får tilbudt en standby-plads, så får du ikke tilbudt en studieplads på et af dine lavere prioriterede uddannelsesønsker. En standby-plads "tæller" for en tilbudt studieplads. Du har med andre ord en plads, men du ved ikke, hvornår du kan begynde.

 • Tilsagnsbrev og ansøgning via optagelse.dk igen

  Får du ikke tilbudt en studieplads inden for standby-perioden, er du garanteret en plads året efter. Du vil modtage et tilsagnsbrev fra Optagelse Metropol.

  For at gøre brug af studiepladsen, skal du søge ind via optagelse.dk igen. Du skal markere i din ansøgning, at du har tilsagn og uploade dit tilsagnsbrev fra Metropol.

  Læs mere om reglerne for standby i artiklen standby til optagelse på videregående uddannelser på ug.dk

 • Overflytning fra anden professionshøjskole

 • Sådan søger du om overflytning

  Vær opmærksom på, at du skal have bestået første studieår, før du kan søge om overflytning til Metropols grunduddannelser. Læs mere og søg overflytning via formular på siden overflytning. Kontakt evt. studievejledningen for uddannelsen i god tid forud for din ansøgning.

Se hvad du skal gøre, efter du har søgt ind på uddannelsen.
 • Svar på din ansøgning

 • Følg din ansøgning pa Optagelsesportalen

  Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Metropols uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på Metropols Optagelsesportal. Du får svar den 28. juli på, om du er optaget på en af Metropols eller Diakonissestiftelsens uddannelser.

  Bemærk: Der er ikke adgang til Optagelsesportalen via tablets eller smartphones. 

 • Svar på din ansøgning

  Du får svar på din ansøgning på din e-mail den 28. juli. Du skal bekræfte din tilbudte studieplads i perioden frem til den 1. august på Optagelsesportalen.

  Du får kun svar fra Metropol, hvis du er optaget på en af Metropols eller Diakonissestiftelsens uddannelser.

  • Ja tak: Ønsker du at acceptere den tilbudte studieplads, skal du blot klikke ja og afvente kvitteringsmailen.
  • Nej tak: Hvis du ikke ønsker den tilbudte studieplads, skal du svare "nej tak". Så har vi mulighed for at tilbyde studiepladsen til en anden ansøger.

  Hvis du ikke bliver tilbudt en studieplads på et af dine uddannelsesønsker, vil du den 28. juli få svar fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) med vejledning i, hvordan du evt. kan søge ledige pladser på andre uddannelser. Eventuelle ledige studiepladser på Metropol annonceres på Ledige pladser fra d. 28. juli.

 • SU

 • Ansøg om SU

  Som studerende på én af Metropols grunduddannelser har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb, hvis du opfylder kravene. Du kan tidligst søge SU en måned før, du er SU-berettiget. Har du fx ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

  Du søger SU online på minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU, skal du bruge din NemID .

  Husk at SU er en forudbetalt ydelse, det vil sige at du modtager SU den sidste bankdag i måneden. For at kunne modtage SU på din bankkonto, skal kontoen være en NemKonto.

  Læs mere om betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser.

  Ungdomskortet giver dig som studerende rabat til transport fra folkeregisteradresse til uddannelsessted/praktik. Læs mere på www.ungdomskort.dk

  Kontakt Metropols SU-vejledning.

 • Specialpædagogisk støtte (SPS)

 • Er jeg berettiget til SPS?

  Du kan søge specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har en fysisk eller psykisk lidelse, der giver dig en funktionsnedsættelse, der betyder at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse.

  Formålet med SPS er at sikre, at du uanset funktionsnedsættelse kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre studerende. Støtte gives til nødvendige specialpædagogiske hjælpemidler og andet, som støtter dig i undervisningen og til eksamen.

  SPS's hjemmeside kan du læse meget mere om, hvornår du er berettiget til SPS, hvilke støttemuligheder der er, hvordan ansøgningsproceduren fungerer, samt finde ansøgningsskema og bemyndigelseserklæring mm.

 • Sådan søger du SPS

  Hvis du mener, at du er berettiget til støtte gennem SPS, er du velkommen til at kontakte SPS-vejlederen på din uddannelse

  Vær opmærksom på, at en SPS-bevilling hviler på mange af de samme regler og præmisser som SU-systemet, fx kravet om studieaktivitet.

 • Handicaptillæg

  Læser du på en videregående uddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU. Få mere viden om handicaptillæg på www.su.dk og læs mere om Metropols handicappolitik.